jian1
to supervise; to inspect; jail; prison

jian4
supervisor

strokes 10
radical
strokes after radical 5
暗中监视 暗中監視 an4 zhong1 jian1 shi4
to monitor secretly; to spy on

保障监督 保障監督 bao3 zhang4 jian1 du1
safeguards

国家电力监管委员会 國家電力監管委員會 guo2 jia1 dian4 li4 jian1 guan3 wei3 yuan2 hui4
State Electricity Regulatory Commission (PRC)

国家食品药品监督管理局 國家食品藥品監督管理局 guo2 jia1 shi2 pin3 yao4 pin3 jian1 du1 guan3 li3 ju2
State Food and Drug Administration (SFDA)

国家质量监督检验检疫总局 國家質量監督檢驗檢疫總局 guo2 jia1 zhi4 liang4 jian1 du1 jian3 yan4 jian3 yi4 zong3 ju2
AQSIQ; PRC State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine

国务院国有资产监督管理委员会 國務院國有資產監督管理委員會 guo2 wu4 yuan4 guo2 you3 zi1 chan3 jian1 du1 guan3 li3 wei3 yuan2 hui4
State-owned Assets Supervision and Administration Commission of State Council (SASAC); abbr. to 國資委|国资委

国有资产监督管理委员会 國有資產監督管理委員會 guo2 you3 zi1 chan3 jian1 du1 guan3 li3 wei3 yuan2 hui4
State-owned Assets Supervision and Administration Commission SASAC

国子监 國子監 guo2 zi3 jian4
Imperial College (or Academy), the highest educational body in imperial China

海监船 海監船 hai3 jian4 chuan2
naval surveillance vessel; maritime patrol boat

互相监督 互相監督 hu4 xiang1 jian1 du1
mutual supervision

皇帝不急急死太监 皇帝不急急死太監 huang2 di4 bu4 ji2 ji2 si3 tai4 jian4
lit. the emperor is not worried, but his eunuchs are worried to death (idiom); fig. the observers are more anxious than the person involved

剂量监控 劑量監控 ji4 liang4 jian1 kong4
monitoring

监测 監測 jian1 ce4
to monitor

监查 監查 jian1 cha2
to supervise; to auditor; to monitor

监察 監察 jian1 cha2
to supervise; to control

监察部 監察部 jian1 cha2 bu4
Ministry of Supervision (MOS)

监察局 監察局 jian1 cha2 ju2
inspection office; supervisory office

监察人 監察人 jian1 cha2 ren2
supervisor; monitor; watchdog

监查员 監查員 jian1 cha2 yuan2
supervisor; monitor

监察院 監察院 jian1 cha2 yuan4
Control Yuan, a watchdog under the constitution of Republic of China, then of Taiwan

监督 監督 jian1 du1
to control; to supervise; to inspect

监督人 監督人 jian1 du1 ren2
superintendent

监督者 監督者 jian1 du1 zhe3
supervisor

监趸 監躉 jian1 dun3
prisoner (Cantonese)

监工 監工 jian1 gong1
workplace overseer; foreman

监管 監管 jian1 guan3
to oversee; to take charge of; to supervise; to administer; supervisory; supervision

监管体制 監管體制 jian1 guan3 ti3 zhi4
regulatory system; supervisory body

监护 監護 jian1 hu4
to act as a guardian

监护权 監護權 jian1 hu4 quan2
custody (of a child)

监护人 監護人 jian1 hu4 ren2
guardian

监禁 監禁 jian1 jin4
to imprison; to jail; to take into custody

监看 監看 jian1 kan4
to monitor; to keep an eye on

监考 監考 jian1 kao3
to proctor (an exam); to invigilate

监控 監控 jian1 kong4
to monitor

监牢 監牢 jian1 lao2
prison; jail

监理所 監理所 jian1 li3 suo3
inspection and control bureau

监利 監利 jian1 li4
Jianli county in Jingzhou 荊州|荆州, Hubei

监利县 監利縣 jian1 li4 xian4
Jianli county in Jingzhou 荊州|荆州, Hubei

监门 監門 jian1 men2
gatekeeper

监牧 監牧 jian1 mu4
shepherd; Tang dynasty official with responsibility for animal husbandry; pastor (cleric in charge of a Christian parish)

监票 監票 jian1 piao4
to scrutinize balloting

监视 監視 jian1 shi4
to monitor; to keep a close watch over; surveillance

监视居住 監視居住 jian1 shi4 ju1 zhu4
residential surveillance, a form of noncustodial house arrest

