shi4
clan name; maiden name

zhi1
see 月氏 and 閼氏|阏氏

strokes 4
radical
strokes after radical 0
阿狄森氏病 阿狄森氏病 a1 di2 sen1 shi4 bing4
Addison's disease

阿尔茨海默氏病 阿爾茨海默氏病 a1 er3 ci2 hai3 mo4 shi4 bing4
Alzheimer's disease; senile dementia

阿耳茨海默氏病 阿耳茨海默氏病 a1 er3 ci2 hai3 mo4 shi4 bing4
Alzheimer's disease

阿尔茨海默氏症 阿爾茨海默氏症 a1 er3 ci2 hai3 mo4 shi4 zheng4
Alzheimer's disease; senile dementia

巴金森氏症 巴金森氏症 ba1 jin1 sen1 shi4 zheng4
Parkinson's disease

巴氏 巴氏 ba1 shi4
Pasteur

巴氏杀菌 巴氏殺菌 ba1 shi4 sha1 jun1
pasteurization

巴氏试验 巴氏試驗 ba1 shi4 shi4 yan4
Pap test (medicine)

包柔氏螺旋体 包柔氏螺旋體 bao1 rou2 shi4 luo2 xuan2 ti3
Borrelia, genus of Spirochaete bacteria

包氏螺旋体 包氏螺旋體 bao1 shi4 luo2 xuan2 ti3
Borrelia, genus of Spirochaete bacteria

比氏鹟莺 比氏鶲鶯 bi3 shi4 weng1 ying1
(bird species of China) Bianchi's warbler (Seicercus valentini)

变异型克雅氏症 變異型克雅氏症 bian4 yi4 xing2 ke4 ya3 shi4 zheng4
variant Creutzfeldt-Jacobs disease, vCJD

布莱氏鹨 布萊氏鷚 bu4 lai2 shi4 liu4
(bird species of China) Blyth's pipit (Anthus godlewskii)

布鲁氏菌病 布魯氏菌病 bu4 lu3 shi4 jun1 bing4
Brucella (infectious disease)

布氏非鲫 布氏非鯽 bu4 shi4 fei1 ji4
zebra tilapia; Tilapia buttikoferi (zoology)

布氏杆菌病 布氏桿菌病 bu4 shi4 gan3 jun1 bing4
brucellosis (undulant fever or Mediterranean fever)

布氏菌苗 布氏菌苗 bu4 shi4 jun1 miao2
Brucella vaccine

布氏苇莺 布氏葦鶯 bu4 shi4 wei3 ying1
(bird species of China) Blyth's reed warbler (Acrocephalus dumetorum)

春秋左氏传 春秋左氏傳 chun1 qiu1 zuo3 shi4 zhuan4
Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传

大月氏 大月氏 da4 yue4 zhi1
Tokhara; Tokharians (historic people of central Asia)

杜氏腺 杜氏腺 du4 shi4 xian4
Dufour gland (produces female sex hormone in bees)

杜氏腺体 杜氏腺體 du4 shi4 xian4 ti3
Dufour gland (produces female sex hormone in bees)

段氏 段氏 duan4 shi4
a branch of the Xianbei 鮮卑|鲜卑 nomadic people

肺炎克雷伯氏菌 肺炎克雷伯氏菌 fei4 yan2 ke4 lei2 bo2 shi4 jun1
Klebsiella pnenmoniae

弗氏鸥 弗氏鷗 fu2 shi4 ou1
(bird species of China) Franklin's gull (Leucophaeus pipixcan)

伏羲氏 伏羲氏 fu2 xi1 shi4
Fuxi or Fu Hsi, legendary Chinese emperor 2852-2738 BC, mythical creator of fishing, trapping, and writing

高辛氏 高辛氏 gao1 xin1 shi4
one of the five legendary emperors, also called 嚳|喾

戈氏金丝燕 戈氏金絲燕 ge1 shi4 jin1 si1 yan4
(bird species of China) German's swiftlet (Aerodramus germani)

