yuan2
root; source; origin

strokes 13
radical
strokes after radical 10
安源 安源 an1 yuan2
Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi

安源区 安源區 an1 yuan2 qu1
Anyuan district of Pingxiang city 萍鄉市|萍乡市, Jiangxi

本源 本源 ben3 yuan2
origin; source

兵源 兵源 bing1 yuan2
manpower resources (for military service); sources of troops

病源 病源 bing4 yuan2
cause of disease

不可再生资源 不可再生資源 bu4 ke3 zai4 sheng1 zi1 yuan2
nonrenewable resource

财源 財源 cai2 yuan2
financial resources; source of revenue

财源滚滚 財源滾滾 cai2 yuan2 gun3 gun3
profits pouring in from all sides (idiom); raking in money; bonanza

沧源佤族自治县 滄源佤族自治縣 cang1 yuan2 wa3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Cangyuan Va Autonomous County in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

沧源县 滄源縣 cang1 yuan2 xian4
Cangyuan Va autonomous county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

策源地 策源地 ce4 yuan2 di4
place of origin; source (of a war or a social movement)

传染源 傳染源 chuan2 ran3 yuan2
source of an infection

词源 詞源 ci2 yuan2
etymology; root of a word

单源多倍体 單源多倍體 dan1 yuan2 duo1 bei4 ti3
autopolyploid (polyploid with chromosomes of single species)

单源论 單源論 dan1 yuan2 lun4
theory of single origin (of mankind)

地热资源 地熱資源 di4 re4 zi1 yuan2
geothermal resources

电源 電源 dian4 yuan2
electric power source

电源插座 電源插座 dian4 yuan2 cha1 zuo4
electric socket; power point

电源供应器 電源供應器 dian4 yuan2 gong1 ying4 qi4
power supply (of an appliance etc)

电源线 電源線 dian4 yuan2 xian4
power cable (of an appliance etc)

东源 東源 dong1 yuan2
Dongyuan county in Heyuan 河源, Guangdong

东源县 東源縣 dong1 yuan2 xian4
Dongyuan county in Heyuan 河源, Guangdong

洱源 洱源 er3 yuan2
Eryuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

洱源县 洱源縣 er3 yuan2 xian4
Eryuan county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

耳源性 耳源性 er3 yuan2 xing4
otogenic

耳源性眩晕 耳源性眩暈 er3 yuan2 xing4 xuan4 yun4
aural vertigo

发源 發源 fa1 yuan2
to rise; to originate; source; derivation

发源地 發源地 fa1 yuan2 di4
place of origin; birthplace; source

法源 法源 fa3 yuan2
Origin of Dharma (in Buddhism); source of the law

法源寺 法源寺 fa3 yuan2 si4
Fayuan or Source of the Law temple in Beijing

放射源 放射源 fang4 she4 yuan2
radiation source

非洲单源说 非洲單源說 fei1 zhou1 dan1 yuan2 shuo1
single origin out of Africa (current mainstream theory of human evolution)

富源 富源 fu4 yuan2
Fuyuan county in Qujing 曲靖, Yunnan

富源县 富源縣 fu4 yuan2 xian4
Fuyuan county in Qujing 曲靖, Yunnan

根源 根源 gen1 yuan2
origin; root (cause)

沽源 沽源 gu1 yuan2
Guyuan county in Zhangjiakou 張家口|张家口, Hebei

沽源县 沽源縣 gu1 yuan2 xian4
Guyuan county in Zhangjiakou 張家口|张家口, Hebei

光源 光源 guang1 yuan2
light source

国土资源部 國土資源部 guo2 tu3 zi1 yuan2 bu4
Ministry of Land and Resources (MLR), formed in 1998

汉源 漢源 han4 yuan2
Hanyuan county in Ya'an 雅安, Sichuan

汉源县 漢源縣 han4 yuan2 xian4
Hanyuan county in Ya'an 雅安, Sichuan

核能源 核能源 he2 neng2 yuan2
nuclear power

河源 河源 he2 yuan2
Heyuan prefecture level city in Guangdong

河源市 河源市 he2 yuan2 shi4
Heyuan prefecture level city in Guangdong 廣東省|广东省

湟源 湟源 huang2 yuan2
Huangyuan county in Xining 西寧|西宁, Qinghai

湟源县 湟源縣 huang2 yuan2 xian4
Huangyuan county in Xining 西寧|西宁, Qinghai

浑源 渾源 hun2 yuan2
Hunyuan county in Datong 大同, Shanxi

浑源县 渾源縣 hun2 yuan2 xian4
Hunyuan county in Datong 大同, Shanxi

货源 貨源 huo4 yuan2
supply of goods

济源 濟源 ji4 yuan2
Jiyuan directly administered city in Henan

济源市 濟源市 ji4 yuan2 shi4
Jiyuan directly administered city in Henan

江源 江源 jiang1 yuan2
Jiangyuan district in Baishan city 白山市, Jilin

江源 江源 jiang1 yuan2
river source

江源区 江源區 jiang1 yuan2 qu1
Jiangyuan district in Baishan city 白山市, Jilin

晋源 晉源 jin4 yuan2
Jinyuan district of Taiyuan city 太原市, Shanxi

晋源区 晉源區 jin4 yuan2 qu1
Jinyuan district of Taiyuan city 太原市, Shanxi

泾源 涇源 jing1 yuan2
Jingyuan county in Guyuan 固原, Ningxia

泾源县 涇源縣 jing1 yuan2 xian4
Jingyuan county in Guyuan 固原, Ningxia

究其根源 究其根源 jiu1 qi2 gen1 yuan2
to trace something to its source (idiom)

开放源代码 開放源代碼 kai1 fang4 yuan2 dai4 ma3
see 開放源碼|开放源码

开放源码 開放源碼 kai1 fang4 yuan2 ma3
open source (computing)

开放源码软件 開放源碼軟件 kai1 fang4 yuan2 ma3 ruan3 jian4
open source software (OSS)

开源 開源 kai1 yuan2
to expand one's financial resources; abbr. for 開放源碼|开放源码

开源节流 開源節流 kai1 yuan2 jie2 liu2
lit. to open a water source and reduce outflow (idiom); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure

矿产资源 礦產資源 kuang4 chan3 zi1 yuan2
mineral resources

涞源 淶源 lai2 yuan2
Laiyuan county in Baoding 保定, Hebei

来源 來源 lai2 yuan2
source (of information etc); origin

涞源县 淶源縣 lai2 yuan2 xian4
Laiyuan county in Baoding 保定, Hebei

来源于 來源於 lai2 yuan2 yu2
to originate in

涟源 漣源 lian2 yuan2
Lianyuan county level city in Loudi 婁底|娄底, Hunan

涟源地区 漣源地區 lian2 yuan2 di4 qu1
Lianyuan county in Loudi 婁底|娄底, Hunan

涟源市 漣源市 lian2 yuan2 shi4
Lianyuan county level city in Loudi 婁底|娄底, Hunan

辽源 遼源 liao2 yuan2
Liaoyuan prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China

辽源市 遼源市 liao2 yuan2 shi4
Liaoyuan prefecture level city in Jilin province 吉林省 in northeast China

凌源 凌源 ling2 yuan2
Lingyuan county level city in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning

凌源市 凌源市 ling2 yuan2 shi4
Lingyuan county level city in Chaoyang 朝陽|朝阳, Liaoning

罗源 羅源 luo2 yuan2
Luoyuan county in Fuzhou 福州, Fujian

罗源县 羅源縣 luo2 yuan2 xian4
Luoyuan county in Fuzhou 福州, Fujian

美国能源部 美國能源部 mei3 guo2 neng2 yuan2 bu4
US Department of Energy (DOE)

美汁源 美汁源 mei3 zhi1 yuan2
Minute Maid

门源 門源 men2 yuan2
Menyuan Hui autonomous county in Haibei Tibetan autonomous prefecture 海北藏族自治州, Qinghai

