xing4
nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence

strokes 8
radical
strokes after radical 5
安全性 安全性 an1 quan2 xing4
security; safety

凹凸性 凹凸性 ao1 tu1 xing4
concavity (math.)

保护性 保護性 bao3 hu4 xing4
protective

保密性 保密性 bao3 mi4 xing4
secrecy

爆发性 爆發性 bao4 fa1 xing4
explosive power; explosive

爆炸性 爆炸性 bao4 zha4 xing4
explosive; fig. shocking

悲剧性 悲劇性 bei1 ju4 xing4
tragic

本性 本性 ben3 xing4
natural instincts; nature; inherent quality

本性难移 本性難移 ben3 xing4 nan2 yi2
It is hard to change one's essential nature (idiom). You can't change who you are.; Can the leopard change his spots? (Jeremiah 13:23)

必要性 必要性 bi4 yao4 xing4
necessity

边缘性人格障碍 邊緣性人格障礙 bian1 yuan2 xing4 ren2 ge2 zhang4 ai4
borderline personality disorder (BPD)

便利性 便利性 bian4 li4 xing4
convenience

变性 變性 bian4 xing4
to denature; denaturation; to have a sex change; transgender

变性土 變性土 bian4 xing4 tu3
Vertosols (Chinese Soil Taxonomy)

表面活性剂 表面活性劑 biao3 mian4 huo2 xing4 ji4
surfactant

秉性 秉性 bing3 xing4
innate character; natural disposition; attitude

禀性 稟性 bing3 xing4
natural disposition

病毒性 病毒性 bing4 du2 xing4
viral

病毒性肝炎 病毒性肝炎 bing4 du2 xing4 gan1 yan2
viral hepatitis

病毒性营销 病毒性營銷 bing4 du2 xing4 ying2 xiao1
viral marketing; see also 病毒營銷|病毒营销

波动性 波動性 bo1 dong4 xing4
fluctuation

波粒二象性 波粒二象性 bo1 li4 er4 xiang4 xing4
wave-particle duality in quantum mechanics

不兼容性 不兼容性 bu4 jian1 rong2 xing4
incompatibility

不确定性原理 不確定性原理 bu4 que4 ding4 xing4 yuan2 li3
Heisenberg's uncertainty principle (1927)

不稳性 不穩性 bu4 wen3 xing4
instability

不育性 不育性 bu4 yu4 xing4
sterility

藏毛性疾病 藏毛性疾病 cang2 mao2 xing4 ji2 bing4
pilonidal disease

差异性 差異性 cha1 yi4 xing4
difference

长期稳定性 長期穩定性 chang2 qi1 wen3 ding4 xing4
long-term stability

长期性 長期性 chang2 qi1 xing4
long-term

超导电性 超導電性 chao1 dao3 dian4 xing4
superconductivity (physics)

超基性岩 超基性岩 chao1 ji1 xing4 yan2
ultrabasic rock (geology, rock containing less than 45 percent silicates)

潮解性 潮解性 chao2 jie3 xing4
deliquescent

惩罚性 懲罰性 cheng2 fa2 xing4
punitive

成性 成性 cheng2 xing4
to become second nature; by nature

程序性 程序性 cheng2 xu4 xing4
program

呈阳性 呈陽性 cheng2 yang2 xing4
to test positive

迟发性损伤 遲發性損傷 chi2 fa1 xing4 sun3 shang1
delayed lesion

持久性毒剂 持久性毒劑 chi2 jiu3 xing4 du2 ji4
persistent agent

持续性植物人状态 持續性植物人狀態 chi2 xu4 xing4 zhi2 wu4 ren2 zhuang4 tai4
persistent vegetative state

持续性植物状态 持續性植物狀態 chi2 xu4 xing4 zhi2 wu4 zhuang4 tai4
persistent vegetative state (medicine)

重复性 重覆性 chong2 fu4 xing4
repetitive

出血性 出血性 chu1 xue4 xing4
hemorrhagic

出血性登革热 出血性登革熱 chu1 xue4 xing4 deng1 ge2 re4
dengue hemorrhagic fever (DHF)

传染性 傳染性 chuan2 ran3 xing4
infectious; epidemic

创见性 創見性 chuang4 jian4 xing4
original (idea, discovery etc)

创造性 創造性 chuang4 zao4 xing4
creativeness; creativity

词性 詞性 ci2 xing4
part of speech (noun, verb, adjective etc); lexical category

雌性 雌性 ci2 xing4
female

磁性 磁性 ci2 xing4
magnetic; magnetism

词性标注 詞性標註 ci2 xing4 biao1 zhu4
part-of-speech tagging

雌性激素 雌性激素 ci2 xing4 ji1 su4
estrogen

雌性接口 雌性接口 ci2 xing4 jie1 kou3
female connector

雌雄同体性 雌雄同體性 ci2 xiong2 tong2 ti3 xing4
hermaphroditism

刺激性 刺激性 ci4 ji1 xing4
thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy

大规模杀伤性武器 大規模殺傷性武器 da4 gui1 mo2 sha1 shang1 xing4 wu3 qi4
weapons of mass destruction

大陆性 大陸性 da4 lu4 xing4
continental

大陆性气候 大陸性氣候 da4 lu4 xing4 qi4 hou4
continental climate

大叶性肺炎 大葉性肺炎 da4 ye4 xing4 fei4 yan2
lobar pneumonia

代表性 代表性 dai4 biao3 xing4
representativeness; representative; typical

党性 黨性 dang3 xing4
the spirit or character of a political party

档案属性 檔案屬性 dang4 an4 shu3 xing4
file attribute

刀刺性痛 刀刺性痛 dao1 ci4 xing4 tong4
lancing pain

导电性 導電性 dao3 dian4 xing4
conductivity (elec.)

导热性 導熱性 dao3 re4 xing4
heat conduction

德性 德性 de2 xing4
moral integrity

德性 德性 de2 xing5
(coll.) revolting behavior

低放射性废物 低放射性廢物 di1 fang4 she4 xing4 fei4 wu4
low level waste

低龋齿性 低齲齒性 di1 qu3 chi3 xing4
non-caries-inducing

敌对性 敵對性 di2 dui4 xing4
hostile; hostility

第二性 第二性 di4 er4 xing4
The Second Sex (book by Simone de Beauvoir)

地方性 地方性 di4 fang1 xing4
local

地方性斑疹伤寒 地方性斑疹傷寒 di4 fang1 xing4 ban1 zhen3 shang1 han2
murine typhus fever

地区性 地區性 di4 qu1 xing4
regional; local

电磁兼容性 電磁兼容性 dian4 ci2 jian1 rong2 xing4
electromagnetic compatibility

电负性 電負性 dian4 fu4 xing4
electronegativity

定性 定性 ding4 xing4
to determine the nature (usually of error or crime); to determine chemical composition; qualitative; fixed

定性分析 定性分析 ding4 xing4 fen1 xi1
qualitative inorganic analysis

定性理论 定性理論 ding4 xing4 li3 lun4
qualitative theory

动物性 動物性 dong4 wu4 xing4
animacy

动物性名词 動物性名詞 dong4 wu4 xing4 ming2 ci2
animate noun

动物性饲料 動物性飼料 dong4 wu4 xing4 si4 liao4
feed made of animal products

斗争性 鬥爭性 dou4 zheng1 xing4
assertiveness; combative nature

独创性 獨創性 du2 chuang4 xing4
innovative; ingenious; originality; ingenuity

毒性 毒性 du2 xing4
toxicity

对称性 對稱性 dui4 chen4 xing4
symmetry

对抗性 對抗性 dui4 kang4 xing4
antagonistic

对偶性 對偶性 dui4 ou3 xing4
(math.) duality

多重性 多重性 duo1 chong2 xing4
multiplicity

多发性骨髓瘤 多發性骨髓瘤 duo1 fa1 xing4 gu3 sui3 liu2
multiple myeloma (medicine)

多发性硬化症 多發性硬化症 duo1 fa1 xing4 ying4 hua4 zheng4
multiple sclerosis

多孔性 多孔性 duo1 kong3 xing4
porous; having many holes (e.g. filter gauze or sieve)

多样性 多樣性 duo1 yang4 xing4
variegation; diversity

多义性 多義性 duo1 yi4 xing4
equivocality

多元性 多元性 duo1 yuan2 xing4
diversity

惰性 惰性 duo4 xing4
inert (chemistry); apathy; inertia; laziness

惰性气体 惰性氣體 duo4 xing4 qi4 ti3
inert gas; noble gas (chemistry)

额外性 額外性 e2 wai4 xing4
additionality (economics)

恶性 惡性 e4 xing4
malignant; wicked; vicious (circle); producing evil; rapid (decline); runaway (inflation)

恶性疟原虫 惡性瘧原蟲 e4 xing4 nve4 yuan2 chong2
plasmodium falciparum (malaria parasite)

恶性通货膨胀 惡性通貨膨脹 e4 xing4 tong1 huo4 peng2 zhang4
hyperinflation

恶性循环 惡性循環 e4 xing4 xun2 huan2
vicious circle

恶性肿瘤 惡性腫瘤 e4 xing4 zhong3 liu2
malignant tumor

耳源性 耳源性 er3 yuan2 xing4
otogenic

耳源性眩晕 耳源性眩暈 er3 yuan2 xing4 xuan4 yun4
aural vertigo

二重性 二重性 er4 chong2 xing4
dualism; two sided; double nature

发作性嗜睡病 發作性嗜睡病 fa1 zuo4 xing4 shi4 shui4 bing4
narcolepsy

方向性 方向性 fang1 xiang4 xing4
directionality (molecular biology)

防御性 防禦性 fang2 yu4 xing4
defensive (weapons)

放射性 放射性 fang4 she4 xing4
radioactive

放射性材料 放射性材料 fang4 she4 xing4 cai2 liao4
radioactive material

放射性碘 放射性碘 fang4 she4 xing4 dian3
radioactive iodine

放射性发光材料 放射性發光材料 fang4 she4 xing4 fa1 guang1 cai2 liao4
radiophosphor

放射性废物 放射性廢物 fang4 she4 xing4 fei4 wu4
radioactive waste

放射性核素 放射性核素 fang4 she4 xing4 he2 su4
radioactive nuclide; radionuclide

放射性活度 放射性活度 fang4 she4 xing4 huo2 du4
radioactivity

放射性计时 放射性計時 fang4 she4 xing4 ji4 shi2
radiometric dating

放射性落下灰 放射性落下灰 fang4 she4 xing4 luo4 xia4 hui1
radioactive fallout

放射性衰变 放射性衰變 fang4 she4 xing4 shuai1 bian4
radioactive decay

放射性碎片 放射性碎片 fang4 she4 xing4 sui4 pian4
radioactive debris

放射性同位素 放射性同位素 fang4 she4 xing4 tong2 wei4 su4
radioactive isotope; radioisotope

放射性污染 放射性污染 fang4 she4 xing4 wu1 ran3
radioactive contamination

放射性武器 放射性武器 fang4 she4 xing4 wu3 qi4
radiological weapon

放射性烟羽 放射性煙羽 fang4 she4 xing4 yan1 yu3
radiation plume

放射性沾染 放射性沾染 fang4 she4 xing4 zhan1 ran3
radioactive contamination

放射性沾染物 放射性沾染物 fang4 she4 xing4 zhan1 ran3 wu4
radioactive contaminant

放射性最强点 放射性最強點 fang4 she4 xing4 zui4 qiang2 dian3
radioactive hot spot

非动物性 非動物性 fei1 dong4 wu4 xing4
inanimacy

非动物性名词 非動物性名詞 fei1 dong4 wu4 xing4 ming2 ci2
inanimate noun

非羁押性 非羈押性 fei1 ji1 ya1 xing4
noncustodial (sentence)

非线性 非線性 fei1 xian4 xing4
nonlinear (math.)

非线性光学 非線性光學 fei1 xian4 xing4 guang1 xue2
nonlinear optics (physics)

非相对论性 非相對論性 fei1 xiang1 dui4 lun4 xing4
non-relativistic (physics)

非遗传多型性 非遺傳多型性 fei1 yi2 chuan2 duo1 xing2 xing4
polyphenism

肺刺激性毒剂 肺刺激性毒劑 fei4 ci4 ji1 xing4 du2 ji4
lung irritant

分裂情感性障碍 分裂情感性障礙 fen1 lie4 qing2 gan3 xing4 zhang4 ai4
schizoaffective disorder

封闭性 封閉性 feng1 bi4 xing4
encapsulation

封闭性开局 封閉性開局 feng1 bi4 xing4 kai1 ju2
Closed Game; Double Queen Pawn Opening (chess); same as 雙后前兵開局|双后前兵开局

风湿性关节炎 風濕性關節炎 feng1 shi1 xing4 guan1 jie2 yan2
rheumatoid arthritis

佛性 佛性 fo2 xing4
Buddha nature

辐射敏感性 輻射敏感性 fu2 she4 min3 gan3 xing4
radiosensitivity

负外部性 負外部性 fu4 wai4 bu4 xing4
negative influence, effect that people's doings or behavior have on others (society)

复杂性 複雜性 fu4 za2 xing4
complexity

盖然性 蓋然性 gai4 ran2 xing4
probability

感染性腹泻 感染性腹瀉 gan3 ran3 xing4 fu4 xie4
infective diarrhea

感性 感性 gan3 xing4
perception; perceptual; sensibility; sensitive; emotional; sentimental

感性认识 感性認識 gan3 xing4 ren4 shi5
perceptual awareness

刚性 剛性 gang1 xing4
rigidity

高能烈性炸药 高能烈性炸藥 gao1 neng2 lie4 xing4 zha4 yao4
high explosive

高性能 高性能 gao1 xing4 neng2
high performance

高致病性 高致病性 gao1 zhi4 bing4 xing4
highly pathenogenic

格兰氏阴性 格蘭氏陰性 ge2 lan2 shi4 yin1 xing4
Gram negative (of bacteria); also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性

革兰氏阴性 革蘭氏陰性 ge2 lan2 shi4 yin1 xing4
Gram negative (bacteria that do not retain Gram stain, often the more dangerous kind)

革兰阳性 革蘭陽性 ge2 lan2 yang2 xing4
Gram-positive (bacteria)

革命性 革命性 ge2 ming4 xing4
revolutionary

个性 個性 ge4 xing4
individuality; personality

个性化 個性化 ge4 xing4 hua4
to personalize; to customize; customization

更高性能 更高性能 geng1 gao1 xing4 neng2
high performance

功能性 功能性 gong1 neng2 xing4
functionality

功能性磁共振成像 功能性磁共振成像 gong1 neng2 xing4 ci2 gong4 zhen4 cheng2 xiang4
functional magnetic resonance imaging (fMRI)

