zhi3
location; site

strokes 7
radical
strokes after radical 4
办公地址 辦公地址 ban4 gong1 di4 zhi3
business address

半坡遗址 半坡遺址 ban4 po1 yi2 zhi3
Banpo neolithic Yangshao culture archaeological site east of Xi'an 西安

厂址 廠址 chang3 zhi3
factory site; location

城址 城址 cheng2 zhi3
townsite

地址 地址 di4 zhi3
address

地址的转换 地址的轉換 di4 zhi3 de5 zhuan3 huan4
address translation

地址解析协议 地址解析協議 di4 zhi3 jie3 xi1 xie2 yi4
address resolution protocol; ARP

电邮地址 電郵地址 dian4 you2 di4 zhi3
email address

多站地址 多站地址 duo1 zhan4 di4 zhi3
multicast address; multistation address

故址 故址 gu4 zhi3
one's former address

广播地址 廣播地址 guang3 bo1 di4 zhi3
broadcast address

阖闾城遗址 闔閭城遺址 he2 lv2 cheng2 yi2 zhi3
ruins of capital city of King Helu of Wu, from 6th century BC, at modern Wuxi, Jiangsu

河姆渡遗址 河姆渡遺址 he2 mu3 du4 yi2 zhi3
Hemudu neolithic archaeological site near Ningbo 長江|长江 in Zhejiang, going back to c. 5000 BC

回信地址 回信地址 hui2 xin4 di4 zhi3
return address

基址 基址 ji1 zhi3
foundation; footing; base; ruins (of a historical building)

家庭地址 家庭地址 jia1 ting2 di4 zhi3
home address

界址 界址 jie4 zhi3
boundary (of a piece of land or territory)

旧址 舊址 jiu4 zhi3
former site; old location

绝对地址 絕對地址 jue2 dui4 di4 zhi3
absolute address (computing)

可寻址 可尋址 ke3 xun2 zhi3
addressable (computing); accessible via an address

码分多址 碼分多址 ma3 fen1 duo1 zhi3
Code Division Multiple Access (CDMA) (telecommunications)

目标地址 目標地址 mu4 biao1 di4 zhi3
destination address; target address

配送地址 配送地址 pei4 song4 di4 zhi3
delivery address

且末遗址 且末遺址 qie3 mo4 yi2 zhi3
ruins of Cherchen, Qarqan or Chiemo, archaeological site in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang

通信地址 通信地址 tong1 xin4 di4 zhi3
mail address

网页地址 網頁地址 wang3 ye4 di4 zhi3
webaddress; URL

网址 網址 wang3 zhi3
website; web address; URL

相对地址 相對地址 xiang1 dui4 di4 zhi3
relative address (computing)

选址 選址 xuan3 zhi3
to select a suitable site; site; location

寻址 尋址 xun2 zhi3
to address; to search for address; to input data into memory

一致资源定址器 一致資源定址器 yi1 zhi4 zi1 yuan2 ding4 zhi3 qi4
uniform resource locator (URL), i.e. web address

遗址 遺址 yi2 zhi3
ruins; historic relics

源点地址 源點地址 yuan2 dian3 di4 zhi3
source address

原址 原址 yuan2 zhi3
original location

栈地址 棧地址 zhan4 di4 zhi3
stack address (computing)

终点地址 終點地址 zhong1 dian3 di4 zhi3
destination address

住址 住址 zhu4 zhi3
address