jiao3
bright; white

strokes 11
radical
strokes after radical 6
皎白 皎白 jiao3 bai2
bright white

皎皎 皎皎 jiao3 jiao3
clear and bright

皎皎者易污 皎皎者易污 jiao3 jiao3 zhe3 yi4 wu1
Virtue is easily sullied. (idiom)

皎洁 皎潔 jiao3 jie2
shining clean; bright (moonlight)

皎厉 皎厲 jiao3 li4
proud

皎月 皎月 jiao3 yue4
the bright moon

明皎 明皎 ming2 jiao3
clear and bright