门源回族自治县 門源回族自治縣 men2 yuan2 hui2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Menyuan Hui autonomous county in Haibei Tibetan autonomous prefecture 海北藏族自治州, Qinghai

门源县 門源縣 men2 yuan2 xian4
Menyuan Hui autonomous county in Haibei Tibetan autonomous prefecture 海北藏族自治州, Qinghai

密封辐射源 密封輻射源 mi4 feng1 fu2 she4 yuan2
sealed radiation source

名源 名源 ming2 yuan2
origin of names; etymology

内源 內源 nei4 yuan2
source

能源 能源 neng2 yuan2
energy; power source

能源短缺 能源短缺 neng2 yuan2 duan3 que1
energy shortage

能源危机 能源危機 neng2 yuan2 wei1 ji1
energy crisis

逆流溯源 逆流溯源 ni4 liu2 su4 yuan2
to go back to the source

票源 票源 piao4 yuan2
(Tw) voter base

起源 起源 qi3 yuan2
origin; to originate; to come from

钱是万恶之源 錢是萬惡之源 qian2 shi4 wan4 e4 zhi1 yuan2
Money is the root of all evil.

浅源地震 淺源地震 qian3 yuan2 di4 zhen4
shallow earthquake (with epicenter less than 70 km deep)

沁源 沁源 qin4 yuan2
Qingyuan county in Changzhi 長治|长治, Shanxi

沁源县 沁源縣 qin4 yuan2 xian4
Qingyuan county in Changzhi 長治|长治, Shanxi

泉源 泉源 quan2 yuan2
springhead; fountainhead; (fig.) source

热源 熱源 re4 yuan2
heat source

人类起源 人類起源 ren2 lei4 qi3 yuan2
origin of mankind

人力资源 人力資源 ren2 li4 zi1 yuan2
human resources

溶源性 溶源性 rong2 yuan2 xing4
lysogeny (reproduction cycle of bacteriophage 噬菌體|噬菌体)

乳源县 乳源縣 ru3 yuan2 xian4
Ruyuan Yao Autonomous County in Shaoguan 韶關|韶关, Guangdong

乳源瑶族自治县 乳源瑤族自治縣 ru3 yuan2 yao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Ruyuan Yao Autonomous County in Shaoguan 韶關|韶关, Guangdong

三江源 三江源 san1 jiang1 yuan2
Sanjiangyuan National Nature Reserve, high plateau region of Qinghai containing the headwaters of Changjiang or Yangtze, Huanghe or Yellow River and Lancang or Mekong River

深源地震 深源地震 shen1 yuan2 di4 zhen4
deep earthquake (with epicenter more than 300 km deep)

生源 生源 sheng1 yuan2
supply of students; source of students

世外桃花源 世外桃花源 shi4 wai4 tao2 hua1 yuan2
see 桃花源

世外桃源 世外桃源 shi4 wai4 tao2 yuan2
see 桃花源

水能源 水能源 shui3 neng2 yuan2
hydroelectric power

水源 水源 shui3 yuan2
water source; water supply; headwaters of a river

泝源 泝源 su4 yuan2
variant of 溯源

溯源 溯源 su4 yuan2
to investigate the origin of sth; to trace a river upstream back to its source

贪婪是万恶之源 貪婪是萬惡之源 tan1 lan2 shi4 wan4 e4 zhi1 yuan2
Greed is the root of all evil.

桃花源 桃花源 tao2 hua1 yuan2
the Peach Blossom Spring, a hidden land of peace and prosperity; utopia

桃源 桃源 tao2 yuan2
Taoyuan county in Changde 常德, Hunan; Taoyuan township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

桃源 桃源 tao2 yuan2
see 桃花源

桃源县 桃源縣 tao2 yuan2 xian4
Taoyuan county in Changde 常德, Hunan

桃源乡 桃源鄉 tao2 yuan2 xiang1
Taoyuan township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

