yong3
forever; always; perpetual

strokes 5
radical
strokes after radical 1
朝永振一郎 朝永振一郎 chao2 yong3 zhen4 yi1 lang2
TOMONAGA Shin'ichirō (1906-1979), Japanese physicist, 1965 Nobel prize laureate with Richard Feynman and Julian Schwinger

崔永元 崔永元 cui1 yong3 yuan2
Cui Yongyuan (1963-), TV presenter

郭永怀 郭永懷 guo1 yong3 huai2
Guo Yonghuai (1909-1968), Chinese aviation pioneer

含味隽永 含味雋永 han2 wei4 juan4 yong3
fine, lasting flavor (of literature)

江永 江永 jiang1 yong3
Jiangyong county in Yongzhou 永州, Hunan

江永县 江永縣 jiang1 yong3 xian4
Jiangyong county in Yongzhou 永州, Hunan

金永南 金永南 jin1 yong3 nan2
Kim Yong-nam (1928-), North Korean politician, foreign minister 1983-1998 and president of Supreme people's assembly from 1998 (nominal head of state and described as deputy leader)

隽永 雋永 juan4 yong3
meaningful; thought-provoking; significant

柳永 柳永 liu3 yong3
Liu Yong (987-1053), Song poet

钱永健 錢永健 qian2 yong3 jian4
Roger Yonchien Tsien (1952-), US Chinese chemist and 2008 Nobel laureate

青春永驻 青春永駐 qing1 chun1 yong3 zhu4
to stay young forever

太阳永不落 太陽永不落 tai4 yang2 yong3 bu4 luo4
(on which) the sun never sets

王永民 王永民 wang2 yong3 min2
Wang Yongmin (1943-), inventor of the five stroke input method 五筆輸入法|五笔输入法

吴永刚 吳永剛 wu2 yong3 gang1
Wu Yonggang (1907-1982), Chinese film director

叙永 敘永 xu4 yong3
Xuyong county in Luzhou 瀘州|泸州, Sichuan

叙永县 敘永縣 xu4 yong3 xian4
Xuyong county in Luzhou 瀘州|泸州, Sichuan

叶永烈 葉永烈 ye4 yong3 lie4
Ye Yonglie (1940-), popular science writer

一劳永逸 一勞永逸 yi1 lao2 yong3 yi4
to get sth done once and for all

永安 永安 yong3 an1
Yong'an county level city in Sanming 三明, Fujian; Yong'an or Yung'an township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

永安市 永安市 yong3 an1 shi4
Yong'an county level city in Sanming 三明, Fujian

永安乡 永安鄉 yong3 an1 xiang1
Yong'an or Yung'an township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

永别 永別 yong3 bie2
to part forever; eternal parting (i.e. death)

永不 永不 yong3 bu4
never; will never

永昌 永昌 yong3 chang1
Yongchang county in Jinchang 金昌, Gansu 甘肅|甘肃; ancient prefecture in Yunnan 雲南|云南, modern Baoshan 保山

永昌县 永昌縣 yong3 chang1 xian4
Yongchang county in Jinchang 金昌, Gansu

永城 永城 yong3 cheng2
Yongcheng county level city in Shangqiu 商丘, Henan

永城市 永城市 yong3 cheng2 shi4
Yongcheng county level city in Shangqiu 商丘, Henan

永川 永川 yong3 chuan1
Yongchuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

永川区 永川區 yong3 chuan1 qu1
Yongchuan suburban district of Chongqing municipality, formerly in Sichuan

永垂不朽 永垂不朽 yong3 chui2 bu4 xiu3
eternal glory; will never be forgotten

永春 永春 yong3 chun1
Yongchun County in Quanzhou 泉州, Fujian

永春县 永春縣 yong3 chun1 xian4
Yongchun County in Quanzhou 泉州, Fujian

永磁 永磁 yong3 ci2
permanent magnetism

永存 永存 yong3 cun2
everlasting; to endure forever

永德 永德 yong3 de2
Yongde county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

永德县 永德縣 yong3 de2 xian4
Yongde county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

永登 永登 yong3 deng1
Yongdeng county in Lanzhou 蘭州|兰州, Gansu

永登县 永登縣 yong3 deng1 xian4
Yongdeng county in Lanzhou 蘭州|兰州, Gansu

永定 永定 yong3 ding4
Yongding county level city in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian; Yongding district of Zhangjiajie city 張家界市|张家界市, Hunan