戈氏岩鹀 戈氏岩鵐 ge1 shi4 yan2 wu2
(bird species of China) Godlewski's bunting (Emberiza godlewskii)

革兰氏 革蘭氏 ge2 lan2 shi4
Mr Gram; Dr. Hans Christian Jaochim Gram (1953-1938), Danish doctor and inventor of the Gram stain 革蘭氏染色法|革兰氏染色法

革兰氏染色法 革蘭氏染色法 ge2 lan2 shi4 ran3 se4 fa3
Gram stain (used to distinguished two different kinds of bacteria)

革兰氏阴性 革蘭氏陰性 ge2 lan2 shi4 yin1 xing4
Gram negative (bacteria that do not retain Gram stain, often the more dangerous kind)

格兰氏阴性 格蘭氏陰性 ge2 lan2 shi4 yin1 xing4
Gram negative (of bacteria); also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性

格雷氏解剖学 格雷氏解剖學 ge2 lei2 shi4 jie3 pou1 xue2
Gray's Anatomy (medical reference book)

亨氏 亨氏 heng1 shi4
Heinz (name); Heinz, US food processing company

华氏 華氏 hua2 shi4
Fahrenheit

华氏度 華氏度 hua2 shi4 du4
degrees Fahrenheit

怀氏虎鸫 懷氏虎鶇 huai2 shi4 hu3 dong1
(bird species of China) White's thrush (Zoothera aurea)

霍氏旋木雀 霍氏旋木雀 huo4 shi4 xuan2 mu4 que4
(bird species of China) Hodgson's treecreeper (Certhia hodgsoni)

霍氏鹰鹃 霍氏鷹鵑 huo4 shi4 ying1 juan1
(bird species of China) Hodgson's hawk-cuckoo (Hierococcyx nisicolor)

吉伯特氏症候群 吉伯特氏症候群 ji2 bo2 te4 shi4 zheng4 hou4 qun2
Gilbert's syndrome

家乐氏 家樂氏 jia1 le4 shi4
Kellogg's (US food manufacturing company)

简氏防务周刊 簡氏防務週刊 jian3 shi4 fang2 wu4 zhou1 kan1
Jane's defense weekly

金氏 金氏 jin1 shi4
Guinness (name) (Tw)

卡波西氏肉瘤 卡波西氏肉瘤 ka3 bo1 xi1 shi4 rou4 liu2
Kaposi's sarcoma

克雷伯氏菌属 克雷伯氏菌屬 ke4 lei2 bo2 shi4 jun1 shu3
Klebsiella

克隆氏病 克隆氏病 ke4 long2 shi4 bing4
Crohn's disease

克雅氏症 克雅氏症 ke4 ya3 shi4 zheng4
Creutzfeldt-Jacob disease CJD

郎格罕氏岛 郎格罕氏島 lang2 ge2 han3 shi4 dao3
islets of Langerhans (medicine)

里氏 里氏 li3 shi4
Richter (scale)

李氏 李氏 li3 shi4
the Korean Yi or Lee Dynasty (1392-1910)

李氏朝鲜 李氏朝鮮 li3 shi4 chao2 xian3
Joseon, last Korean dynasty (1392-1910)

里氏震级 里氏震級 li3 shi4 zhen4 ji2
Richter magnitude scale

李斯特氏杆菌 李斯特氏桿菌 li3 si1 te4 shi4 gan3 jun1
listeria bacillus

李斯特氏菌 李斯特氏菌 li3 si1 te4 shi4 jun1
listeria bacillus

立氏立克次体 立氏立克次體 li4 shi4 li4 ke4 ci4 ti3
Rickettsia rickettsii

列氏温标 列氏溫標 lie4 shi4 wen1 biao1
Réaumur temperature scale

卢氏 盧氏 lu2 shi4
Lushi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡, Henan

