yuan2
Yuan river in Guizhou and Hunan

strokes 7
radical
strokes after radical 4
沅江 沅江 yuan2 jiang1
river in Hunan, flowing into Lake Dongting 洞庭湖; Yuanjiang county level city in Yiyang 益陽|益阳, Hunan

沅江九肋 沅江九肋 yuan2 jiang1 jiu3 lei4
rare talent; lit. legendary nine-ribbed turtle of Yuan river

沅江市 沅江市 yuan2 jiang1 shi4
Yuanjiang county level city in Yiyang 益陽|益阳, Hunan

沅陵 沅陵 yuan2 ling2
Yuanling county in Huaihua 懷化|怀化, Hunan

沅陵县 沅陵縣 yuan2 ling2 xian4
Yuanling county in Huaihua 懷化|怀化, Hunan

沅水 沅水 yuan2 shui3
Yuan River

镇沅县 鎮沅縣 zhen4 yuan2 xian4
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣 zhen4 yuan2 yi2 zu2 ha1 ni2 zu2 la1 hu4 zu2 zi4 zhi4 xian4
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan