kai4
to desire

strokes 12
radical
strokes after radical 9