yu2
short name for Chongqing 重慶|重庆; old name of Jialing river 嘉陵江 in Sichuan

strokes 12
radical
strokes after radical 9
不渝 不渝 bu4 yu2
constant; unchanging; abiding; faithful

成渝 成渝 cheng2 yu2
Chengdu 成都 and Chongqing 重慶|重庆

坚持不渝 堅持不渝 jian1 chi2 bu4 yu2
to stick to sth without change (idiom); to persevere

坚贞不渝 堅貞不渝 jian1 zhen1 bu4 yu2
unyielding integrity (idiom); unwavering

始终不渝 始終不渝 shi3 zhong1 bu4 yu2
unswerving; unflinching

渝北 渝北 yu2 bei3
Yubei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan

渝北区 渝北區 yu2 bei3 qu1
Yubei district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan

渝水 渝水 yu2 shui3
old name of Jialing River 嘉陵江 in Sichuan through Chongqing; Yushui district of Xinyu city 新餘市 新余市, Jiangxi

渝水区 渝水區 yu2 shui3 qu1
Yushui district of Xinyu city 新餘市 新余市, Jiangxi

渝中 渝中 yu2 zhong1
Yuzhong (or central Chongqing) district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan

渝中区 渝中區 yu2 zhong1 qu1
Yuzhong (or central Chongqing) district of central Chongqing municipality, formerly in Sichuan

忠贞不渝 忠貞不渝 zhong1 zhen1 bu4 yu2
unswerving in one's loyalty (idiom); faithful and constant

周渝民 周渝民 zhou1 yu2 min2
Zhou Yumin or Vic Zhou (1981-), Taiwan singer and actor, member of pop group F4