zheng1
to open (one's eyes)

strokes 13
radical
strokes after radical 8
目睁口呆 目睜口呆 mu4 zheng1 kou3 dai1
stunned; dumbstruck

眼睁睁 眼睜睜 yan3 zheng1 zheng1
to stare blankly; to look on helplessly; to look on unfeelingly

睁开 睜開 zheng1 kai1
to open (one's eyes)

睁眼 睜眼 zheng1 yan3
to open one's eyes

睁眼说瞎话 睜眼說瞎話 zheng1 yan3 shuo1 xia1 hua4
to lie through one's teeth (idiom); to talk drivel

睁一眼闭一眼 睜一眼閉一眼 zheng1 yi1 yan3 bi4 yi1 yan3
to turn a blind eye

睁一只眼闭一只眼 睜一隻眼閉一隻眼 zheng1 yi1 zhi1 yan3 bi4 yi1 zhi1 yan3
to turn a blind eye

睁着眼睛说瞎话 睜著眼睛說瞎話 zheng1 zhe5 yan3 jing1 shuo1 xia1 hua4
to lie through one's teeth (idiom); to talk drivel

睁只眼闭只眼 睜隻眼閉隻眼 zheng1 zhi1 yan3 bi4 zhi1 yan3
to turn a blind eye