yong3
swimming; to swim

strokes 8
radical
strokes after radical 5
北京国家游泳中心 北京國家游泳中心 bei3 jing1 guo2 jia1 you2 yong3 zhong1 xin1
Beijing National Aquatics Center, swimming venue of the Beijing 2008 Olympic Games

电泳 電泳 dian4 yong3
electrophoresis

蝶泳 蝶泳 die2 yong3
butterfly stroke (swimming)

高叉泳装 高叉泳裝 gao1 cha1 yong3 zhuang1
high leg swimsuit

花式游泳 花式游泳 hua1 shi4 you2 yong3
synchronized swimming

花样游泳 花樣游泳 hua1 yang4 you2 yong3
synchronized swimming

混合泳 混合泳 hun4 he2 yong3
medley (swimming)

金泳三 金泳三 jin1 yong3 san1
Kim Young-sam (1927-), South Korean politician, president 1993-1998

爬泳 爬泳 pa2 yong3
crawl (swimming stroke)

潜泳 潛泳 qian2 yong3
diving; esp. skin diving

蛙泳 蛙泳 wa1 yong3
breaststroke (swimming)

仰泳 仰泳 yang3 yong3
backstroke

泳池 泳池 yong3 chi2
swimming pond

泳儿 泳兒 yong3 er2
Vincy Chan, Hong Kong female singer

泳镜 泳鏡 yong3 jing4
swimming goggles

泳裤 泳褲 yong3 ku4
swim trunks

泳帽 泳帽 yong3 mao4
swimming cap

泳衣 泳衣 yong3 yi1
swimsuit; bathing suit

泳装 泳裝 yong3 zhuang1
swimsuit

游泳 游泳 you2 yong3
swimming; to swim

游泳池 游泳池 you2 yong3 chi2
swimming pool

游泳馆 游泳館 you2 yong3 guan3
swimming pool

游泳镜 游泳鏡 you2 yong3 jing4
swimming goggles

游泳裤 游泳褲 you2 yong3 ku4
see 泳褲|泳裤

游泳衣 游泳衣 you2 yong3 yi1
swimsuit; bathing costume

自由泳 自由泳 zi4 you2 yong3
freestyle swimming