bu4
port; wharf; pier

pu3
port; flat land next to a river or ocean

strokes 10
radical
strokes after radical 7
北埔 北埔 bei3 bu4
Beibu or Peipu township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

北埔乡 北埔鄉 bei3 bu4 xiang1
Beibu or Peipu township in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

埔里 埔里 bu4 li3
Buli or Puli town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

埔里镇 埔里鎮 bu4 li3 zhen4
Buli or Puli town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

埔心 埔心 bu4 xin1
Puhsin township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

埔心乡 埔心鄉 bu4 xin1 xiang1
Puhsin township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

埔盐 埔鹽 bu4 yan2
Puyan township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

埔盐乡 埔鹽鄉 bu4 yan2 xiang1
Puyan township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

大埔 大埔 da4 bu4
Dabu county in Meizhou 梅州, Guangdong; Tai Po district of New Territories, Hong Kong; Dabu or Tabu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

大埔县 大埔縣 da4 bu4 xian4
Dabu county in Meizhou 梅州, Guangdong

大埔乡 大埔鄉 da4 bu4 xiang1
Dabu or Tabu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

和记黄埔 和記黃埔 he2 ji4 huang2 pu3
Hutchison Whampoa

黄埔 黃埔 huang2 pu3
Huangpu District, Guangzhou; Whampoa (old transliteration); Guangdong Harbor

黄埔军校 黃埔軍校 huang2 pu3 jun1 xiao4
Whampoa Military Academy

黄埔区 黃埔區 huang2 pu3 qu1
Huangpu district of Guangzhou city 廣州市|广州市, Guangdong

柬埔寨 柬埔寨 jian3 pu3 zhai4
Cambodia

内埔 內埔 nei4 bu4
Neipu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

内埔乡 內埔鄉 nei4 bu4 xiang1
Neipu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

平埔族 平埔族 ping2 pu3 zu2
Pingpu or Pepo aborigines (Taiwan), "plains tribes"

外埔 外埔 wai4 bu4
Waipu township in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

外埔乡 外埔鄉 wai4 bu4 xiang1
Waipu township in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

新埔 新埔 xin1 bu4
Xinbu or Hsinpu town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

新埔镇 新埔鎮 xin1 bu4 zhen4
Xinbu or Hsinpu town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

盐埔 鹽埔 yan2 bu4
Yanpu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

盐埔乡 鹽埔鄉 yan2 bu4 xiang1
Yanpu township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

中埔 中埔 zhong1 bu4
Zhongbu or Chungpu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

中埔乡 中埔鄉 zhong1 bu4 xiang1
Zhongbu or Chungpu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan