jian4
shuttlecock

strokes 12
radical
strokes after radical 9
毽子 毽子 jian4 zi5
jianzi (Asian shuttlecock game)