共存性 共存性 gong4 cun2 xing4
compatibility; the possibility of mutual coexistence

共通性 共通性 gong4 tong1 xing4
commonality; universality

共性 共性 gong4 xing4
overall character

惯性 慣性 guan4 xing4
inertia

惯性系 慣性系 guan4 xing4 xi4
inertial system; inertial frame (mechanics)

广泛性焦虑症 廣泛性焦慮症 guang3 fan4 xing4 jiao1 lv4 zheng4
generalized anxiety disorder (GAD)

规范性 規範性 gui1 fan4 xing4
normal; standard

规律性 規律性 gui1 lv4 xing4
regular

规则性 規則性 gui1 ze2 xing4
regularity

规则性效应 規則性效應 gui1 ze2 xing4 xiao4 ying4
regularity effect

国际性 國際性 guo2 ji4 xing4
international; internationalism

过渡性 過渡性 guo4 du4 xing4
transitional; bridging

过渡性贷款 過渡性貸款 guo4 du4 xing4 dai4 kuan3
bridging loan

过敏性 過敏性 guo4 min3 xing4
hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis

过敏性反应 過敏性反應 guo4 min3 xing4 fan3 ying4
allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis

过敏性休克 過敏性休克 guo4 min3 xing4 xiu1 ke4
anaphylactic shock

海洋性 海洋性 hai3 yang2 xing4
maritime

海洋性贫血 海洋性貧血 hai3 yang2 xing4 pin2 xue4
thalassemia

海洋性气候 海洋性氣候 hai3 yang2 xing4 qi4 hou4
maritime climate

好记性不如烂笔头 好記性不如爛筆頭 hao3 ji4 xing4 bu4 ru2 lan4 bi3 tou2
the palest ink is better than the best memory (idiom)

合法性 合法性 he2 fa3 xing4
legitimacy

合理性 合理性 he2 li3 xing4
reason; rationality; rationale; reasonableness

合宪性 合憲性 he2 xian4 xing4
constitutionality

和谐性 和諧性 he2 xie2 xing4
compatibility; mutual harmony

红斑性狼疮 紅斑性狼瘡 hong2 ban1 xing4 lang2 chuang1
lupus erythematosus

后天性 後天性 hou4 tian1 xing4
acquired (characteristic etc)

互操性 互操性 hu4 cao1 xing4
interoperability

互通性 互通性 hu4 tong1 xing4
interoperability (of communications equipment)

化脓性 化膿性 hua4 nong2 xing4
purulent (containing pus); septic

化学性 化學性 hua4 xue2 xing4
chemical

化学性质 化學性質 hua4 xue2 xing4 zhi4
chemical property

挥发性 揮發性 hui1 fa1 xing4
volatility

挥发性存储器 揮發性存儲器 hui1 fa1 xing4 cun2 chu3 qi4
volatile memory

毁来性 毀來性 hui3 lai2 xing4
destructive; crushing (defeat)

毁灭性 毀滅性 hui3 mie4 xing4
destructive; devastating

诲淫性 誨淫性 hui4 yin2 xing4
licentious

婚前性行为 婚前性行為 hun1 qian2 xing4 xing2 wei2
premarital sex

活性 活性 huo2 xing4
(chemistry) activity; active; activated

活性剂 活性劑 huo2 xing4 ji4
reagent (chemistry)

活性炭 活性炭 huo2 xing4 tan4
activated carbon

活性氧类 活性氧類 huo2 xing4 yang3 lei4
activated oxygen species (AOS)

获得性 獲得性 huo4 de2 xing4
acquired (i.e. not inborn)

机动性 機動性 ji1 dong4 xing4
flexibility

积极性 積極性 ji1 ji2 xing4
zeal; initiative; enthusiasm; activity

积累毒性 積累毒性 ji1 lei3 du2 xing4
cumulative poison

积累性 積累性 ji1 lei3 xing4
cumulative

机密性 機密性 ji1 mi4 xing4
confidentiality

奇偶性 奇偶性 ji1 ou3 xing4
parity (odd or even)

机械性 機械性 ji1 xie4 xing4
mechanical

及时性 及時性 ji2 shi2 xing4
timeliness; promptness

急性 急性 ji2 xing4
acute

极性 極性 ji2 xing4
chemical polarity

急性病 急性病 ji2 xing4 bing4
acute illness; fig. impetuous; impatient

急性肠炎 急性腸炎 ji2 xing4 chang2 yan2
acute enteritis

急性阑尾炎 急性闌尾炎 ji2 xing4 lan2 wei3 yan2
acute appendicitis (medicine)

急性氰化物中毒 急性氰化物中毒 ji2 xing4 qing2 hua4 wu4 zhong1 du2
acute cyanide poisoning

急性人 急性人 ji2 xing4 ren2
impetuous person; excitable person

急性照射 急性照射 ji2 xing4 zhao4 she4
acute exposure

急性子 急性子 ji2 xing4 zi5
impetuous person; excitable person

季节性 季節性 ji4 jie2 xing4
seasonal

技术性 技術性 ji4 shu4 xing4
technical; technological

计算复杂性 計算複雜性 ji4 suan4 fu4 za2 xing4
computational complexity (math.)

记性 記性 ji4 xing5
memory (ability to retain information)

假设性 假設性 jia3 she4 xing4
hypothetical

假性 假性 jia3 xing4
pseudo-

假性近视 假性近視 jia3 xing4 jin4 shi4
pseudomyopia

坚定性 堅定性 jian1 ding4 xing4
firmness; steadfastness

坚固性 堅固性 jian1 gu4 xing4
firmness

艰巨性 艱巨性 jian1 ju4 xing4
arduousness; formidability; difficulty

兼容性 兼容性 jian1 rong2 xing4
compatibility

碱性 鹼性 jian3 xing4
alkaline

碱性尘雾 鹼性塵霧 jian3 xing4 chen2 wu4
alkali fumes

碱性金属 鹼性金屬 jian3 xing4 jin1 shu3
alkali metal

碱性蓝 鹼性藍 jian3 xing4 lan2
alkali blue

碱性土 鹼性土 jian3 xing4 tu3
alkaline soil

碱性岩 鹼性巖 jian3 xing4 yan2
basic rock; mafic rock (with less silicon and more magnesium, iron etc)

建设性 建設性 jian4 she4 xing4
constructive; constructiveness

建设性的批评 建設性的批評 jian4 she4 xing4 de5 pi1 ping2
constructive criticism

僵固性 僵固性 jiang1 gu4 xing4
rigidity

江山易改,本性难移 江山易改,本性難移 jiang1 shan1 yi4 gai3 - ben3 xing4 nan2 yi2
it is easier to change mountains and rivers than to alter one's character (idiom); you can't change who you are; Can the leopard change his spots?

