jing1
Jing River

strokes 10
radical
strokes after radical 7
泾川 涇川 jing1 chuan1
Jingchuan county in Pingliang 平涼|平凉, Gansu

泾川县 涇川縣 jing1 chuan1 xian4
Jingchuan county in Pingliang 平涼|平凉, Gansu

泾渭分明 涇渭分明 jing1 wei4 fen1 ming2
as rivers Jing and Wei separate clearly (idiom); to be entirely different

泾县 涇縣 jing1 xian4
Jing county in Xuancheng 宣城, Anhui

泾阳 涇陽 jing1 yang2
Jingyang County in Xianyang 咸陽|咸阳, Shaanxi

泾阳县 涇陽縣 jing1 yang2 xian4
Jingyang County in Xianyang 咸陽|咸阳, Shaanxi

泾源 涇源 jing1 yuan2
Jingyuan county in Guyuan 固原, Ningxia

泾源县 涇源縣 jing1 yuan2 xian4
Jingyuan county in Guyuan 固原, Ningxia

洋泾浜英语 洋涇浜英語 yang2 jing1 bang1 ying1 yu3
pidgin English