xiang1
abbr. for Hunan 湖南 province in south central China; abbr. for Xiangjiang river in Hunan province

strokes 12
radical
strokes after radical 9
梁湘 梁湘 liang2 xiang1
Liang Xiang (1919-1989), first governor of Hainan

临湘 臨湘 lin2 xiang1
Linxiang county-level city in Yueyang 岳陽|岳阳, Hunan

临湘市 臨湘市 lin2 xiang1 shi4
Linxiang county-level city in Yueyang 岳陽|岳阳, Hunan

湘菜 湘菜 xiang1 cai4
Hunan cuisine

湘东 湘東 xiang1 dong1
Xiangdong district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi

湘东区 湘東區 xiang1 dong1 qu1
Xiangdong district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi

湘桂运河 湘桂運河 xiang1 gui4 yun4 he2
Hunan-Guanxi canal, another name for Lingqu 靈渠|灵渠 canal in Xing'an county 興安|兴安, Guanxi

湘江 湘江 xiang1 jiang1
the Xiangjiang river in Hunan province

湘剧 湘劇 xiang1 ju4
Xiang opera (Hunan)

湘军 湘軍 xiang1 jun1
Hunan army, irregular force formed in 1850s to fight the Taiping heavenly kingdom rebellion

湘黔 湘黔 xiang1 qian2
Hunan-Guizhou

湘桥 湘橋 xiang1 qiao2
Xiangqiao district of Chaozhou city 潮州市, Guangdong

湘桥区 湘橋區 xiang1 qiao2 qu1
Xiangqiao district of Chaozhou city 潮州市, Guangdong

湘潭 湘潭 xiang1 tan2
Xiangtan prefecture level city in Hunan

湘潭地区 湘潭地區 xiang1 tan2 di4 qu1
Xiangtan prefecture in Hunan

湘潭市 湘潭市 xiang1 tan2 shi4
Xiangtan prefecture level city in Hunan

湘潭县 湘潭縣 xiang1 tan2 xian4
Xiangtan county in Xiangtan 湘潭, Hunan

湘西 湘西 xiang1 xi1
Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture 湘西土家族苗族自治州; western Hunan

湘西土家族苗族自治州 湘西土家族苗族自治州 xiang1 xi1 tu3 jia1 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Xiangxi Tujia and Miao autonomous prefecture in northwest Hunan, capital Jishou 吉首

湘乡 湘鄉 xiang1 xiang1
Xiangxiang county level city in Xiangtan 湘潭, Hunan

湘乡市 湘鄉市 xiang1 xiang1 shi4
Xiangxiang county level city in Xiangtan 湘潭, Hunan

湘绣 湘繡 xiang1 xiu4
Hunan embroidery

湘阴 湘陰 xiang1 yin1
Xiangyin county in Yueyang 岳陽|岳阳, Hunan

湘阴县 湘陰縣 xiang1 yin1 xian4
Xiangyin county in Yueyang 岳陽|岳阳, Hunan

湘勇 湘勇 xiang1 yong3
Hunan army, irregular force formed in 1850s to fight the Taiping heavenly kingdom rebellion

湘语 湘語 xiang1 yu3
Xiang (Hunanese) dialect spoken in Hunan Province

潇湘 瀟湘 xiao1 xiang1
other name of the Xiangjiang river 湘江 in Hunan province

蒸湘 蒸湘 zheng1 xiang1
Zhengxiang district of Hengyang city 衡陽市|衡阳市, Hunan

蒸湘区 蒸湘區 zheng1 xiang1 qu1
Zhengxiang district of Hengyang city 衡陽市|衡阳市, Hunan