永定河 永定河 yong3 ding4 he2
Yongding River to the West of Beijing

永定门 永定門 yong3 ding4 men2
Yongdingmen, front gate of the outer section of Beijing's old city wall, torn down in the 1950s and reconstructed in 2005

永定区 永定區 yong3 ding4 qu1
Yongding district of Zhangjiajie city 張家界市|张家界市, Hunan

永定县 永定縣 yong3 ding4 xian4
Yongding county in Longyan 龍岩|龙岩, Fujian

永动机 永動機 yong3 dong4 ji1
a perpetual motion machine

永冻土 永凍土 yong3 dong4 tu3
permafrost

永丰 永豐 yong3 feng1
Yongfeng county in Ji'an 吉安, Jiangxi

永丰县 永豐縣 yong3 feng1 xian4
Yongfeng county in Ji'an 吉安, Jiangxi

永福 永福 yong3 fu2
Yongfu county in Guilin 桂林, Guangxi

永福县 永福縣 yong3 fu2 xian4
Yongfu county in Guilin 桂林, Guangxi

永和 永和 yong3 he2
Yonghe or Yungho city in New Taipei City 新北市, Taiwan

永和市 永和市 yong3 he2 shi4
Yonghe or Yungho city in New Taipei City 新北市, Taiwan

永和县 永和縣 yong3 he2 xian4
Yonghe county in Linfen 臨汾|临汾, Shanxi

永恒 永恆 yong3 heng2
eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)

永吉 永吉 yong3 ji2
Yongji county in Jilin prefecture 吉林, Jilin province

永吉地区 永吉地區 yong3 ji2 di4 qu1
former Yongji prefecture, Jilin

永吉县 永吉縣 yong3 ji2 xian4
Yongji county in Jilin prefecture 吉林, Jilin province

永济 永濟 yong3 ji4
Yongji county level city in Yuncheng 運城|运城, Shanxi

永济市 永濟市 yong3 ji4 shi4
Yongji county level city in Yuncheng 運城|运城, Shanxi

永嘉 永嘉 yong3 jia1
Yongjia county in Wenzhou 溫州|温州, Zhejiang; reign name 307-313 of Jin Emperor Huai 晋怀帝

永嘉郡 永嘉郡 yong3 jia1 jun4
Yongjia prefecture in Zhejiang

永嘉县 永嘉縣 yong3 jia1 xian4
Yongjia county in Wenzhou 溫州|温州, Zhejiang

永靖 永靖 yong3 jing4
Yongjing county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州|临夏回族自治州, Gansu; Yungching township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

永靖县 永靖縣 yong3 jing4 xian4
Yongjing county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州|临夏回族自治州, Gansu

永靖乡 永靖鄉 yong3 jing4 xiang1
Yungching township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

永久 永久 yong3 jiu3
everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent

永久磁铁 永久磁鐵 yong3 jiu3 ci2 tie3
a permanent magnet

永久冻土 永久凍土 yong3 jiu3 dong4 tu3
permafrost

永久和平 永久和平 yong3 jiu3 he2 ping2
lasting peace; enduring peace

永久居民 永久居民 yong3 jiu3 ju1 min2
permanent resident; person with the right to live in a country or territory

永久性 永久性 yong3 jiu3 xing4
permanent

永久虚电路 永久虛電路 yong3 jiu3 xu1 dian4 lu4
Permanent Virtual Circuit; PVC

永诀 永訣 yong3 jue2
to part forever; eternal parting (i.e. death)

永诀式 永訣式 yong3 jue2 shi4
funeral

永康 永康 yong3 kang1
Yongkang county level city in Jinhua 金華|金华, Zhejiang; Yungkang city in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

永康市 永康市 yong3 kang1 shi4
Yongkang county level city in Jinhua 金華|金华, Zhejiang; Yungkang city in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

永乐 永樂 yong3 le4
Yongle Emperor, reign name of third Ming emperor Zhu Di 朱棣 (1360-1424), reigned 1403-1424, Temple name 明成祖

永乐大典 永樂大典 yong3 le4 da4 dian3
the Yongle Great Encyclopedia (1408)