监视孔 監視孔 jian1 shi4 kong3
peephole

监视器 監視器 jian1 shi4 qi4
security camera; surveillance monitor

监守 監守 jian1 shou3
to have custody of

监守自盗 監守自盜 jian1 shou3 zi4 dao4
to embezzle

监听 監聽 jian1 ting1
to monitor; to listen in; to eavesdrop

监外执行 監外執行 jian1 wai4 zhi2 xing2
to serve (a sentence) outside prison (law)

监押 監押 jian1 ya1
a jail; to imprison

监狱 監獄 jian1 yu4
prison

监织造 監織造 jian1 zhi1 zao4
supervisor of textiles (official post in Ming dynasty)

监制 監製 jian1 zhi4
to supervise the manufacture of; to supervise the shooting of films; executive producer (film)

理监事 理監事 li3 jian1 shi4
member of a board of directors

连续监视 連續監視 lian2 xu4 jian1 shi4
continuous monitoring

女舍监 女舍監 nv3 she4 jian1
matron

三宝太监 三寶太監 san1 bao3 tai4 jian4
Sanbao Eunuch, official title of Zheng He 鄭和|郑和; also written 三保太監|三保太监

食品药品监督管理局 食品藥品監督管理局 shi2 pin3 yao4 pin3 jian1 du1 guan3 li3 ju2
(China) Food and Drug Administration

食品药品监督局 食品藥品監督局 shi2 pin3 yao4 pin3 jian1 du1 ju2
state food and drug administration (SDA)

收监 收監 shou1 jian1
to imprison; to take into custody

太监 太監 tai4 jian4
court eunuch; palace eunuch

探监 探監 tan4 jian1
to visit a prisoner (usu. a relative or friend)

宪法监护委员会 憲法監護委員會 xian4 fa3 jian1 hu4 wei3 yuan2 hui4
Guardian Council, body of 12 appointed clerics which governs Iran

校监 校監 xiao4 jian4
supervisor (of school); principal

药监局 藥監局 yao4 jian1 ju2
State Food and Drug Administration (SFDA); abbr. for 國家食品藥品監督管理局|国家食品药品监督管理局

伊朗宪监会 伊朗憲監會 yi1 lang3 xian4 jian1 hui4
Guardian Council of the Constitution of Iran

远程监控 遠程監控 yuan3 cheng2 jian1 kong4
RMON; remote monitoring

远距离监视 遠距離監視 yuan3 ju4 li2 jian1 shi4
off-site monitoring

证监会 證監會 zheng4 jian1 hui4
China Securities Regulatory Commission (CSRC); abbr. for 中國證券監督管理委員會|中国证券监督管理委员会

中共中央纪委监察部 中共中央紀委監察部 zhong1 gong4 zhong1 yang1 ji4 wei3 jian1 cha2 bu4
party discipline committee

中国保险监督管理委员会 中國保險監督管理委員會 zhong1 guo2 bao3 xian3 jian1 du1 guan3 li3 wei3 yuan2 hui4
China Insurance Regulatory Commission (CIRC)

中国无线电频谱管理和监测 中國無線電頻譜管理和監測 zhong1 guo2 wu2 xian4 dian4 pin2 pu3 guan3 li3 he2 jian1 ce4
China state radio regulation committee SRRC

中国银行业监督管理委员会 中國銀行業監督管理委員會 zhong1 guo2 yin2 hang2 ye4 jian1 du1 guan3 li3 wei3 yuan2 hui4
China Banking Regulatory Commission (CBRC)

中国证监会 中國證監會 zhong1 guo2 zheng4 jian4 hui4
China Securities Regulatory Commission (CSRC); abbr. for 中國證券監督管理委員會|中国证券监督管理委员会

中国证券监督管理委员会 中國證券監督管理委員會 zhong1 guo2 zheng4 quan4 jian1 du1 guan3 li3 wei3 yuan2 hui4
China Securities Regulatory Commission (CSRC); abbr. to 證監會|证监会

终身监禁 終身監禁 zhong1 shen1 jian1 jin4
life sentence

重症监护 重症監護 zhong4 zheng4 jian1 hu4
intensive care

总监 總監 zong3 jian1
head; director (of an organizational unit); (police) commissioner; inspector-general; rank of local governor in Tang dynasty administration