同源 同源 tong2 yuan2
homology (biology); a common origin

同源词 同源詞 tong2 yuan2 ci2
cognate; words having a common origin

统一资源 統一資源 tong3 yi1 zi1 yuan2
unified resource

统一资源定位 統一資源定位 tong3 yi1 zi1 yuan2 ding4 wei4
universal resource locator (URL), i.e. webaddress

统一资源定位符 統一資源定位符 tong3 yi1 zi1 yuan2 ding4 wei4 fu2
universal resource locator (URL), i.e. webaddress

土地资源 土地資源 tu3 di4 zi1 yuan2
land resources

推本溯源 推本溯源 tui1 ben3 su4 yuan2
to go back to the source

外源 外源 wai4 yuan2
exogenous

万恶之源 萬惡之源 wan4 e4 zhi1 yuan2
the root of all evil

万源 萬源 wan4 yuan2
Wanyuan county level city in Dazhou 達州|达州, Sichuan

万源市 萬源市 wan4 yuan2 shi4
Wanyuan county level city in Dazhou 達州|达州, Sichuan

魏源 魏源 wei4 yuan2
Wei Yuan (1794-1857), Qing dynasty thinker, historian and scholar

渭源 渭源 wei4 yuan2
Weiyuan county in Dingxi 定西, Gansu

渭源县 渭源縣 wei4 yuan2 xian4
Weiyuan county in Dingxi 定西, Gansu

翁源 翁源 weng1 yuan2
Wengyuan County in Shaoguan 韶關|韶关, Guangdong

翁源县 翁源縣 weng1 yuan2 xian4
Wengyuan County in Shaoguan 韶關|韶关, Guangdong

吴清源 吳清源 wu2 qing1 yuan2
Go Seigen (1914-), Go player

武陵源 武陵源 wu3 ling2 yuan2
Wulingyuan scenic area, in Zhangjiajie city 張家界市|张家界市, Hunan

婺源 婺源 wu4 yuan2
Wuyuan county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi

婺源县 婺源縣 wu4 yuan2 xian4
Wuyuan county in Shangrao 上饒|上饶, Jiangxi

物种起源 物種起源 wu4 zhong3 qi3 yuan2
Charles Darwin's "Origin of Species"

消息来源 消息來源 xiao1 xi5 lai2 yuan2
web feed; news feed; syndicated feed

新源 新源 xin1 yuan2
Xinyuan county or Künes nahiyisi in Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州, Xinjiang

新源县 新源縣 xin1 yuan2 xian4
Xinyuan county or Künes nahiyisi in Ili Kazakh autonomous prefecture 伊犁哈薩克自治州|伊犁哈萨克自治州, Xinjiang

寻根溯源 尋根溯源 xun2 gen1 su4 yuan2
see 追根溯源

盐源 鹽源 yan2 yuan2
Yanyuan county in Liangshan Yi autonomous prefecture 涼山彞族自治州|凉山彝族自治州, south Sichuan

盐源县 鹽源縣 yan2 yuan2 xian4
Yanyuan county in Liangshan Yi autonomous prefecture 涼山彞族自治州|凉山彝族自治州, south Sichuan

药食同源 藥食同源 yao4 shi2 tong2 yuan2
lit. food and medicine come from the same source (idiom); fig. there is no clear-cut distinction between food and medicine

一致资源定址器 一致資源定址器 yi1 zhi4 zi1 yuan2 ding4 zhi3 qi4
uniform resource locator (URL), i.e. web address

沂源 沂源 yi2 yuan2
Yiyuan county in Zibo 淄博, Shandong

沂源县 沂源縣 yi2 yuan2 xian4
Yiyuan county in Zibo 淄博, Shandong

异源多倍体 異源多倍體 yi4 yuan2 duo1 bei4 ti3
allopolyploid (polyploid with chromosomes of different species)

饮流怀源 飲流懷源 yin3 liu2 huai2 yuan2
lit. when you drink water, think of its source (idiom); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings!

饮水思源 飲水思源 yin3 shui3 si1 yuan2
lit. when you drink water, think of its source (idiom); gratitude for blessings and their well-spring; Don't forget where your happiness come from.; Be grateful for all your blessings!

应激源 應激源 ying4 ji1 yuan2
stressor

语源 語源 yu3 yuan2
etymology

渊源 淵源 yuan1 yuan2
origin; source; relationship

源城 源城 yuan2 cheng2
Yuancheng district of Heyuan city 河源市, Guangdong

源城区 源城區 yuan2 cheng2 qu1
Yuancheng district of Heyuan city 河源市, Guangdong

源程序 源程序 yuan2 cheng2 xu4
source code (computing)

源代码 源代碼 yuan2 dai4 ma3
source code (computing)

源点 源點 yuan2 dian3
source

源点地址 源點地址 yuan2 dian3 di4 zhi3
source address

源汇 源匯 yuan2 hui4
Yuanhui district of Luohe city 漯河市, Henan

源汇区 源匯區 yuan2 hui4 qu1
Yuanhui district of Luohe city 漯河市, Henan

源赖朝 源賴朝 yuan2 lai4 chao2
MINAMOTO no Yoritomo (1147-1199), Japanese warlord and founder of the Kamakura shogunate 鐮倉幕府|镰仓幕府

源流 源流 yuan2 liu2
(of watercourses) source and direction of flow; origin and development

源码 源碼 yuan2 ma3
source code (computing)

源起 源起 yuan2 qi3
to originate

源器官 源器官 yuan2 qi4 guan1
source organ

源泉 源泉 yuan2 quan2
fountainhead; well-spring; water source; fig. origin

源氏物语 源氏物語 yuan2 shi4 wu4 yu3
The Tale of Genji; Genji Monogatari

源头 源頭 yuan2 tou2
source; fountainhead

源于 源於 yuan2 yu2
has its origins in

源源本本 源源本本 yuan2 yuan2 ben3 ben3
variant of 原原本本

源源不断 源源不斷 yuan2 yuan2 bu4 duan4
a steady flow (idiom); an unending stream

源远流长 源遠流長 yuan2 yuan3 liu2 chang2
lit. source is distant and the flow is long (idiom); fig. sth goes back to the dim and distant past; a lot of water has flowed under the bridge since then

源自 源自 yuan2 zi4
to originate from

再生能源 再生能源 zai4 sheng1 neng2 yuan2
renewable energy source

肇源 肇源 zhao4 yuan2
Zhaoyuan county in Daqing 大慶|大庆, Heilongjiang

肇源县 肇源縣 zhao4 yuan2 xian4
Zhaoyuan county in Daqing 大慶|大庆, Heilongjiang

震源 震源 zhen4 yuan2
epicenter (of earthquake); hypocenter

震源机制 震源機制 zhen4 yuan2 ji1 zhi4
focal mechanism of earthquake

镇源县 鎮源縣 zhen4 yuan2 xian4
Zhenyuan county in Yunnan

中源地震 中源地震 zhong1 yuan2 di4 zhen4
medium depth earthquake (with epicenter 70-300 km deep)

中子源 中子源 zhong1 zi3 yuan2
neutron source

追本穷源 追本窮源 zhui1 ben3 qiong2 yuan2
to trace sth back to its origin

追根求源 追根求源 zhui1 gen1 qiu2 yuan2
to track sth to its roots

追根溯源 追根溯源 zhui1 gen1 su4 yuan2
to pursue sth back to its origins; to trace back to the source; to get to the bottom of sth

资源 資源 zi1 yuan2
Ziyuan county in Guilin 桂林, Guangxi

资源 資源 zi1 yuan2
natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)

资源县 資源縣 zi1 yuan2 xian4
Ziyuan county in Guilin 桂林, Guangxi

自然资源 自然資源 zi4 ran2 zi1 yuan2
natural resource

字源 字源 zi4 yuan2
Chinese character etymology

左右逢源 左右逢源 zuo3 you4 feng2 yuan2
lit. to strike water right and left (idiom); fig. to turn everything into gold; to have everything going one's way; to benefit from both sides