zhou1
surname Zhou; Zhou Dynasty (1046-256 BC)

zhou1
to make a circuit; to circle; circle; circumference; lap; cycle; complete; all; all over; thorough; to help financially

zhou1
week; weekly; variant of 周

strokes 8
radical
strokes after radical 5
北京周报 北京周報 bei3 jing1 zhou1 bao4
Beijing Review; also written 北京週報|北京周报

北京周报 北京週報 bei3 jing1 zhou1 bao4
Beijing Review

北周 北周 bei3 zhou1
the Northern Zhou Dynasty (557-581); one of the Northern Dynasties

不周 不周 bu4 zhou1
not satisfactory; thoughtless; inconsiderate

不周山 不周山 bu4 zhou1 shan1
Buzhou Mountain, a mountain from Chinese legend

不周延 不周延 bu4 zhou1 yan2
undistributed

查理周刊 查理週刊 cha2 li3 zhou1 kan1
Charlie Hebdo (French magazine)

大费周章 大費周章 da4 fei4 zhou1 zhang1
to take great pains; to go to a lot of trouble

等周 等周 deng3 zhou1
isoperimetric

等周不等式 等周不等式 deng3 zhou1 bu4 deng3 shi4
the isoperimetric inequality

东西周 東西周 dong1 xi1 zhou1
Eastern Zhou (1046-771 BC) and Western Zhou (770-221 BC)

东周 東周 dong1 zhou1
Eastern Zhou (770-221 BC)

费周折 費周折 fei4 zhou1 zhe2
to spend (much) effort; to go through (a lot of) trouble

后周 後周 hou4 zhou1
Later Zhou of the Five Dynasties (951-960), centered on Shandong and Hebei, with capital at Kaifeng 开封

黄金周 黃金週 huang2 jin1 zhou1
Golden Week, two 7-day national holiday periods

肩周炎 肩周炎 jian1 zhou1 yan2
adhesive capsulitis (frozen shoulder)

简氏防务周刊 簡氏防務週刊 jian3 shi4 fang2 wu4 zhou1 kan1
Jane's defense weekly

经济周期 經濟週期 jing1 ji4 zhou1 qi1
economic cycle

开发周期 開發周期 kai1 fa1 zhou1 qi1
development cycle; development period; also written 開發週期|开发周期

开发周期 開發週期 kai1 fa1 zhou1 qi1
development cycle; development period

扩散周知 擴散周知 kuo4 san4 zhou1 zhi1
to let everyone know; spread the word!

梁唐晋汉周书 梁唐晉漢周書 liang2 tang2 jin4 han4 zhou1 shu1
another name for History of the Five Dynasties between Tang and Song 舊五代史|旧五代史

林周 林周 lin2 zhou1
Lhünzhub county, Tibetan: Lhun grub rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨, Tibet

林周县 林周縣 lin2 zhou1 xian4
Lhünzhub county, Tibetan: Lhun grub rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨, Tibet

每周 每週 mei3 zhou1
every week

每周一次 每週一次 mei3 zhou1 yi1 ci4
once a week

南方周末 南方周末 nan2 fang1 zhou1 mo4
Southern Weekend (newspaper)

千周 千周 qian1 zhou1
kilocycle (KC), equals to 1,000 Hz

曲周 曲周 qu3 zhou1
Quzhou county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

曲周县 曲周縣 qu3 zhou1 xian4
Quzhou county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

上周 上周 shang4 zhou1
last week

神圣周 神聖週 shen2 sheng4 zhou1
Holy week; Easter week (esp. Catholic)

生命周期 生命週期 sheng1 ming4 zhou1 qi1
life cycle

圣神降临周 聖神降臨週 sheng4 shen2 jiang4 lin2 zhou1
Whitsuntide

殊域周咨录 殊域周咨錄 shu1 yu4 zhou1 zi1 lu4
Ming dynasty record (1574) of exploration and foreign relations

