hu4
celestial blessing

strokes 9
radical
strokes after radical 5
拉祜族 拉祜族 la1 hu4 zu2
Lahu ethnic group of Yunnan

澜沧拉祜族自治县 瀾滄拉祜族自治縣 lan2 cang1 la1 hu4 zu2 zi4 zhi4 xian4
Lancang Lahuzu Autonomous County in Pu'er 普洱, Yunnan

孟连傣族拉祜族佤族自治县 孟連傣族拉祜族佤族自治縣 meng4 lian2 dai3 zu2 la1 hu4 zu2 wa3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Menglian Dai, Lahu and Va autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣 shuang1 jiang1 la1 hu4 zu2 wa3 zu2 bu4 lang3 zu2 dai3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Shuangjiang Lahu, Va, Blang and Dai autonomous county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣 zhen4 yuan2 yi2 zu2 ha1 ni2 zu2 la1 hu4 zu2 zi4 zhi4 xian4
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan