jian4
mountain stream

strokes 15
radical
strokes after radical 12
沟涧 溝澗 gou1 jian4
gully; ravine

涧壑 澗壑 jian4 he4
valley; ravine

涧流 澗流 jian4 liu2
mountain stream; stream in a valley

涧水 澗水 jian4 shui3
mountain stream

涧溪 澗溪 jian4 xi1
mountain stream; stream in a valley

涧西 澗西 jian4 xi1
Jianxi district of Luoyang City 洛陽市|洛阳市 in Henan province 河南

涧西区 澗西區 jian4 xi1 qu1
Jianxi district of Luoyang City 洛陽市|洛阳市 in Henan province 河南

涧峡 澗峽 jian4 xia2
a gorge

南涧彝族自治县 南澗彞族自治縣 nan2 jian4 yi2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Nanjian Yizu autonomous county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

清涧 清澗 qing1 jian4
Qingjian County in Yulin 榆林, Shaanxi

清涧县 清澗縣 qing1 jian4 xian4
Qingjian County in Yulin 榆林, Shaanxi

山涧 山澗 shan1 jian4
mountain stream

溪涧 溪澗 xi1 jian4
stream; mountain gorge