数周 數周 shu4 zhou1
several weeks; also written 數週|数周

数周 數週 shu4 zhou1
several weeks

双周期性 雙週期性 shuang1 zhou1 qi1 xing4
(math.) double periodicity

四周 四周 si4 zhou1
all around

所周知 所周知 suo3 zhou1 zhi1
as is well known; as everyone knows

太平洋周边 太平洋周邊 tai4 ping2 yang2 zhou1 bian1
variant of 太平洋週邊|太平洋周边, Pacific Rim

太平洋周边 太平洋週邊 tai4 ping2 yang2 zhou1 bian1
Pacific Rim

太阳黑子周 太陽黑子周 tai4 yang2 hei1 zi3 zhou1
sunspot cycle

外侧裂周区 外側裂周區 wai4 ce4 lie4 zhou1 qu1
perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech

外侧裂周围 外側裂周圍 wai4 ce4 lie4 zhou1 wei2
perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech

西周 西周 xi1 zhou1
Western Zhou (1027-771 BC)

细胞周期 細胞周期 xi4 bao1 zhou1 qi1
cell cycle

夏商周 夏商周 xia4 shang1 zhou1
Xia, Shang and Zhou, the earliest named Chinese dynasties

下周 下週 xia4 zhou1
next week

现金周转 現金周轉 xian4 jin1 zhou1 zhuan3
cash flow

新闻周刊 新聞周刊 xin1 wen2 zhou1 kan1
Newsweek magazine

新闻周刊 新聞週刊 xin1 wen2 zhou1 kan1
Newsweek magazine; also written 新聞周刊|新闻周刊

牙周病 牙周病 ya2 zhou1 bing4
periodontitis (gum disorder)

牙周炎 牙周炎 ya2 zhou1 yan2
periodontitis (gum disorder)

亚洲周刊 亞洲周刊 ya4 zhou1 zhou1 kan1
Asiaweek (current affairs magazine)

一周 一周 yi1 zhou1
one week; all the way around; a whole cycle

元素周期表 元素週期表 yuan2 su4 zhou1 qi1 biao3
periodic table of the elements (chemistry)

圆周 圓周 yuan2 zhou1
circumference

圆周率 圓周率 yuan2 zhou1 lv4
the circular ratio; pi = 3.1415926

兆周 兆周 zhao4 zhou1
megacycle (MC), equals 1,000,000 Hz

众所周知 眾所周知 zhong4 suo3 zhou1 zhi1
as everyone knows (idiom)

众所周知 眾所週知 zhong4 suo3 zhou1 zhi1
see 眾所周知|众所周知

周扒皮 周扒皮 zhou1 ba1 pi2
Zhou the exploiter, archetypal character in short story 半夜雞叫|半夜鸡叫

周报 周報 zhou1 bao4
weekly paper; magazine

周报 週報 zhou1 bao4
weekly paper; magazine

周备 周備 zhou1 bei4
thorough; carefully prepared

周髀算经 周髀算經 zhou1 bi4 suan4 jing1
Zhou Bi Suan Jing, or Chou Pei Suan Ching, one of the oldest Chinese texts on astronomy and mathematics

周边 周邊 zhou1 bian1
periphery; rim; surroundings; all around; perimeter; peripheral (computing); spin-offs

周边商品 周邊商品 zhou1 bian1 shang1 pin3
spin-off merchandise

周波 周波 zhou1 bo1
cycle (physics)

周勃 周勃 zhou1 bo2
Zhou Bo (?-169 BC), military man and politician at the Qin-Han transition, a founding minister of Western Han

周长 週長 zhou1 chang2
variant of 周長|周长

周长 周長 zhou1 chang2
perimeter; circumference

周朝 周朝 zhou1 chao2
Zhou Dynasty; Western Zhou 西周 (1046-771 BC) and Eastern Zhou 東周|东周 (770-221 BC)

