yi1
medical; medicine; doctor; to cure; to treat

strokes 7
radical
strokes after radical 5
安徽中医学院 安徽中醫學院 an1 hui1 zhong1 yi1 xue2 yuan4
Anhui College of Traditional Chinese Medicine

保外就医 保外就醫 bao3 wai4 jiu4 yi1
to release for medical treatment (of a prisoner)

北京中医药大学 北京中醫藥大學 bei3 jing1 zhong1 yi1 yao4 da4 xue2
Beijing University of Chinese Medicine

病急乱投医 病急亂投醫 bing4 ji2 luan4 tou2 yi1
lit. to turn to any doctor one can find when critically ill (idiom); fig. to try anyone or anything in a crisis

补充医疗 補充醫療 bu3 chong1 yi1 liao2
complementary medicine

赤脚医生 赤腳醫生 chi4 jiao3 yi1 sheng1
barefoot doctor; farmer with paramedical training (PRC)

传统医药 傳統醫藥 chuan2 tong3 yi1 yao4
Chinese traditional medicine

传统中国医药 傳統中國醫藥 chuan2 tong3 zhong1 guo2 yi1 yao4
Chinese traditional medicine

法医 法醫 fa3 yi1
forensic investigator; forensic detective

法医学 法醫學 fa3 yi1 xue2
forensics

分子医学 分子醫學 fen1 zi3 yi1 xue2
molecular medicine

辅助医疗 輔助醫療 fu3 zhu4 yi1 liao2
complementary medicine

公费医疗 公費醫療 gong1 fei4 yi1 liao2
medical treatment at public expense

广东医学院 廣東醫學院 guang3 dong1 yi1 xue2 yuan4
Guangdong Medical College

广州中医药大学 廣州中醫藥大學 guang3 zhou1 zhong1 yi1 yao4 da4 xue2
Guangzhou University of Chinese Medicine

桂林医学院 桂林醫學院 gui4 lin2 yi1 xue2 yuan4
Guilin Medical University

贵阳医学院 貴陽醫學院 gui4 yang2 yi1 xue2 yuan4
Guiyang Medical University

国际医疗中心 國際醫療中心 guo2 ji4 yi1 liao2 zhong1 xin1
International Medical Center

核子医学 核子醫學 he2 zi3 yi1 xue2
nuclear medicine

后送医院 後送醫院 hou4 song4 yi1 yuan4
evacuation hospital (military)

讳疾忌医 諱疾忌醫 hui4 ji2 ji4 yi1
hiding a sickness for fear of treatment (idiom); fig. concealing a fault to avoid criticism; to keep one's shortcomings secret; to refuse to listen to advice

脊骨神经医学 脊骨神經醫學 ji3 gu3 shen2 jing1 yi1 xue2
chiropractic

脊椎指压治疗医生 脊椎指壓治療醫生 ji3 zhui1 zhi3 ya1 zhi4 liao2 yi1 sheng1
chiropractor

检验医学 檢驗醫學 jian3 yan4 yi1 xue2
laboratory medicine

见习医生 見習醫生 jian4 xi2 yi1 sheng1
medical intern

见习医师 見習醫師 jian4 xi2 yi1 shi1
medical intern

江湖医生 江湖醫生 jiang1 hu2 yi1 sheng1
quack; charlatan; itinerant doctor and swindler

矫形医生 矯形醫生 jiao3 xing2 yi1 sheng1
orthopedic doctor

紧急医疗 緊急醫療 jin3 ji2 yi1 liao2
emergency medical care

精神病医院 精神病醫院 jing1 shen2 bing4 yi1 yuan4
psychiatric hospital

久病成良医 久病成良醫 jiu3 bing4 cheng2 liang2 yi1
long illness makes the patient into a good doctor (idiom)

久病成医 久病成醫 jiu3 bing4 cheng2 yi1
(proverb) a long illness makes the patient into a doctor

就医 就醫 jiu4 yi1
to receive medical treatment

军医 軍醫 jun1 yi1
military doctor

军医院 軍醫院 jun1 yi1 yuan4
military hospital

良医 良醫 liang2 yi1
good doctor; skilled doctor

另类医疗 另類醫療 ling4 lei4 yi1 liao2
alternative medicine

留医 留醫 liu2 yi1
to be hospitalized

名医 名醫 ming2 yi1
famous doctor

内科医生 內科醫生 nei4 ke1 yi1 sheng1
medical doctor; physician who works primarily by administering drugs, as opposed to surgeon 外科醫生|外科医生