江山易改禀性难移 江山易改稟性難移 jiang1 shan1 yi4 gai3 bing3 xing4 nan2 yi2
rivers and mountains are easy to change, man's character much harder

交叉耐药性 交叉耐藥性 jiao1 cha1 nai4 yao4 xing4
cross-tolerance

教育性 教育性 jiao4 yu4 xing4
instructive; educational

阶段性 階段性 jie1 duan4 xing4
in stages; step by step

解离性人格疾患 解離性人格疾患 jie3 li2 xing4 ren2 ge2 ji2 huan4
dissociative identity disorder; multiple personality disorder

进行性 進行性 jin4 xing2 xing4
progressive; gradual

进行性交 進行性交 jin4 xing2 xing4 jiao1
to have sex; to have sexual intercourse

进行性失语 進行性失語 jin4 xing2 xing4 shi1 yu3
progressive aphasia; gradual loss of speech

尽性 盡性 jin4 xing4
displaying fully; developing to the greatest extent

精神性 精神性 jing1 shen2 xing4
spirituality; mental; nervous; psychogenic

精神性厌食症 精神性厭食症 jing1 shen2 xing4 yan4 shi2 zheng4
anorexia nervosa

警惕性 警惕性 jing3 ti4 xing4
vigilance; alertness

竞技性 競技性 jing4 ji4 xing4
competitive

竞争性 競爭性 jing4 zheng1 xing4
competitive

酒精性 酒精性 jiu3 jing1 xing4
alcoholic (beverage)

局部连贯性 局部連貫性 ju2 bu4 lian2 guan4 xing4
local coherence

局部性 局部性 ju2 bu4 xing4
local

局限性 局限性 ju2 xian4 xing4
limitations; (medicine) localized

局灶性 局灶性 ju2 zao4 xing4
focal (medicine)

决定性 決定性 jue2 ding4 xing4
decisive; conclusive

均匀性 均勻性 jun1 yun2 xing4
homogeneity; uniformity

开创性 開創性 kai1 chuang4 xing4
innovative

开放性 開放性 kai1 fang4 xing4
openness

开拓性 開拓性 kai1 tuo4 xing4
pioneering; groundbreaking

抗性 抗性 kang4 xing4
resistance; capability of resisting

抗炎性 抗炎性 kang4 yan2 xing4
anti-inflammatory (medicine)

抗药性 抗藥性 kang4 yao4 xing4
drug resistance (medicine)

苛性 苛性 ke1 xing4
caustic (chemistry)

苛性钾 苛性鉀 ke1 xing4 jia3
caustic potash; potassium hydroxide KOH

苛性钠 苛性鈉 ke1 xing4 na4
caustic soda; sodium hydroxide NaOH

可变渗透性模型 可變滲透性模型 ke3 bian4 shen4 tou4 xing4 mo2 xing2
Varying Permeability Model (VPM), (used to calculate decompression schedules in diving)

可采性 可採性 ke3 cai3 xing4
(mining) workability (of deposits of coal, ore etc)

可采性 可采性 ke3 cai3 xing4
(law) admissibility (of evidence in court)

可读音性 可讀音性 ke3 du2 yin1 xing4
pronounceability

可接受性 可接受性 ke3 jie1 shou4 xing4
acceptability

可结合性 可結合性 ke3 jie2 he2 xing4
associativity (xy)z = x(yz) (math.)

可靠性 可靠性 ke3 kao4 xing4
reliability

可能性 可能性 ke3 neng2 xing4
possibility; probability

可逆性 可逆性 ke3 ni4 xing4
reversibility

可燃性 可燃性 ke3 ran2 xing4
flammable; flammability

可溶性 可溶性 ke3 rong2 xing4
solubility

可塑性 可塑性 ke3 su4 xing4
plasticity

可行性 可行性 ke3 xing2 xing4
feasibility

可行性研究 可行性研究 ke3 xing2 xing4 yan2 jiu1
feasibility study

可移植性 可移植性 ke3 yi2 zhi2 xing4
portability (programming language)

可支付性 可支付性 ke3 zhi1 fu4 xing4
affordability

客观性 客觀性 ke4 guan1 xing4
objectivity

空性 空性 kong1 xing4
emptiness

老年性痴呆症 老年性痴獃症 lao3 nian2 xing4 chi1 dai1 zheng4
senile dementia

离散性 離散性 li2 san4 xing4
discreteness

理性 理性 li3 xing4
reason; rationality; rational

理性认识 理性認識 li3 xing4 ren4 shi5
cognition; rational knowledge

理性与感性 理性與感性 li3 xing4 yu3 gan3 xing4
Sense and Sensibility, novel by Jane Austen 珍·奧斯汀|珍·奥斯汀

理性知识 理性知識 li3 xing4 zhi1 shi5
rational knowledge

理性主义 理性主義 li3 xing4 zhu3 yi4
rationalism

历史性 歷史性 li4 shi3 xing4
historic

连续性 連續性 lian2 xu4 xing4
continuity

良性 良性 liang2 xing4
positive (in its effect); leading to good consequences; virtuous; (medicine) benign (tumor etc)

良性循环 良性循環 liang2 xing4 xun2 huan2
virtuous cycle (i.e. positive feedback loop)

良性肿瘤 良性腫瘤 liang2 xing4 zhong3 liu2
benign tumor

两性 兩性 liang3 xing4
the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual

两性差距 兩性差距 liang3 xing4 cha1 ju4
disparity between the sexes

两性动物 兩性動物 liang3 xing4 dong4 wu4
hermaphrodite creature

两性花 兩性花 liang3 xing4 hua1
hermaphrodite flower

两性平等 兩性平等 liang3 xing4 ping2 deng3
equality between the sexes

两性异形 兩性異形 liang3 xing4 yi4 xing2
sexual dimorphism

烈性 烈性 lie4 xing4
strong; intense; spirited; virulent

灵活性 靈活性 ling2 huo2 xing4
flexibility

灵性 靈性 ling2 xing4
spiritual nature; spirituality; intelligence (esp. in animals)

流动性 流動性 liu2 dong4 xing4
flowing; shifting; fluidity; mobility; liquidity (of funds)

流动性大沙漠 流動性大沙漠 liu2 dong4 xing4 da4 sha1 mo4
shifting sand dunes

流行性 流行性 liu2 xing2 xing4
(of a disease) epidemic; qualities that make sth popular or fashionable

流行性感冒 流行性感冒 liu2 xing2 xing4 gan3 mao4
influenza

鲁棒性 魯棒性 lu3 bang4 xing4
robustness

慢性 慢性 man4 xing4
slow and patient; chronic (disease); slow to take effect (e.g. a slow poison)

慢性病 慢性病 man4 xing4 bing4
chronic disease

慢性疾病 慢性疾病 man4 xing4 ji2 bing4
a chronic illness; a disease that takes effect slowly

慢性疲勞症候群 慢性疲勞症候群 man4 xing4 pi2 lao2 zheng4 hou4 qun2
chronic fatigue syndrome (CFS)

慢性疼痛 慢性疼痛 man4 xing4 teng2 tong4
chronic pain

慢性子 慢性子 man4 xing4 zi5
slow-tempered; phlegmatic; a slowcoach

慢性阻塞性肺病 慢性阻塞性肺病 man4 xing4 zu3 se4 xing4 fei4 bing4
chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

糜烂性毒剂 糜爛性毒劑 mi2 lan4 xing4 du2 ji4
vesicant

灭绝人性 滅絕人性 mie4 jue2 ren2 xing4
to be devoid of all humanity; inhuman; bestial

敏感性 敏感性 min3 gan3 xing4
sensitive; sensitivity

纳兰性德 納蘭性德 na4 lan2 xing4 de2
Nalan Xingde (1655-1685), Manchu ethnic Qing dynasty poet

