yu4
arsenic

strokes 18
radical
strokes after radical 14
礜石 礜石 yu4 shi2
arsenic ore; arsenopiryte FeAsS