永眠 永眠 yong3 mian2
eternal rest (i.e. death)

永年 永年 yong3 nian2
Yongnian county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

永年县 永年縣 yong3 nian2 xian4
Yongnian county in Handan 邯鄲|邯郸, Hebei

永宁 永寧 yong3 ning2
Yongning county in Yinchuan 銀川|银川, Ningxia

永宁县 永寧縣 yong3 ning2 xian4
Yongning county in Yinchuan 銀川|银川, Ningxia

永平 永平 yong3 ping2
Yongping county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

永平县 永平縣 yong3 ping2 xian4
Yongping county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

永清 永清 yong3 qing1
Yongqing county in Langfang 廊坊, Hebei

永清县 永清縣 yong3 qing1 xian4
Yongqing county in Langfang 廊坊, Hebei

永仁 永仁 yong3 ren2
Yongren county in Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州|楚雄彝族自治州, Yunnan

永仁县 永仁縣 yong3 ren2 xian4
Yongren county in Chuxiong Yi autonomous prefecture 楚雄彞族自治州|楚雄彝族自治州, Yunnan

永善 永善 yong3 shan4
Yongshan county in Zhaotong 昭通, Yunnan

永善县 永善縣 yong3 shan4 xian4
Yongshan county in Zhaotong 昭通, Yunnan

永生 永生 yong3 sheng1
to live forever; eternal life; all one's life

永胜 永勝 yong3 sheng4
Yongsheng county in Lijiang 麗江|丽江, Yunnan

永胜县 永勝縣 yong3 sheng4 xian4
Yongsheng county in Lijiang 麗江|丽江, Yunnan

永矢 永矢 yong3 shi3
forever

永世 永世 yong3 shi4
eternal; forever

永逝 永逝 yong3 shi4
gone forever; to die

永寿 永壽 yong3 shou4
Yongshou County in Xianyang 咸陽|咸阳, Shaanxi

永寿县 永壽縣 yong3 shou4 xian4
Yongshou County in Xianyang 咸陽|咸阳, Shaanxi

永顺 永順 yong3 shun4
Yongshun county in Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州

永顺县 永順縣 yong3 shun4 xian4
Yongshun county in Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture 湘西土家族苗族自治州

永泰 永泰 yong3 tai4
Yongtai county in Fuzhou 福州, Fujian

永泰县 永泰縣 yong3 tai4 xian4
Yongtai county in Fuzhou 福州, Fujian

永无止境 永無止境 yong3 wu2 zhi3 jing4
without end; never-ending

永新 永新 yong3 xin1
Yongxin county in Ji'an 吉安, Jiangxi

永新县 永新縣 yong3 xin1 xian4
Yongxin county in Ji'an 吉安, Jiangxi

永兴 永興 yong3 xing1
Yongxing county in Chenzhou 郴州, Hunan

永兴县 永興縣 yong3 xing1 xian4
Yongxing county in Chenzhou 郴州, Hunan

永修 永修 yong3 xiu1
Yongxiu county in Jiujiang 九江, Jiangxi

永修县 永修縣 yong3 xiu1 xian4
Yongxiu county in Jiujiang 九江, Jiangxi

永续 永續 yong3 xu4
sustainable; perpetual

永永远远 永永遠遠 yong3 yong3 yuan3 yuan3
for ever and ever

永远 永遠 yong3 yuan3
forever; eternal

永珍 永珍 yong3 zhen1
Vientiane, capital of Laos (Tw)

永贞革新 永貞革新 yong3 zhen1 ge2 xin1
Yongzhen Reform, Tang dynasty failed reform movement of 805 led by Wang Shuwen 王叔文

永贞内禅 永貞內禪 yong3 zhen1 nei4 shan4
Yongzhen abdication of 805

永志不忘 永志不忘 yong3 zhi4 bu4 wang4
never to be forgotten

永州 永州 yong3 zhou1
Yongzhou prefecture level city in Hunan

永州市 永州市 yong3 zhou1 shi4
Yongzhou prefecture level city in Hunan

与世永别 與世永別 yu3 shi4 yong3 bie2
to die

周永康 周永康 zhou1 yong3 kang1
Zhou Yongkang (1942-), PRC petroleum engineer and politician