周成王 周成王 zhou1 cheng2 wang2
King Cheng of Zhou (1055-1021 BC), reigned 1042-1021 BC as the 2nd king of Western Zhou 西周, son of King Wu of Zhou 周武王

周处 周處 zhou1 chu3
Zhou Chu (236-297), Jin dynasty general

周传瑛 周傳瑛 zhou1 chuan2 ying1
Zhou Chuanying (1912-1988), Kunqu 昆曲 opera actor

周村 周村 zhou1 cun1
Zhoucun district of Zibo city 淄博市, Shandong

周村区 周村區 zhou1 cun1 qu1
Zhoucun district of Zibo city 淄博市, Shandong

周代 周代 zhou1 dai4
Zhou dynasty (1046-221 BC)

周到 周到 zhou1 dao4
thoughtful; considerate; attentive; thorough; also pr.

周敦颐 周敦頤 zhou1 dun1 yi2
Zhou Dunyi (1017-1073), Song dynasty neo-Confucian scholar

周恩来 周恩來 zhou1 en1 lai2
Zhou Enlai (1898-1976), Chinese communist leader, prime minister 1949-1976

周而复始 週而復始 zhou1 er2 fu4 shi3
lit. the cycle comes back to the start (idiom); to move in circles; the wheel comes full circle

周二 週二 zhou1 er4
Tuesday

周公 周公 zhou1 gong1
Duke of Zhou (11th c. BC), son of King Wen of Zhou 周文王, played an important role as regent in founding the Western Zhou 西周, and is also known as the "God of Dreams"

周狗 周狗 zhou1 gou3
obedient dog; lackey

周华健 周華健 zhou1 hua2 jian4
Wakin Chau (1960-), HK-born Taiwanese singer and actor

周会 周會 zhou1 hui4
weekly meeting; weekly assembly

周济 周濟 zhou1 ji4
Zhou Ji (1781-1839), Qing writer and poet

周济 周濟 zhou1 ji4
help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)

周家 周家 zhou1 jia1
the Zhou family (household, firm etc); Jow-Ga Kung Fu - Martial Art

周杰伦 周杰倫 zhou1 jie2 lun2
Jay Chou (1979-), Taiwanese pop star

周径 週徑 zhou1 jing4
circumference and radius; the circular ratio pi

周刊 週刊 zhou1 kan1
weekly publication; weekly

周口 周口 zhou1 kou3
prefecture level city in east Henan 河南

周口地区 周口地區 zhou1 kou3 di4 qu1
Zhoukou prefecture in Henan

周口店 周口店 zhou1 kou3 dian4
Zhoukoudian in Fanshan district 房山區|房山区, Beijing

周口市 周口市 zhou1 kou3 shi4
Zhoukou prefecture level city in east Henan 河南

周礼 周禮 zhou1 li3
the Rites of Zhou (in Confucianism)

周立波 周立波 zhou1 li4 bo1
Zhou Libo (1908-1979), left-wing journalist, translator and novelist; Zhou Libo (1967-), Chinese stand-up comedian

周梁淑怡 周梁淑怡 zhou1 liang2 shu1 yi2
Selina Chow (Chow Liang Shuk-yee) (1945-), Hong Kong politician

周六 週六 zhou1 liu4
Saturday

周密 周密 zhou1 mi4
careful; thorough; meticulous; dense; impenetrable

周末 週末 zhou1 mo4
weekend

周末愉快 週末愉快 zhou1 mo4 yu2 kuai4
Have a nice weekend!

周穆王 周穆王 zhou1 mu4 wang2
King Mu, fifth king of Zhou, said to have lived to 105 and reigned 976-922 BC or 1001-947 BC, rich in associated mythology

周年 週年 zhou1 nian2
anniversary; annual

周宁 周寧 zhou1 ning2
Zhouning county in Ningde 寧德|宁德, Fujian

周宁县 周寧縣 zhou1 ning2 xian4
Zhouning county in Ningde 寧德|宁德, Fujian

周期 週期 zhou1 qi1
period; cycle

周期表 週期表 zhou1 qi1 biao3
periodic table (chemistry); abbr. of 元素週期表|元素周期表, periodic table of the elements

周期函数 周期函數 zhou1 qi1 han2 shu4
periodic function

周期解 週期解 zhou1 qi1 jie3
periodic solution (math.)

