chong2
surname Chong

chong2
high; sublime; lofty; to esteem; to worship

strokes 11
radical
strokes after radical 8
白崇禧 白崇禧 bai2 chong2 xi3
Bai Chongxi (1893-1966), a leader of Guangxi warlord faction, top Nationalist general, played important role in Chiang Kaishek's campaigns 1926-1949

崇安 崇安 chong2 an1
Chong'an (common place name); Chong'an district of Wuxi city 無錫市|无锡市, Jiangsu

崇安区 崇安區 chong2 an1 qu1
Chong'an district of Wuxi city 無錫市|无锡市, Jiangsu

崇拜 崇拜 chong2 bai4
to worship; adoration

崇拜仪式 崇拜儀式 chong2 bai4 yi2 shi4
worship service

崇拜者 崇拜者 chong2 bai4 zhe3
worshipper

崇川 崇川 chong2 chuan1
Chongchuan district of Nantong city 南通市, Jiangsu

崇川区 崇川區 chong2 chuan1 qu1
Chongchuan district of Nantong city 南通市, Jiangsu

崇高 崇高 chong2 gao1
majestic; sublime

崇敬 崇敬 chong2 jing4
to revere; to venerate; high esteem

崇礼 崇禮 chong2 li3
Chongli county in Zhangjiakou 張家口|张家口, Hebei

崇礼县 崇禮縣 chong2 li3 xian4
Chongli county in Zhangjiakou 張家口|张家口, Hebei

崇明 崇明 chong2 ming2
Chongming island county, Shanghai

崇明岛 崇明島 chong2 ming2 dao3
Chongming Island

崇明县 崇明縣 chong2 ming2 xian4
Chongming island county, Shanghai

崇庆 崇慶 chong2 qing4
variant of 重慶|重庆

崇仁 崇仁 chong2 ren2
Chongren county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi

崇仁县 崇仁縣 chong2 ren2 xian4
Chongren county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi

崇山峻岭 崇山峻嶺 chong2 shan1 jun4 ling3
towering mountains and precipitous ridges (idiom)

崇尚 崇尚 chong2 shang4
to hold up (as an model); to hold in esteem; to revere; to advocate

崇文门 崇文門 chong2 wen2 men2
Chongwenmen in Beijing

崇文区 崇文區 chong2 wen2 qu1
Chongwen district of central Beijing

崇信 崇信 chong2 xin4
Chongxin county in Pingliang 平涼|平凉, Gansu

崇信县 崇信縣 chong2 xin4 xian4
Chongxin county in Pingliang 平涼|平凉, Gansu

崇阳 崇陽 chong2 yang2
Chongyang county in Xianning 咸寧|咸宁, Hubei

崇洋 崇洋 chong2 yang2
to idolize foreign things

崇洋媚外 崇洋媚外 chong2 yang2 mei4 wai4
to revere everything foreign and pander to overseas powers (idiom); blind worship of foreign goods and ideas

崇阳县 崇陽縣 chong2 yang2 xian4
Chongyang county in Xianning 咸寧|咸宁, Hubei

崇义 崇義 chong2 yi4
Chongyi county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi

崇义县 崇義縣 chong2 yi4 xian4
Chongyi county in Ganzhou 贛州|赣州, Jiangxi

崇祯 崇禎 chong2 zhen1
Chongzhen, reign name of last Ming emperor (1628-1644)

崇州 崇州 chong2 zhou1
Chongzhou county level city in Chengdu 成都, Sichuan

崇州市 崇州市 chong2 zhou1 shi4
Chongzhou county level city in Chengdu 成都, Sichuan

崇左 崇左 chong2 zuo3
Chongzuo prefecture level city in Guangxi

崇左市 崇左市 chong2 zuo3 shi4
Chongzuo prefecture level city in Guangxi

个人崇拜 個人崇拜 ge4 ren2 chong2 bai4
personality cult

戒奢崇俭 戒奢崇儉 jie4 she1 chong2 jian3
to refrain from high standard of living (idiom)

阮崇武 阮崇武 ruan3 chong2 wu3
Ruan Chongwu (1933-), third governor of Hainan

推崇 推崇 tui1 chong2
to esteem; to think highly of; to accord importance to; to revere

尊崇 尊崇 zun1 chong2
to revere; to admire; to honor; to venerate