卢氏县 盧氏縣 lu2 shi4 xian4
Lushi county in Sanmenxia 三門峽|三门峡, Henan

罗氏 羅氏 luo2 shi4
Roche; F. Hoffmann-La Roche Ltd

罗氏几何 羅氏幾何 luo2 shi4 ji3 he2
hyperbolic geometry; Lobachevskian geometry

罗氏线圈 羅氏線圈 luo2 shi4 xian4 quan1
Rogowski coil

吕氏春秋 呂氏春秋 lv3 shi4 chun1 qiu1
lit. “Mr. Lü's Spring and Autumn (Annals)”, compendium of the philosophies of the Hundred Schools of Thought 諸子百家|诸子百家, compiled around 239 BC under the patronage of Qin Dynasty 秦代 Chancellor Lü Buwei 呂不韋|吕不韦

马氏管 馬氏管 ma3 shi4 guan3
Malpighian tubule system (in the insect digestive tract etc)

马氏珍珠贝 馬氏珍珠貝 ma3 shi4 zhen1 zhu1 bei4
pearl oyster (genus Pinctada)

麦氏贼鸥 麥氏賊鷗 mai4 shi4 zei2 ou1
(bird species of China) South Polar skua (Stercorarius maccormicki)

梅氏 梅氏 mei2 shi4
Charles Messier (1730-1817), French astronomer who catalogued nebulas and galaxies

梅氏腺 梅氏腺 mei2 shi4 xian4
Mehlis gland

女娲氏 女媧氏 nv3 wa1 shi4
Nüwa (creator of humans in Chinese mythology)

欧氏 歐氏 ou1 shi4
Euclid; abbr. for 歐幾里得|欧几里得

欧氏几何学 歐氏幾何學 ou1 shi4 ji3 he2 xue2
Euclidean geometry

盘古氏 盤古氏 pan2 gu3 shi4
Pangu (creator of the universe in Chinese mythology)

旁氏 旁氏 pang2 shi4
Pond's (brand of skin care products)

庞氏 龐氏 pang2 shi4
Ponzi (name); Pond's (brand of skin care products), also written 旁氏

庞氏骗局 龐氏騙局 pang2 shi4 pian4 ju2
Ponzi scheme

庖牺氏 庖犧氏 pao2 xi1 shi4
another name for 伏羲, consort of 女媧|女娲

普氏 普氏 pu3 shi4
Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基 (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870

谱氏 譜氏 pu3 shi4
family tree; ancestral records

普氏立克次体 普氏立克次體 pu3 shi4 li4 ke4 ci4 ti3
Rickettsia prowazekii

普氏小羚羊 普氏小羚羊 pu3 shi4 xiao3 ling2 yang2
Przevalski's gazelle (Procapra przewalskii) of Central Asia

普氏野马 普氏野馬 pu3 shi4 ye3 ma3
Przevalski horse (Equus przewalskii) wild horse of Central Asia first identified in 1881 by Nikolai Mikhailovich Przevalski 普爾熱瓦爾斯基|普尔热瓦尔斯基

裘馨氏肌肉萎缩症 裘馨氏肌肉萎縮症 qiu2 xin1 shi4 ji1 rou4 wei1 suo1 zheng4
Duchenne muscular dystrophy

人氏 人氏 ren2 shi4
native; person from a particular place

芮氏 芮氏 rui4 shi4
Richter (scale); Richter (name)

芮氏规模 芮氏規模 rui4 shi4 gui1 mo2
Richter scale

瑞氏染料 瑞氏染料 rui4 shi4 ran3 liao4
Wright's stain (used in studying blood)

瑞氏染色 瑞氏染色 rui4 shi4 ran3 se4
Wright's stain (used in studying blood)

赛氏篱莺 賽氏籬鶯 sai4 shi4 li2 ying1
(bird species of China) Sykes's warbler (Iduna rama)

沙门氏菌 沙門氏菌 sha1 men2 shi4 jun1
Salmonella

伤寒沙门氏菌 傷寒沙門氏菌 shang1 han2 sha1 men2 shi4 jun1
salmonella typhimurium

摄氏 攝氏 she4 shi4
Celsius; centigrade

摄氏度 攝氏度 she4 shi4 du4
degrees centigrade

神农氏 神農氏 shen2 nong2 shi4
Shennong or Farmer God (c. 2000 BC), first of the legendary Flame Emperors, 炎帝 and creator of agriculture in China; followers or clan of Shennong 神農|神农

