shuo4
large; big

strokes 14
radical
strokes after radical 9
肥硕 肥碩 fei2 shuo4
fleshy (fruit); plump; large and firm-fleshed (limbs, body); stout

丰硕 豐碩 feng1 shuo4
plentiful; substantial; rich (in resources etc)

工商管理硕士 工商管理碩士 gong1 shang1 guan3 li3 shuo4 shi4
Master of Business Administration (MBA)

和硕 和碩 he2 shuo4
Hoxud county, Xoshut nahiyisi or Heshuo county in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang

和硕县 和碩縣 he2 shuo4 xian4
Hoxud or Heshuo county or Xoshut nahiyisi in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang

华硕 華碩 hua2 shuo4
Asus (computer manufacturer)

健硕 健碩 jian4 shuo4
well-built (physique); strong and muscular

理学硕士 理學碩士 li3 xue2 shuo4 shi4
M.Sc. (Master of Science degree)

企管硕士 企管碩士 qi3 guan3 shuo4 shi4
Master of Business Administration (MBA)

企业管理硕士 企業管理碩士 qi3 ye4 guan3 li3 shuo4 shi4
Master of Business Administration (MBA)

硕大 碩大 shuo4 da4
big; huge; massive

硕大无朋 碩大無朋 shuo4 da4 wu2 peng2
immense; enormous

硕果 碩果 shuo4 guo3
major achievement; great work; triumphant success

硕果仅存 碩果僅存 shuo4 guo3 jin3 cun2
only remaining of the great (idiom); one of the few greats extant

硕果累累 碩果累累 shuo4 guo3 lei3 lei3
heavily laden with fruit; fertile (of trees); many noteworthy achievements

硕丽 碩麗 shuo4 li4
large and beautiful

硕士 碩士 shuo4 shi4
master's degree; person who has a master's degree; learned person

硕士生 碩士生 shuo4 shi4 sheng1
Master's degree student

硕士学位 碩士學位 shuo4 shi4 xue2 wei4
master's degree

壮硕 壯碩 zhuang4 shuo4
sturdy; thick and strong