周期数 週期數 zhou1 qi1 shu4
periodic number

周期系 週期系 zhou1 qi1 xi4
periodic system; periodicity (chemistry)

周期性 週期性 zhou1 qi1 xing4
periodic; periodicity (math); cyclicity

周全 周全 zhou1 quan2
thorough; to bring one's help; to assist

周日 週日 zhou1 ri4
Sunday; diurnal

周润发 周潤發 zhou1 run4 fa1
Chow Yun-Fat (1955-), Hong Kong TV and film star

周三 週三 zhou1 san1
Wednesday

周三径一 周三徑一 zhou1 san1 jing4 yi1
circumference of a circle is proverbially three times its radius

周身 周身 zhou1 shen1
whole body

周瘦鹃 周瘦鵑 zhou1 shou4 juan1
Zhou Shoujuan (1895-1968), writer, translator and art collector in Suzhou, a victim of the cultural revolution

周书 周書 zhou1 shu1
History of Zhou of the Northern Dynasties, twelfth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Linghu Defen 令狐德棻 in 636 during Tang Dynasty, 50 scrolls

周树人 周樹人 zhou1 shu4 ren2
Zhou Shuren, the real name of author Lu Xun 魯迅|鲁迅

周四 週四 zhou1 si4
Thursday

周速 周速 zhou1 su4
cycle time; cycle speed

周岁 週歲 zhou1 sui4
one full year (e.g. on child's first birthday)

周王朝 周王朝 zhou1 wang2 chao2
the Zhou dynasty from 1027 BC

周围 周圍 zhou1 wei2
surroundings; environment; to encompass

周围性眩晕 周圍性眩暈 zhou1 wei2 xing4 xuan4 yun4
peripheral vertigo

周文王 周文王 zhou1 wen2 wang2
King Wen of Zhou state (c. 1152-1056 BC), reigned c. 1099-1056 BC as king of Zhou state, leading figure in building the subsequent Western Zhou dynasty, father of King Wu of Zhou 周武王 the first Zhou dynasty king

周五 週五 zhou1 wu3
Friday

周武王 周武王 zhou1 wu3 wang2
King Wu of Zhou (-1043), personal name Ji Fa 姬發|姬发, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 1046-1043 BC

周武王姬发 周武王姬發 zhou1 wu3 wang2 ji1 fa1
King Wu of Zhou, personal name Ji Fa, reigned 1046-1043 BC as first king of Western Zhou dynasty 西周 1046-771 BC

周详 周詳 zhou1 xiang2
meticulous; thorough; comprehensive; complete; detailed

周小川 周小川 zhou1 xiao3 chuan1
Zhou Xiaochuan (1948-), PRC banker and politician, governor of People's Bank of China 中國人民銀行|中国人民银行 from 2002

周薪 週薪 zhou1 xin1
weekly salary

周星驰 周星馳 zhou1 xing1 chi2
Stephen Chow (1962-), Hong Kong actor, comedian, screenwriter and film director, known for his mo lei tau 無厘頭|无厘头 movies

周宣王 周宣王 zhou1 xuan1 wang2
King Xuan, eleventh King of Zhou, reigned (828-782 BC)

周旋 周旋 zhou1 xuan2
to mix with others; to socialize; to deal with; to contend

周璇 周璇 zhou1 xuan2
Zhou Xuan (1918-1957), Chinese singer and film actress

周延 周延 zhou1 yan2
exhaustive; distributed (logic: applies to every instance)

周一 週一 zhou1 yi1
Monday

周一岳 周一嶽 zhou1 yi1 yue4
York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004