耐受性 耐受性 nai4 shou4 xing4
tolerance (to heat, acid etc); resistance

耐水性 耐水性 nai4 shui3 xing4
waterproof

耐洗涤性 耐洗滌性 nai4 xi3 di2 xing4
washing or color fastness; launderability

耐性 耐性 nai4 xing4
patience; endurance

耐药性 耐藥性 nai4 yao4 xing4
drug resistance; drug tolerance (medicine)

男性 男性 nan2 xing4
the male sex; a male

男性贬抑 男性貶抑 nan2 xing4 bian3 yi4
misandry

男性化 男性化 nan2 xing4 hua4
to masculinize; masculinization

男性亲属 男性親屬 nan2 xing4 qin1 shu3
kinsman

男性厌恶 男性厭惡 nan2 xing4 yan4 wu4
misandry

男性主义 男性主義 nan2 xing4 zhu3 yi4
masculism

脑性麻痹 腦性麻痺 nao3 xing4 ma2 bi4
cerebral palsy; spasticity

脑性痲痹 腦性痲痺 nao3 xing4 ma2 bi4
variant of 腦性麻痺|脑性麻痹; cerebral palsy; spasticity

内省性 內省性 nei4 xing3 xing4
introversion; introspective

能动性 能動性 neng2 dong4 xing4
initiative; active role

黏性 黏性 nian2 xing4
viscosity

粘性 粘性 nian2 xing4
viscosity; glutinous

粘性力 粘性力 nian2 xing4 li4
viscous forces (in fluid mechanics)

粘滞性 粘滯性 nian2 zhi4 xing4
viscosity

牛性 牛性 niu2 xing4
mulishness; obstinacy

牛性子 牛性子 niu2 xing4 zi5
see 牛性

女性 女性 nv3 xing4
woman; the female sex

女性贬抑 女性貶抑 nv3 xing4 bian3 yi4
misogyny

女性化 女性化 nv3 xing4 hua4
to feminize; feminization

女性厌恶 女性厭惡 nv3 xing4 yan4 wu4
misogyny

女性主义 女性主義 nv3 xing4 zhu3 yi4
feminism

偶然性 偶然性 ou3 ran2 xing4
chance; fortuity; serendipity

派性 派性 pai4 xing4
factionalism; tribalism

皮层性 皮層性 pi2 ceng2 xing4
cortical

皮层性视损伤 皮層性視損傷 pi2 ceng2 xing4 shi4 sun3 shang1
cortical visual impairment (CVI)

贫血性坏死 貧血性壞死 pin2 xue4 xing4 huai4 si3
anemic necrosis

品性 品性 pin3 xing4
nature; characteristic; moral character

破坏性 破壞性 po4 huai4 xing4
destructive

迫切性 迫切性 po4 qie4 xing4
urgency

普遍性 普遍性 pu3 bian4 xing4
ubiquity; universality

普遍性假设 普遍性假設 pu3 bian4 xing4 jia3 she4
universal hypothesis

齐性 齊性 qi2 xing4
homogeneity; homogeneous (mathematics)

器质性 器質性 qi4 zhi4 xing4
(of medical disorders) organic

前瞻性 前瞻性 qian2 zhan1 xing4
farsightedness; perspicacity; prescience; forward-looking

强直性脊柱炎 強直性脊柱炎 qiang2 zhi2 xing4 ji3 zhu4 yan2
ankylosing spondylitis; Bechterew’s disease

强迫性 強迫性 qiang3 po4 xing4
compulsive; obsessive

强迫性储物症 強迫性儲物症 qiang3 po4 xing4 chu3 wu4 zheng4
compulsive hoarding

强迫性性行为 強迫性性行為 qiang3 po4 xing4 xing4 xing2 wei2
sexual obsession

亲和性 親和性 qin1 he2 xing4
compatibility; affinity (biology)

侵入性 侵入性 qin1 ru4 xing4
invasive (e.g. disease or procedure)

亲水性 親水性 qin1 shui3 xing4
hydrophilicity; hydrophilic

倾向性 傾向性 qing1 xiang4 xing4
tendency; inclination; orientation

区域性 區域性 qu1 yu4 xing4
regional

龋齿性 齲齒性 qu3 chi3 xing4
caries-inducing

全国性 全國性 quan2 guo2 xing4
national

全局性 全局性 quan2 ju2 xing4
global

全球性 全球性 quan2 qiu2 xing4
global; worldwide

全身中毒性毒剂 全身中毒性毒劑 quan2 shen1 zhong1 du2 xing4 du2 ji4
systemic agent; systemic gas; systemic poison

权威性 權威性 quan2 wei1 xing4
authoritative; (having) authority

确定性 確定性 que4 ding4 xing4
determinacy

群发性地震 群發性地震 qun2 fa1 xing4 di4 zhen4
earthquake swarm

群发性头痛 群發性頭痛 qun2 fa1 xing4 tou2 tong4
cluster headache

群体性事件 群體性事件 qun2 ti3 xing4 shi4 jian4
mass incident (PRC term for incidents of social unrest, including rioting, melees and petition campaigns)

群众性 群眾性 qun2 zhong4 xing4
to do with the masses; mass (meeting, movement etc)

染色体倍性 染色體倍性 ran3 se4 ti3 bei4 xing4
ploidy (number of homologous chromosomes)

人性 人性 ren2 xing4
human nature; humanity; human; the totality of human attributes

人之初,性本善 人之初,性本善 ren2 zhi1 chu1 - xing4 ben3 shan4
man at birth is fundamentally good in nature; the first two lines of Three Character Classic 三字經|三字经

任性 任性 ren4 xing4
willful; headstrong; unruly

韧性 韌性 ren4 xing4
toughness

溶解性 溶解性 rong2 jie3 xing4
soluble; solubility

绒毛性腺激素 絨毛性腺激素 rong2 mao2 xing4 xian4 ji1 su4
human chrionic gonodocophin (HCG)

溶源性 溶源性 rong2 yuan2 xing4
lysogeny (reproduction cycle of bacteriophage 噬菌體|噬菌体)

柔性 柔性 rou2 xing4
flexibility

煞性子 煞性子 sha1 xing4 zi5
to vent anger

煽动性 煽動性 shan1 dong4 xing4
provocative

社会性 社會性 she4 hui4 xing4
social

伸缩性 伸縮性 shen1 suo1 xing4
flexibility

神经性 神經性 shen2 jing1 xing4
neural; mental; neurological

神经性毒剂 神經性毒劑 shen2 jing1 xing4 du2 ji4
nerve agent; nerve gas

神经性视损伤 神經性視損傷 shen2 jing1 xing4 shi4 sun3 shang1
neurological visual impairment (NVI)

神性 神性 shen2 xing4
divinity

生理性 生理性 sheng1 li3 xing4
physiological

生命多样性 生命多樣性 sheng1 ming4 duo1 yang4 xing4
biodiversity

生物多样性 生物多樣性 sheng1 wu4 duo1 yang4 xing4
biodiversity

生物活化性 生物活化性 sheng1 wu4 huo2 hua4 xing4
bioactivity

生物性 生物性 sheng1 wu4 xing4
biological

生物专一性 生物專一性 sheng1 wu4 zhuan1 yi1 xing4
biospecificity

生性 生性 sheng1 xing4
natural disposition

剩余放射性 剩餘放射性 sheng4 yu2 fang4 she4 xing4
residual radioactivity

失血性贫血 失血性貧血 shi1 xue4 xing4 pin2 xue4
blood loss anemia

实际性 實際性 shi2 ji4 xing4
practicality

食色性也 食色性也 shi2 se4 xing4 ye3
Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.

