xi1
(onom.) sound of rain, sleet etc

strokes 11
radical
strokes after radical 8
淅川 淅川 xi1 chuan1
Xichuan county in Nanyang 南陽|南阳, Henan

淅川县 淅川縣 xi1 chuan1 xian4
Xichuan county in Nanyang 南陽|南阳, Henan

淅沥 淅瀝 xi1 li4
(onom.) patter of rain