zhi1
gardenia; cape jasmine (Gardenia jasminoides); same as 栀子

strokes 11
radical
strokes after radical 7
栀子 梔子 zhi1 zi5
cape jasmine (Gardenia jasminoides)

栀子花 梔子花 zhi1 zi5 hua1
cape jasmine (Gardenia jasminoides)