实质性 實質性 shi2 zhi4 xing4
substantive; substantial; material; considerable

史诗性 史詩性 shi3 shi1 xing4
epic

使性 使性 shi3 xing4
to throw a fit; to act temperamental

嗜碱性粒细胞 嗜鹼性粒細胞 shi4 jian3 xing4 li4 xi4 bao1
basophil granulocytes (rarest type of white blood cell)

嗜碱性球 嗜鹼性球 shi4 jian3 xing4 qiu2
basophil granulocyte (type of white blood cell)

嗜杀成性 嗜殺成性 shi4 sha1 cheng2 xing4
bloodthirsty

嗜酸性粒细胞 嗜酸性粒細胞 shi4 suan1 xing4 li4 xi4 bao1
eosinophil (type of white blood cell)

嗜酸性球 嗜酸性球 shi4 suan1 xing4 qiu2
eosinophil granulocyte (type of white blood cell)

示性 示性 shi4 xing4
expressivity

示性类 示性類 shi4 xing4 lei4
characteristic class (math.)

试验性 試驗性 shi4 yan4 xing4
experimental

适应性 適應性 shi4 ying4 xing4
adaptability; flexibility

收敛性 收斂性 shou1 lian3 xing4
convergence (math.); astringent

手性 手性 shou3 xing4
chiral; chirality (chemistry)

受性 受性 shou4 xing4
inborn (ability, defect)

兽性 獸性 shou4 xing4
brutal

属性 屬性 shu3 xing4
attribute; property

双性恋 雙性戀 shuang1 xing4 lian4
bisexual; bisexuality

双周期性 雙週期性 shuang1 zhou1 qi1 xing4
(math.) double periodicity

水溶性 水溶性 shui3 rong2 xing4
soluble (in water); solubility

水性 水性 shui3 xing4
swimming ability; characteristics of a body of water (depth, currents etc); aqueous; water-based (paint etc)

水性杨花 水性楊花 shui3 xing4 yang2 hua1
fickle (woman)

速效性毒剂 速效性毒劑 su4 xiao4 xing4 du2 ji4
quick-acting agent

塑性 塑性 su4 xing4
plasticity

酸性 酸性 suan1 xing4
acidity

随机性 隨機性 sui2 ji1 xing4
randomness; stochasticity

随性 隨性 sui2 xing4
casual; laid-back; doing as one pleases

索性 索性 suo3 xing4
you might as well (do it); simply; just

弹性 彈性 tan2 xing4
flexibility; elasticity

谈性变色 談性變色 tan2 xing4 bian4 se4
to turn green at the mention of sex; prudish

弹性模量 彈性模量 tan2 xing4 mo2 liang4
modulus of elasticity; coefficient of restitution

弹性形变 彈性形變 tan2 xing4 xing2 bian4
elastic deformation

探索性 探索性 tan4 suo3 xing4
exploratory

特发性 特發性 te4 fa1 xing4
idiopathic

特性 特性 te4 xing4
property; characteristic

特异性 特異性 te4 yi4 xing4
specific; specificity; idiosyncrasy

体性 體性 ti3 xing4
disposition

天性 天性 tian1 xing4
nature; innate tendency

挑逗性 挑逗性 tiao3 dou4 xing4
provocative; tantalizing; titillating

通用性 通用性 tong1 yong4 xing4
universality

同型性 同型性 tong2 xing2 xing4
isomorphism

同性 同性 tong2 xing4
same nature; homosexual

同性爱 同性愛 tong2 xing4 ai4
homosexual

同性恋 同性戀 tong2 xing4 lian4
homosexuality; gay person; gay love

同性恋恐惧症 同性戀恐懼症 tong2 xing4 lian4 kong3 ju4 zheng4
homophobia

同性恋者 同性戀者 tong2 xing4 lian4 zhe3
homosexual; gay person

同性相斥 同性相斥 tong2 xing4 xiang1 chi4
like polarities repel each other; (fig.) like repels like

统一性 統一性 tong3 yi1 xing4
unity

痛性痉挛 痛性痙攣 tong4 xing4 jing4 luan2
(muscle) cramp

透水性 透水性 tou4 shui3 xing4
permeability

透通性 透通性 tou4 tong1 xing4
transparency (networking)

凸性 凸性 tu1 xing4
convexity

退行性 退行性 tui4 xing2 xing4
degenerative; retrograde

完备性 完備性 wan2 bei4 xing4
completeness

完整性 完整性 wan2 zheng3 xing4
integrity; completeness

旺炽性 旺熾性 wang4 chi4 xing4
florid (medicine)

忘性 忘性 wang4 xing4
forgetfulness

危害性 危害性 wei1 hai4 xing4
harmfulness

危性 危性 wei1 xing4
risk

唯一性 唯一性 wei2 yi1 xing4
uniqueness

猥亵性暴露 猥褻性暴露 wei3 xie4 xing4 bao4 lu4
indecent exposure; flashing

温和性 溫和性 wen1 he2 xing4
tenderness

稳定性 穩定性 wen3 ding4 xing4
stability

问责性 問責性 wen4 ze2 xing4
accountability

无菌性 無菌性 wu2 jun1 xing4
aseptic

无性 無性 wu2 xing4
sexless; asexual (reproduction)

无性繁殖 無性繁殖 wu2 xing4 fan2 zhi2
asexual reproduction

物理性质 物理性質 wu4 li3 xing4 zhi4
physical property

悟性 悟性 wu4 xing4
perception; wits; power of understanding; comprehension

吸附性 吸附性 xi1 fu4 xing4
absorption; absorbability (chemistry)

吸湿性 吸濕性 xi1 shi1 xing4
absorbent

习得性 習得性 xi2 de2 xing4
acquired; learned

习得性无助感 習得性無助感 xi2 de2 xing4 wu2 zhu4 gan3
(psychology) learned helplessness

习惯性 習慣性 xi2 guan4 xing4
customary

习俗移性 習俗移性 xi2 su2 yi2 xing4
one's habits change with long custom

习性 習性 xi2 xing4
character acquired through long habit; habits and properties

习以成性 習以成性 xi2 yi3 cheng2 xing4
deeply ingrained; steeped in

细胞毒性 細胞毒性 xi4 bao1 du2 xing4
cytotoxicity

戏剧性 戲劇性 xi4 ju4 xing4
dramatic

细菌性痢疾 細菌性痢疾 xi4 jun1 xing4 li4 ji2
bacillary dysentery

系统性 系統性 xi4 tong3 xing4
systematic

鲜明个性 鮮明個性 xian1 ming2 ge4 xing4
individuality; clear-cut personality

先天性 先天性 xian1 tian1 xing4
congenital; intrinsic; innateness

先天性缺陷 先天性缺陷 xian1 tian1 xing4 que1 xian4
birth defect

显性 顯性 xian3 xing4
visible; conspicuous; phanero-; dominant (gene)

显性基因 顯性基因 xian3 xing4 ji1 yin1
dominant gene

现代性 現代性 xian4 dai4 xing4
modernity

线性 線性 xian4 xing4
linear; linearity

线性波 線性波 xian4 xing4 bo1
linear wave

线性代数 線性代數 xian4 xing4 dai4 shu4
linear algebra

线性方程 線性方程 xian4 xing4 fang1 cheng2
linear equation (math.)