求医 求醫 qiu2 yi1
to seek medical treatment; to see a doctor

求医癖 求醫癖 qiu2 yi1 pi3
Munchausen syndrome

上海第二医科大学 上海第二醫科大學 shang4 hai3 di4 er4 yi1 ke1 da4 xue2
Shanghai Second Medical University

上海医科大学 上海醫科大學 shang4 hai3 yi1 ke1 da4 xue2
Shanghai Medical University

生技医药 生技醫藥 sheng1 ji4 yi1 yao4
biopharmaceutical; drug produced by biotechnology

生物医学工程 生物醫學工程 sheng1 wu4 yi1 xue2 gong1 cheng2
biomedical engineering

兽医 獸醫 shou4 yi1
veterinarian; veterinary surgeon; vet

兽医学 獸醫學 shou4 yi1 xue2
veterinary science

死马当活马医 死馬當活馬醫 si3 ma3 dang4 huo2 ma3 yi1
lit. to give medicine to a dead horse (idiom); fig. to keep trying everything in a desperate situation

送医 送醫 song4 yi1
to send or deliver to the hospital

太医 太醫 tai4 yi1
imperial physician

同济医科大学 同濟醫科大學 tong2 ji4 yi1 ke1 da4 xue2
Tongji Medical College

头痛医头 頭痛醫頭 tou2 tong4 yi1 tou2
to treat the symptoms; reactive (rather than proactive)

头痛医头,脚痛医脚 頭痛醫頭,腳痛醫腳 tou2 tong4 yi1 tou2 - jiao3 tong4 yi1 jiao3
to treat the symptoms rather than getting to the root of the problem (proverb); reactive (rather than proactive)

外科医生 外科醫生 wai4 ke1 yi1 sheng1
surgeon; as opposed to physician 內科醫生|内科医生, who works primarily by administering drugs

巫医 巫醫 wu1 yi1
witch doctor; medicine man; shaman

无国界医生 無國界醫生 wu2 guo2 jie4 yi1 sheng1
Médecins Sans Frontières (MSF charity); Doctors Without Borders

西医 西醫 xi1 yi1
Western medicine; a doctor trained in Western medicine

乡村医生 鄉村醫生 xiang1 cun1 yi1 sheng1
village doctor (Chinese health care system)

乡医 鄉醫 xiang1 yi1
abbr. of 鄉村醫生|乡村医生

新型农村合作医疗 新型農村合作醫療 xin1 xing2 nong2 cun1 he2 zuo4 yi1 liao2
New Rural Cooperative Medical Scheme; abbr. to 新農合|新农合

行医 行醫 xing2 yi1
to practice medicine (esp. in private practice)

牙科医生 牙科醫生 ya2 ke1 yi1 sheng1
dentist

牙医 牙醫 ya2 yi1
dentist

眼科医生 眼科醫生 yan3 ke1 yi1 sheng1
ophthalmologist

医案 醫案 yi1 an4
case history (TCM); case record

医保 醫保 yi1 bao3
medical insurance; abbr. for 醫療保險|医疗保险

医卜 醫卜 yi1 bu3
medicine and divination

医大 醫大 yi1 da4
abbr. for 醫科大學|医科大学, university of medicine

医道 醫道 yi1 dao4
Hur Jun (TV series)

医道 醫道 yi1 dao4
art of healing; medical skill

医德 醫德 yi1 de2
medical ethics

医改 醫改 yi1 gai3
reform of the medical system

医官 醫官 yi1 guan1
official in charge of medical affairs; respectful title for a doctor

医护 醫護 yi1 hu4
doctors and nurses; medic; medical (personnel)

医护人员 醫護人員 yi1 hu4 ren2 yuan2
medical personnel; doctors and nurses

医患 醫患 yi1 huan4
doctor-patient

医家 醫家 yi1 jia1
healer; physician; medical man; doctor (esp. of TCM)

