shu4
villa

strokes 14
radical
strokes after radical 11
别墅 別墅 bie2 shu4
villa

拱墅 拱墅 gong3 shu4
Gongshu district of Hangzhou city 杭州市, Zhejiang

拱墅区 拱墅區 gong3 shu4 qu1
Gongshu district of Hangzhou city 杭州市, Zhejiang

联体别墅 聯體別墅 lian2 ti3 bie2 shu4
townhouse

戚墅堰 慼墅堰 qi1 shu4 yan4
Qishu district of Changzhou city 常州市, Jiangsu

戚墅堰区 慼墅堰區 qi1 shu4 yan4 qu1
Qishu district of Changzhou city 常州市, Jiangsu