zhan4
surname Zhan

zhan4
deep; clear (water)

strokes 12
radical
strokes after radical 9
精湛 精湛 jing1 zhan4
consummate; exquisite

李湛 李湛 li3 zhan4
Li Zhan, personal name of fourteenth Tang emperor Jingzong 敬宗 (809-827), reigned 825-827

湛河 湛河 zhan4 he2
Zhanhe district of Pingdingshan city 平頂山市|平顶山市, Henan

湛河区 湛河區 zhan4 he2 qu1
Zhanhe district of Pingdingshan city 平頂山市|平顶山市, Henan

湛江 湛江 zhan4 jiang1
Zhanjiang prefecture level city in Guangdong province 廣東省|广东省 in south China

湛江地区 湛江地區 zhan4 jiang1 di4 qu1
Zhanjiang prefecture in Guangdong

湛江师范学院 湛江師範學院 zhan4 jiang1 shi1 fan4 xue2 yuan4
Zhanjiang Normal University

湛江市 湛江市 zhan4 jiang1 shi4
Zhanjiang prefecture level city in Guangdong province 廣東省|广东省 in south China

湛蓝 湛藍 zhan4 lan2
azure