xiao4
to hiss; to whistle

strokes 16
radical
strokes after radical 12
海啸 海嘯 hai3 xiao4
tsunami

呼啸 呼嘯 hu1 xiao4
to whistle; to scream; to whiz

呼啸而过 呼嘯而過 hu1 xiao4 er2 guo4
to whistle past; to hurtle past; to zip by

台湾紫啸鸫 臺灣紫嘯鶇 tai2 wan1 zi3 xiao4 dong1
(bird species of China) Taiwan whistling thrush (Myophonus insularis)

汪啸风 汪嘯風 wang1 xiao4 feng1
Wang Xiaofeng (1944-), fourth governor of Hainan

奚啸伯 奚嘯伯 xi1 xiao4 bo2
Xi Xiaobo (1910-1977), Beijing opera star, one of the Four great beards 四大鬚生|四大须生

紫啸鸫 紫嘯鶇 zi3 xiao4 dong1
(bird species of China) blue whistling thrush (Myophonus caeruleus)