线性规划 線性規劃 xian4 xing4 gui1 hua4
linear programming

线性回归 線性回歸 xian4 xing4 hui2 gui1
linear regression (statistics)

线性算子 線性算子 xian4 xing4 suan4 zi5
linear operator (math.)

线性系统 線性系統 xian4 xing4 xi4 tong3
linear system

相对论性 相對論性 xiang1 dui4 lun4 xing4
relativistic (physics)

相关性 相關性 xiang1 guan1 xing4
correlation

相加性的 相加性的 xiang1 jia1 xing4 de5
additive

相似性 相似性 xiang1 si4 xing4
resemblance; similarity

向性 向性 xiang4 xing4
tropism

象征性 象徵性 xiang4 zheng1 xing4
symbolic; emblem; token

心性 心性 xin1 xing4
one's nature; temperament

性爱 性愛 xing4 ai4
sex; lovemaking

性伴 性伴 xing4 ban4
sexual partner

性伴侣 性伴侶 xing4 ban4 lv3
sex partner

性变态 性變態 xing4 bian4 tai4
sexual perversion; sexual pervert

性别 性別 xing4 bie2
gender; sex; distinguishing between the sexes

性别比 性別比 xing4 bie2 bi3
sex ratio

性别角色 性別角色 xing4 bie2 jue2 se4
gender role

性别歧视 性別歧視 xing4 bie2 qi2 shi4
sex discrimination; sexism

性别认同障碍 性別認同障礙 xing4 bie2 ren4 tong2 zhang4 ai4
gender identity disorder (GID); gender dysphoria

性病 性病 xing4 bing4
sexually transmitted disease; venereal disease

性产业 性產業 xing4 chan3 ye4
the sex industry

性成熟 性成熟 xing4 cheng2 shu2
sexual maturity

性冲动 性衝動 xing4 chong1 dong4
sex drive

性传播 性傳播 xing4 chuan2 bo1
sexually transmitted

性地 性地 xing4 di4
innate quality; natural disposition

性短讯 性短訊 xing4 duan3 xun4
sexting; sexually explicit text message

性恶论 性惡論 xing4 e4 lun4
"human nature is evil", theory advocated by Xunzi 荀子

性服务 性服務 xing4 fu2 wu4
sexual service; prostitution

性服务产业 性服務產業 xing4 fu2 wu4 chan3 ye4
sex service industry

性感 性感 xing4 gan3
sex appeal; eroticism; sexuality; sexy

性高潮 性高潮 xing4 gao1 chao2
orgasm; climax

性格 性格 xing4 ge2
nature; disposition; temperament; character

性格不合 性格不合 xing4 ge2 bu4 he2
incompatibility of temperament

性工作 性工作 xing4 gong1 zuo4
employment as sex worker; prostitution

性媾 性媾 xing4 gou4
sexual intercourse

性关系 性關係 xing4 guan1 xi5
sexual relations; sexual contact; intercourse

性伙伴 性伙伴 xing4 huo3 ban4
sexual partner

性激素 性激素 xing4 ji1 su4
sex hormone

性急 性急 xing4 ji2
impatient

性疾病 性疾病 xing4 ji2 bing4
sexually transmitted disease; venereal disease

性价比 性價比 xing4 jia4 bi3
quality-price ratio

性健康 性健康 xing4 jian4 kang1
sexual health

性交 性交 xing4 jiao1
sexual intercourse

性交高潮 性交高潮 xing4 jiao1 gao1 chao2
orgasm

性交易 性交易 xing4 jiao1 yi4
prostitution; commercial sex; the sex trade

性教育 性教育 xing4 jiao4 yu4
sex education

性接触 性接觸 xing4 jie1 chu4
sexual encounter

性禁忌 性禁忌 xing4 jin4 ji4
sexual taboo

性快感 性快感 xing4 kuai4 gan3
sexual pleasure

性乐 性樂 xing4 le4
sexual pleasure; orgasm

性蕾期 性蕾期 xing4 lei3 qi1
phallic stage (psychology)

性冷淡 性冷淡 xing4 leng3 dan4
frigidity

性冷感 性冷感 xing4 leng3 gan3
frigidity (lack of libido)

性满足 性滿足 xing4 man3 zu2
sexual gratification

性命 性命 xing4 ming4
life

性命攸关 性命攸關 xing4 ming4 you1 guan1
vitally important; a matter of life and death

性能 性能 xing4 neng2
function; performance

性虐待 性虐待 xing4 nve4 dai4
sexual abuse

性偏好 性偏好 xing4 pian1 hao4
sexual preference

性器 性器 xing4 qi4
sex organ

性器官 性器官 xing4 qi4 guan1
sexual organ

性器期 性器期 xing4 qi4 qi1
phallic stage (psychology)

性侵 性侵 xing4 qin1
sexual assault (law)

性侵犯 性侵犯 xing4 qin1 fan4
to assault sexually; to molest

性侵害 性侵害 xing4 qin1 hai4
sexual assault (law)

性情 性情 xing4 qing2
nature; temperament

性取向 性取向 xing4 qu3 xiang4
sexual orientation (e.g. gay)

性骚扰 性騷擾 xing4 sao1 rao3
sexual harassment

性善 性善 xing4 shan4
the theory of Mencius that people are by nature good

性生活 性生活 xing4 sheng1 huo2
sex life

性事 性事 xing4 shi4
sex

性熟存 性熟存 xing4 shu2 cun2
sexual intimacy

性同一性障碍 性同一性障礙 xing4 tong2 yi1 xing4 zhang4 ai4
gender identity disorder

性物恋 性物戀 xing4 wu4 lian4
(sexual) fetishism

性细胞 性細胞 xing4 xi4 bao1
sexual cell; germline cell; gamete

性腺 性腺 xing4 xian4
gonad; sex gland

性向 性向 xing4 xiang4
aptitude; disposition; inclination

性行 性行 xing4 xing2
sexual activity

性行为 性行為 xing4 xing2 wei2
sexual behavior

性学 性學 xing4 xue2
sexology

性瘾 性癮 xing4 yin3
sexual addiction

性欲 性慾 xing4 yu4
sexual desire; lust

性欲高潮 性慾高潮 xing4 yu4 gao1 chao2
orgasm

性征 性徵 xing4 zheng1
sexual characteristic

性指向 性指向 xing4 zhi3 xiang4
sexual orientation (e.g. gay)

性质 性質 xing4 zhi4
nature; characteristic

性质命题 性質命題 xing4 zhi4 ming4 ti2
categorical proposition (logic)

性状 性狀 xing4 zhuang4
nature (i.e. properties of sth); character

性子 性子 xing4 zi5
temper

雄性 雄性 xiong2 xing4
male

雄性激素 雄性激素 xiong2 xing4 ji1 su4
male hormone; testosterone

修心养性 修心養性 xiu1 xin1 yang3 xing4
to cultivate the heart and nurture the character (idiom); to improve oneself by meditation

叙述性 敘述性 xu4 shu4 xing4
narrative

选择性 選擇性 xuan3 ze2 xing4
selective; selectiveness; selectivity

血性 血性 xue4 xing4
brave; staunch; unyielding

熏陶成性 熏陶成性 xun1 tao2 cheng2 xing4
(idiom) nurture makes second nature; good habits come by long assimilation

