zhi2
to grow; to reproduce

strokes 12
radical
strokes after radical 8
半封建半殖民地 半封建半殖民地 ban4 feng1 jian4 ban4 zhi2 min2 di4
semi-feudal and semi-colonial (the official Marxist description of China in the late Qing and under the Guomindang)

半殖民地 半殖民地 ban4 zhi2 min2 di4
semi-colonial

繁殖 繁殖 fan2 zhi2
to breed; to reproduce; to propagate

腐殖覆盖物 腐殖覆蓋物 fu3 zhi2 fu4 gai4 wu4
mulch

腐殖酸 腐殖酸 fu3 zhi2 suan1
humic acid

腐殖土 腐殖土 fu3 zhi2 tu3
humus (topsoil of decayed vegetation)

复殖目 複殖目 fu4 zhi2 mu4
Order Digenea (including trematode worms that parasite humans)

复殖吸虫 複殖吸蟲 fu4 zhi2 xi1 chong2
digenetic trematode worm (i.e. from Order Digenea 複殖目|复殖目)

孤雌生殖 孤雌生殖 gu1 ci2 sheng1 zhi2
parthenogenesis (biol. a female reproducing without fertilization)

骨殖 骨殖 gu3 shi5
skeletal remains; Taiwan pr.

海水养殖 海水養殖 hai3 shui3 yang3 zhi2
aquaculture

价值增殖 價值增殖 jia4 zhi2 zeng1 zhi2
adding value

近亲繁殖 近親繁殖 jin4 qin1 fan2 zhi2
inbreeding

垦殖 墾殖 ken3 zhi2
to open up land for cultivation

裂殖 裂殖 lie4 zhi2
schizo-

裂殖菌 裂殖菌 lie4 zhi2 jun1
Schizomycetes (taxonomic class of fungi)

裂殖菌纲 裂殖菌綱 lie4 zhi2 jun1 gang1
Schizomycetes (taxonomic class of fungi)

尿生殖管道 尿生殖管道 niao4 sheng1 zhi2 guan3 dao4
urinogenital tract

器官移殖 器官移殖 qi4 guan1 yi2 zhi2
organ transplant

生殖 生殖 sheng1 zhi2
to reproduce; to flourish

生殖力 生殖力 sheng1 zhi2 li4
fertility

生殖轮 生殖輪 sheng1 zhi2 lun2
svādhisthāna or svadhisthana, the navel or libido chakra 查克拉, residing in the genitals

生殖器 生殖器 sheng1 zhi2 qi4
reproductive organ; genitals

生殖器官 生殖器官 sheng1 zhi2 qi4 guan1
reproductive organ

生殖细胞 生殖細胞 sheng1 zhi2 xi4 bao1
gamete

生殖系统 生殖系統 sheng1 zhi2 xi4 tong3
reproductive system

生殖腺 生殖腺 sheng1 zhi2 xian4
reproductive gland; gonad; sex organ

水产养殖 水產養殖 shui3 chan3 yang3 zhi2
aquaculture

同配生殖 同配生殖 tong2 pei4 sheng1 zhi2
isogamy

无性繁殖 無性繁殖 wu2 xing4 fan2 zhi2
asexual reproduction

泄殖肛孔 泄殖肛孔 xie4 zhi2 gang1 kong3
cloaca (of bird or reptile)

泄殖腔 洩殖腔 xie4 zhi2 qiang1
cloaca; cloacal cavity (of bird, reptile etc)

心脏移殖 心臟移殖 xin1 zang4 yi2 zhi2
heart transplant

新殖民化 新殖民化 xin1 zhi2 min2 hua4
neocolonialization

新殖民主义 新殖民主義 xin1 zhi2 min2 zhu3 yi4
neocolonialism

驯养繁殖 馴養繁殖 xun4 yang3 fan2 zhi2
domestication and breeding; captive breeding

驯养繁殖场 馴養繁殖場 xun4 yang3 fan2 zhi2 chang3
captive breeding facility; breeding farm

养殖 養殖 yang3 zhi2
to cultivate; cultivation; to further; to encourage

养殖业 養殖業 yang3 zhi2 ye4
cultivation industry

移殖 移殖 yi2 zhi2
variant of 移植

有性生殖 有性生殖 you3 xing4 sheng1 zhi2
sexual reproduction

增殖 增殖 zeng1 zhi2
growth; increase

增殖反应堆 增殖反應堆 zeng1 zhi2 fan3 ying4 dui1
breeder reactor

殖利 殖利 zhi2 li4
to generate a profit; profit; yield

殖民 殖民 zhi2 min2
colony; colonial

殖民地 殖民地 zhi2 min2 di4
colony

殖民者 殖民者 zhi2 min2 zhe3
colonizer; colonist; settler

殖民主义 殖民主義 zhi2 min2 zhu3 yi4
colonialism