zhi1
juice

strokes 5
radical
strokes after radical 2
橙汁 橙汁 cheng2 zhi1
orange juice

胆汁 膽汁 dan3 zhi1
gall; bile

底汁 底汁 di3 zhi1
stock (cooking); base (of sauce or gravy)

豆汁 豆汁 dou4 zhi1
douzhi, fermented drink made from ground mung beans; soy milk

多汁 多汁 duo1 zhi1
succulent; juicy

番茄汁 番茄汁 fan1 qie2 zhi1
tomato juice

根汁汽水 根汁汽水 gen1 zhi1 qi4 shui3
root beer

果汁 果汁 guo3 zhi1
fruit juice

果汁机 果汁機 guo3 zhi1 ji1
blender (device); juicer

姜汁 薑汁 jiang1 zhi1
ginger ale

绞尽脑汁 絞盡腦汁 jiao3 jin4 nao3 zhi1
to rack one's brains

绞脑汁 絞腦汁 jiao3 nao3 zhi1
to rack one's brains

喼汁 喼汁 jie2 zhi1
Worcestershire sauce

橘子汁 橘子汁 ju2 zi5 zhi1
orange juice; see also 橙汁

辣汁 辣汁 la4 zhi1
hot sauce; chili sauce

柳橙汁 柳橙汁 liu3 cheng2 zhi1
orange juice; see also 橙汁

卤汁 滷汁 lu3 zhi1
gravy; marinade

芒果汁 芒果汁 mang2 guo3 zhi1
mango juice

美汁源 美汁源 mei3 zhi1 yuan2
Minute Maid

墨汁 墨汁 mo4 zhi1
prepared Chinese ink

奶汁 奶汁 nai3 zhi1
milk from a woman's breast; milk (used in the names of dishes to indicate white sauce)

奶汁烤 奶汁烤 nai3 zhi1 kao3
gratin

脑汁 腦汁 nao3 zhi1
brains

柠檬汁 檸檬汁 ning2 meng2 zhi1
lemon juice

苹果汁 蘋果汁 ping2 guo3 zhi1
apple juice

葡萄汁 葡萄汁 pu2 tao2 zhi1
grape juice

肉汁 肉汁 rou4 zhi1
meat stock

乳汁 乳汁 ru3 zhi1
milk

汤汁 湯汁 tang1 zhi1
soup; broth

糖汁 糖汁 tang2 zhi1
syrup

调味肉汁 調味肉汁 tiao2 wei4 rou4 zhi1
gravy

调味汁 調味汁 tiao2 wei4 zhi1
dressing; sauce

腌汁 醃汁 yan1 zhi1
marinade (sauce)

椰汁 椰汁 ye1 zhi1
coconut water

椰子汁 椰子汁 ye1 zi5 zhi1
coconut water

原汁 原汁 yuan2 zhi1
stock (liquid from stewing meat etc)

原汁原味 原汁原味 yuan2 zhi1 yuan2 wei4
original; authentic

榨汁机 榨汁機 zha4 zhi1 ji1
juicer; blender

汁水 汁水 zhi1 shui3
(dialect) juice

汁液 汁液 zhi1 ye4
juice