循环性 循環性 xun2 huan2 xing4
recurrent

压倒性 壓倒性 ya1 dao3 xing4
overwhelming

亚急性 亞急性 ya4 ji2 xing4
subacute

延性 延性 yan2 xing4
ductility

炎性 炎性 yan2 xing4
inflammatory (medicine)

炎性反应 炎性反應 yan2 xing4 fan3 ying4
inflammation response

延展性 延展性 yan2 zhan3 xing4
ductability

严重急性呼吸系统综合症 嚴重急性呼吸系統綜合症 yan2 zhong4 ji2 xing4 hu1 xi1 xi4 tong3 zong1 he2 zheng4
severe acute respiratory syndrome (SARS)

严重性 嚴重性 yan2 zhong4 xing4
seriousness

阳性 陽性 yang2 xing4
positive; masculine

养性 養性 yang3 xing4
mental or spiritual cultivation

野性 野性 ye3 xing4
wild nature; unruliness

夜行性 夜行性 ye4 xing2 xing4
nocturnal

一般性 一般性 yi1 ban1 xing4
general; generality

一次性 一次性 yi1 ci4 xing4
one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods)

一过性 一過性 yi1 guo4 xing4
transient

一灵真性 一靈真性 yi1 ling2 zhen1 xing4
soul; spirit

一致性 一致性 yi1 zhi4 xing4
consistency

一致性效应 一致性效應 yi1 zhi4 xing4 xiao4 ying4
consistency effect

遗传性 遺傳性 yi2 chuan2 xing4
hereditary; inherited; genetic

遗传性疾病 遺傳性疾病 yi2 chuan2 xing4 ji2 bing4
genetic disorder

移动性 移動性 yi2 dong4 xing4
mobility

颐性养寿 頤性養壽 yi2 xing4 yang3 shou4
to take care of one's spirit and keep fit (idiom)

移植性 移植性 yi2 zhi2 xing4
portability

易损性 易損性 yi4 sun3 xing4
vulnerability

异性 異性 yi4 xing4
the opposite sex; of the opposite sex; heterosexual; different in nature

异性恋 異性戀 yi4 xing4 lian4
heterosexuality; heterosexual love

异性恋主义 異性戀主義 yi4 xing4 lian4 zhu3 yi4
heterosexism

异性相吸 異性相吸 yi4 xing4 xiang1 xi1
opposite polarities attract; (fig.) opposite sexes attract; opposites attract

异性性接触 異性性接觸 yi4 xing4 xing4 jie1 chu4
heterosexual sex

抑扬升降性 抑揚昇降性 yi4 yang2 sheng1 jiang4 xing4
property of rising and lowering

易用性 易用性 yi4 yong4 xing4
ease of use; usability

阴性 陰性 yin1 xing4
negative; feminine

隐性 隱性 yin3 xing4
hidden; crypto-; recessive (gene)

隐性基因 隱性基因 yin3 xing4 ji1 yin1
recessive gene

应激性 應激性 ying4 ji1 xing4
irritable; sensitive; excitable

硬性 硬性 ying4 xing4
rigid; inflexible; hard (drug)

永久性 永久性 yong3 jiu3 xing4
permanent

有攻击性 有攻擊性 you3 gong1 ji1 xing4
offensive

有粘性 有粘性 you3 nian2 xing4
viscous; glutinous

有弹性 有彈性 you3 tan2 xing4
flexible

有效性 有效性 you3 xiao4 xing4
validity

有性生殖 有性生殖 you3 xing4 sheng1 zhi2
sexual reproduction

语境依赖性 語境依賴性 yu3 jing4 yi1 lai4 xing4
context dependency

语意性 語意性 yu3 yi4 xing4
semantic

预防性 預防性 yu4 fang2 xing4
prophylactic; preventative; protective

原创性 原創性 yuan2 chuang4 xing4
originality

原发性进行性失语 原發性進行性失語 yuan2 fa1 xing4 jin4 xing2 xing4 shi1 yu3
primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia)

原则性 原則性 yuan2 ze2 xing4
principled

灾难性 災難性 zai1 nan4 xing4
catastrophic

再生不良性贫血 再生不良性貧血 zai4 sheng1 bu4 liang2 xing4 pin2 xue4
aplastic anemia

粘着性 粘著性 zhan1 zhuo2 xing4
agglutinative (in linguistics, a characteristic of Altaic languages)

战略性 戰略性 zhan4 lve4 xing4
strategic

长记性 長記性 zhang3 ji4 xing5
(coll.) to learn one's lesson; to have enough brains to learn from one's mistakes

障碍性贫血 障礙性貧血 zhang4 ai4 xing4 pin2 xue4
aplastic anemia (med.)

侦察性 偵察性 zhen1 cha2 xing4
investigatory

针对性 針對性 zhen1 dui4 xing4
focus; direction; purpose; relevance

真实性 真實性 zhen1 shi2 xing4
authenticity; truthfulness; veracity; reality; validity

真性 真性 zhen1 xing4
real; the nature of sth

震撼性 震撼性 zhen4 han4 xing4
shocking; stunning; sensational

争议性 爭議性 zheng1 yi4 xing4
controversial

正当性 正當性 zheng4 dang4 xing4
(political) legitimacy

正外部性 正外部性 zheng4 wai4 bu4 xing4
positive influence, effect that people's doings or behavior have on others (society)

政治性 政治性 zheng4 zhi4 xing4
political

症状性 症狀性 zheng4 zhuang4 xing4
symptomatic

直觉性 直覺性 zhi2 jue2 xing4
intuitiveness

直线性加速器 直線性加速器 zhi2 xian4 xing4 jia1 su4 qi4
linear accelerator

置入性行销 置入性行銷 zhi4 ru4 xing4 xing2 xiao1
product placement

致死性 致死性 zhi4 si3 xing4
deadly; terminal

致死性毒剂 致死性毒劑 zhi4 si3 xing4 du2 ji4
lethal agent

窒息性毒剂 窒息性毒劑 zhi4 xi1 xing4 du2 ji4
choking agent

中度性肺水肿 中度性肺水腫 zhong1 du4 xing4 fei4 shui3 zhong3
toxic pulmonary edema

中立性 中立性 zhong1 li4 xing4
impartiality; neutrality

中向性格 中向性格 zhong1 xiang4 xing4 ge2
ambiversion; ambiverted

中性 中性 zhong1 xing4
neutral

中性粒细胞 中性粒細胞 zhong1 xing4 li4 xi4 bao1
neutrophil (the most common type of white blood cell)

中毒性 中毒性 zhong4 du2 xing4
poisonous; toxic

重要性 重要性 zhong4 yao4 xing4
importance

周期性 週期性 zhou1 qi1 xing4
periodic; periodicity (math); cyclicity

周围性眩晕 周圍性眩暈 zhou1 wei2 xing4 xuan4 yun4
peripheral vertigo

主导性 主導性 zhu3 dao3 xing4
leadership

专业性 專業性 zhuan1 ye4 xing4
professionalism; expertise

准确性 準確性 zhun3 que4 xing4
accuracy

自律性组织 自律性組織 zi4 lv4 xing4 zu3 zhi1
Self-Regulation Organization; SRO

自愿性 自願性 zi4 yuan4 xing4
voluntary

综合性 綜合性 zong1 he2 xing4
synthesis

罪性 罪性 zui4 xing4
sinful nature