史氏蝗莺 史氏蝗鶯 shi3 shi4 huang2 ying1
(bird species of China) Styan's grasshopper warbler (Locustella pleskei)

氏族 氏族 shi4 zu2
clan

燧人氏 燧人氏 sui4 ren2 shi4
Suirenshi, legendary inventor of fire

唐氏儿 唐氏兒 tang2 shi4 er2
Down's syndrome child

唐氏症 唐氏症 tang2 shi4 zheng4
Down's syndrome; mongolism

唐氏综合症 唐氏綜合症 tang2 shi4 zong1 he2 zheng4
Down's syndrome

梯氏鸫 梯氏鶇 ti1 shi4 dong1
(bird species of China) Tickell's thrush (Turdus unicolor)

图雷特氏综合症 圖雷特氏綜合症 tu2 lei2 te4 shi4 zong1 he2 zheng4
Tourette syndrome

土拉弗氏菌 土拉弗氏菌 tu3 la1 fu2 shi4 jun1
Francisella tularensis

威氏注音法 威氏註音法 wei1 shi4 zhu4 yin1 fa3
Wade-Giles transliteration scheme for Chinese

维氏 維氏 wei2 shi4
Victorinox (knife manufacturer)

韦氏拼法 韋氏拼法 wei2 shi4 pin1 fa3
Wade-Giles system (romanization of Chinese)

韦氏鹟莺 韋氏鶲鶯 wei2 shi4 weng1 ying1
(bird species of China) Whistler's warbler (Seicercus whistleri)

尉氏 尉氏 wei4 shi4
Weishi county in Kaifeng 開封|开封, Henan

卫氏朝鲜 衛氏朝鮮 wei4 shi4 chao2 xian3
Wiman Korea (195-108 BC), historical kingdom in Manchuria, Liaoning and North Korea

尉氏县 尉氏縣 wei4 shi4 xian4
Weishi county in Kaifeng 開封|开封, Henan

无名氏 無名氏 wu2 ming2 shi4
anonymous (e.g. author, donor etc)

姓氏 姓氏 xing4 shi4
family name

休氏白喉林莺 休氏白喉林鶯 xiu1 shi4 bai2 hou2 lin2 ying1
(bird species of China) Hume's whitethroat (Sylvia althaea)

休氏树莺 休氏樹鶯 xiu1 shi4 shu4 ying1
(bird species of China) Hume's bush warbler (Horornis brunnescens)

休氏旋木雀 休氏旋木雀 xiu1 shi4 xuan2 mu4 que4
(bird species of China) Hume's treecreeper (Certhia manipurensis)

轩辕氏 軒轅氏 xuan1 yuan2 shi4
alternative name for the Yellow Emperor 黄帝

亚伯氏症 亞伯氏症 ya4 bo2 shi4 zheng4
Apert syndrome

亚氏保加 亞氏保加 ya4 shi4 bao3 jia1
see 阿斯佩爾格爾|阿斯佩尔格尔

阏氏 閼氏 yan1 zhi1
formal wife of a Xiongnu chief during the Han Dynasty (206 BC-220 AD)

元氏 元氏 yuan2 shi4
Yuanshi county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄, Hebei

源氏物语 源氏物語 yuan2 shi4 wu4 yu3
The Tale of Genji; Genji Monogatari

元氏县 元氏縣 yuan2 shi4 xian4
Yuanshi county in Shijiazhuang 石家莊|石家庄, Hebei

月氏 月氏 yue4 zhi1
Tokhara; Tokharians, historic Indo-European people of central Asia; same as 吐火羅人|吐火罗人

月氏人 月氏人 yue4 zhi1 ren2
Tokharian Indo-European people of central Asia; same as 吐火羅人|吐火罗人

志贺氏菌病 志賀氏菌病 zhi4 he4 shi4 jun1 bing4
shigellosis; bacillary dysentery

左氏春秋 左氏春秋 zuo3 shi4 chun1 qiu1
Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传