zhe4
abbr. for Zhejiang 浙江 province in east China

zhe4
variant of 浙

strokes 10
radical
strokes after radical 7
江浙 江浙 jiang1 zhe4
abbr. for Jiangsu 江蘇|江苏 and Zhejiang 浙江

浙菜 浙菜 zhe4 cai4
Zhejiang cuisine

浙赣 浙贛 zhe4 gan4
Zhejiang-Jiangxi

浙江 浙江 zhe4 jiang1
Zhejiang province (Chekiang) in east China, abbr. 浙, capital Hangzhou 杭州

浙江大学 浙江大學 zhe4 jiang1 da4 xue2
Zhejiang University

浙江三门县 浙江三門縣 zhe4 jiang1 san1 men2 xian4
Sanmen County in Zhejiang

浙江省 浙江省 zhe4 jiang1 sheng3
Zhejiang Province (Chekiang) in east China, abbr. 浙, capital Hangzhou 杭州

浙江天台县 浙江天台縣 zhe4 jiang1 tian1 tai2 xian4
Tiantai County in Zhejiang