yi2
harmony; pleased

strokes 8
radical
strokes after radical 5
百事轻怡 百事輕怡 bai3 shi4 qing1 yi2
Diet Pepsi; Pepsi Light

健怡可乐 健怡可樂 jian4 yi2 ke3 le4
Diet Coke; Coca-Cola Light

心旷神怡 心曠神怡 xin1 kuang4 shen2 yi2
lit. heart untroubled, spirit pleased (idiom); carefree and relaxed

怡保 怡保 yi2 bao3
Ipoh city in Malaysia, capital of Sultanate of Perak on Malayan peninsula

怡保市 怡保市 yi2 bao3 shi4
Ipoh city in Malaysia, capital of Sultanate of Perak on Malayan peninsula

怡然 怡然 yi2 ran2
happy; joyful

怡然自得 怡然自得 yi2 ran2 zi4 de2
happy and content (idiom)

怡人 怡人 yi2 ren2
delightful

怡颜悦色 怡顏悅色 yi2 yan2 yue4 se4
happy countenance

怡悦 怡悅 yi2 yue4
pleasant; happy

张怡 張怡 zhang1 yi2
Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing

张怡宁 張怡寧 zhang1 yi2 ning2
Zhang Yining (1981-), PRC female table tennis player and Olympic gold medalist

章子怡 章子怡 zhang1 zi3 yi2
Zhang Ziyi (1979-), PRC actress

周梁淑怡 周梁淑怡 zhou1 liang2 shu1 yi2
Selina Chow (Chow Liang Shuk-yee) (1945-), Hong Kong politician