kai1
to wipe

strokes 12
radical
strokes after radical 9
揩擦 揩擦 kai1 ca1
to wipe

揩拭 揩拭 kai1 shi4
to wipe off; to wipe clean

揩油 揩油 kai1 you2
to take advantage of sb; to freeload