周易 周易 zhou1 yi4
another name for Book of Changes (I Ching) 易經|易经

周永康 周永康 zhou1 yong3 kang1
Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician

周幽王 周幽王 zhou1 you1 wang2
King You of Zhou (795-771 BC), last king of Western Zhou 西周

周游 週遊 zhou1 you2
variant of 周遊|周游, to tour; to travel around

周游 周遊 zhou1 you2
to travel around; to tour; to cross

周游 週游 zhou1 you2
variant of 周遊|周游, to tour; to travel around

周游列国 周遊列國 zhou1 you2 lie4 guo2
to travel around many countries (idiom); peregrinations; refers to the travels of Confucius

周游世界 周遊世界 zhou1 you2 shi4 jie4
to travel around the world

周有光 周有光 zhou1 you3 guang1
Zhou Youguang (1906-2017), PRC linguist, considered the father of Hanyu Pinyin 漢語拼音|汉语拼音

周瑜 周瑜 zhou1 yu2
Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redcliff; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang

周瑜打黄盖 周瑜打黃蓋 zhou1 yu2 da3 huang2 gai4
fig. with the connivance of both sides; fig. by mutual consent; cf Wu patriot Huang Gai submits to mock beating at the hands of General Zhou Yu to deceive Cao Cao 曹操 before the 208 battle of Redcliff 赤壁之戰|赤壁之战

周渝民 周渝民 zhou1 yu2 min2
Zhou Yumin or Vic Zhou (1981-), Taiwan singer and actor, member of pop group F4

周遭 周遭 zhou1 zao1
surrounding; nearby

周章 周章 zhou1 zhang1
effort; trouble; pains (to get sth done); flustered; frightened

周折 周折 zhou1 zhe2
twists and turns; vicissitude; complication; difficulty; effort

周知 周知 zhou1 zhi1
well known

周至 周至 zhou1 zhi4
Zhouzhi county in Xi'an 西安, Shaanxi

周至 周至 zhou1 zhi4
see 周到

周至县 周至縣 zhou1 zhi4 xian4
Zhouzhi county in Xi'an 西安, Shaanxi

周转 周轉 zhou1 zhuan3
to rotate; to circulate (cash, stock etc); turnover; circulation; cash flow

周转不开 周轉不開 zhou1 zhuan3 bu4 kai1
to have financial difficulties; unable to make ends meet

周转不灵 周轉不靈 zhou1 zhuan3 bu4 ling2
to have a cash flow problem

周转金 周轉金 zhou1 zhuan3 jin1
revolving fund; working capital; petty cash; turnover

周庄 周莊 zhou1 zhuang1
Zhouzhuang, old canal town between Shanghai and Suzhou, tourist attraction

周庄镇 周莊鎮 zhou1 zhuang1 zhen4
Zhouzhuang, old canal town between Shanghai and Suzhou, tourist attraction

周总理 周總理 zhou1 zong3 li3
Premier Zhou Enlai 周恩來|周恩来 (1898-1976)

周晬 周晬 zhou1 zui4
one full year (e.g. on child's first birthday); same as 週歲|周岁

周作人 周作人 zhou1 zuo4 ren2
Zhou Zuoren (1885-1967), brother of Lu Xun 魯迅|鲁迅, academic in Japanese and Greek studies, briefly imprisoned after the war as Japanese collaborator, persecuted and died of unknown causes during the Cultural Revolution

抓周 抓周 zhua1 zhou1
custom of placing a variety of articles (writing brush, abacus etc) before an infant on its first birthday to see which one he or she picks up (The article chosen is supposed to be an indication of the child's inclinations, future career etc.)

庄周 莊周 zhuang1 zhou1
same as Zhuangzi 莊子|庄子 (369-286 BC), Daoist author

庄周梦蝶 莊周夢蝶 zhuang1 zhou1 meng4 die2
Zhuangzi 莊子|庄子 dreams of a butterfly (or is it the butterfly dreaming of Zhuangzi?)