医科 醫科 yi1 ke1
medicine (as a science); medical science

医科大学 醫科大學 yi1 ke1 da4 xue2
university of medicine

医科学校 醫科學校 yi1 ke1 xue2 xiao4
medical school

医理 醫理 yi1 li3
medical knowledge; principles of medical science

医疗 醫療 yi1 liao2
medical treatment

医疗保健 醫療保健 yi1 liao2 bao3 jian4
health care

医疗保险 醫療保險 yi1 liao2 bao3 xian3
medical insurance

医疗费 醫療費 yi1 liao2 fei4
medical expenses

医疗护理 醫療護理 yi1 liao2 hu4 li3
health care

医疗经验 醫療經驗 yi1 liao2 jing1 yan4
medical expertise

医疗器械 醫療器械 yi1 liao2 qi4 xie4
medical equipment

医疗疏失 醫療疏失 yi1 liao2 shu1 shi1
medical negligence; medical malpractice

医密 醫密 yi1 mi4
patient confidentiality (medicine)

医生 醫生 yi1 sheng1
doctor

医师 醫師 yi1 shi1
doctor

医书 醫書 yi1 shu1
medical book

医术 醫術 yi1 shu4
medical expertise; art of healing

医托 醫托 yi1 tuo1
hospital scalper; sb who for a profit entices others to obtain medical care

医务 醫務 yi1 wu4
medical affairs

医务人员 醫務人員 yi1 wu4 ren2 yuan2
medical personnel

医务室 醫務室 yi1 wu4 shi4
infirmary; sick bay

医务所 醫務所 yi1 wu4 suo3
clinic

医学 醫學 yi1 xue2
medicine; medical science; study of medicine

医学博士 醫學博士 yi1 xue2 bo2 shi4
doctor of medicine

医学家 醫學家 yi1 xue2 jia1
medical scientist

医学检验 醫學檢驗 yi1 xue2 jian3 yan4
medical laboratory technology

医学检验师 醫學檢驗師 yi1 xue2 jian3 yan4 shi1
medical technologist

医学系 醫學系 yi1 xue2 xi4
medical school

医学院 醫學院 yi1 xue2 yuan4
medical school

医学中心 醫學中心 yi1 xue2 zhong1 xin1
medical center

医学专家 醫學專家 yi1 xue2 zhuan1 jia1
medical expert; medical specialist

医药 醫藥 yi1 yao4
medical care and medicines; medicine (drug); medical; pharmaceutical

医药分离 醫藥分離 yi1 yao4 fen1 li2
separating medical consultation from dispensing drugs, proposed policy to counteract perceived PRC problem of "drugs serving to nourish doctors" 以藥養醫|以药养医

医药商店 醫藥商店 yi1 yao4 shang1 dian4
chemist; druggist; pharmacy

医药学 醫藥學 yi1 yao4 xue2
medical science

医院 醫院 yi1 yuan4
hospital

医治 醫治 yi1 zhi4
to treat (an illness); medical treatment

医嘱 醫囑 yi1 zhu3
prescription (medicine); doctor's advice

以药养医 以藥養醫 yi3 yao4 yang3 yi1
"drugs serving to nourish doctors", perceived problem in PRC medical practice

庸医 庸醫 yong1 yi1
quack; charlatan

御医 御醫 yu4 yi1
imperial physician

再生医学 再生醫學 zai4 sheng1 yi1 xue2
regenerative medicine

整形外科医生 整形外科醫生 zheng3 xing2 wai4 ke1 yi1 sheng1
plastic surgeon

中西医 中西醫 zhong1 xi1 yi1
Chinese and Western medicine; a doctor trained in Chinese and Western medicine

中西医结合 中西醫結合 zhong1 xi1 yi1 jie2 he2
to combine traditional Chinese and Western medicine

中医 中醫 zhong1 yi1
traditional Chinese medical science; a doctor trained in Chinese medicine

中医学 中醫學 zhong1 yi1 xue2
traditional Chinese medicine; TCM

肿瘤病医生 腫瘤病醫生 zhong3 liu2 bing4 yi1 sheng1
oncologist (medicine)

主治医师 主治醫師 zhu3 zhi4 yi1 shi1
doctor-in-charge; resident physician

遵医嘱 遵醫囑 zun1 yi1 zhu3
to follow the doctor's advice; as instructed by the physician