xiu4
cave; mountain peak

strokes 8
radical
strokes after radical 5
岫岩满族自治县 岫岩滿族自治縣 xiu4 yan2 man3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Xiuyan Manzu autonomous county in Anshan 鞍山, Liaoning

岫岩县 岫岩縣 xiu4 yan2 xian4
Xiuyan Manzu autonomous county in Anshan 鞍山, Liaoning