jian1
to fornicate; to defile; adultery; rape

strokes 9
radical
strokes after radical 6
逼奸 逼姦 bi1 jian1
to rape

大奸似忠 大姦似忠 da4 jian1 si4 zhong1
the most treacherous person appears the most guileless (idiom)

鸡奸 雞姦 ji1 jian1
bestiality; sodomy

㚻奸 㚻姦 ji1 jian1
variant of 雞姦|鸡奸

集体强奸 集體強姦 ji2 ti3 qiang2 jian1
gang rape

奸夫淫妇 姦夫淫婦 jian1 fu1 yin2 fu4
adulterous couple

奸情 姦情 jian1 qing2
adultery

奸杀 姦殺 jian1 sha1
to rape and murder

奸尸 姦屍 jian1 shi1
necrophilia

奸宿 姦宿 jian1 su4
to fornicate; to rape

奸污 姦污 jian1 wu1
to rape; to violate

奸雄 姦雄 jian1 xiong2
person who seeks advancement by any means; career climber; unscrupulous careerist

奸淫 姦淫 jian1 yin2
fornication; adultery; rape; seduction

轮奸 輪姦 lun2 jian1
to gang rape

迷奸 迷姦 mi2 jian1
to drug and then rape sb

强奸 強姦 qiang2 jian1
to rape

强奸犯 強姦犯 qiang2 jian1 fan4
rapist

强奸罪 強姦罪 qiang2 jian1 zui4
rape

兽奸 獸姦 shou4 jian1
bestiality

通奸 通姦 tong1 jian1
adultery; to commit adultery

无事献殷勤,非奸即盗 無事獻殷勤,非姦即盜 wu2 shi4 xian4 yin1 qin2 - fei1 jian1 ji2 dao4
one who is unaccountably solicitous is hiding evil intentions (idiom)

抓奸 抓姦 zhua1 jian1
to catch a couple in the act (adultery, illicit sexual relations)

捉奸 捉姦 zhuo1 jian1
to catch a couple in the act (adultery, illicit sexual relations)

作奸犯科 作姦犯科 zuo4 jian1 fan4 ke1
to flout the law