zhu2
"bamboo" radical in Chinese characters (Kangxi radical 118)

zhu2
bamboo; Kangxi radical 118

strokes 6
radical
strokes after radical 0
斑竹 斑竹 ban1 zhu2
mottled bamboo

班竹 班竹 ban1 zhu2
Banjul, capital of Gambia (Tw)

爆竹 爆竹 bao4 zhu2
firecracker

成竹在胸 成竹在胸 cheng2 zhu2 zai4 xiong1
see 胸有成竹

簇茎石竹 簇莖石竹 cu4 jing1 shi2 zhu2
boreal carnation or northern pink; Dianthus repens (botany)

大竹 大竹 da4 zhu2
Dazhu county in Dazhou 達州|达州, Sichuan

大竹县 大竹縣 da4 zhu2 xian4
Dazhu county in Dazhou 達州|达州, Sichuan

放爆竹 放爆竹 fang4 bao4 zhu2
to set off firecrackers

腐竹 腐竹 fu3 zhu2
roll of dried tofu strips

富贵竹 富貴竹 fu4 gui4 zhu2
lucky bamboo (Dracaena sanderiana)

龟背竹 龜背竹 gui1 bei4 zhu2
split-leaf philodendron; Monstera deliciosa

筀竹 筀竹 gui4 zhu2
bamboo (archaic)

荷兰石竹 荷蘭石竹 he2 lan2 shi2 zhu2
grenadine; carnation; clove pink; Dianthus caryophyllus (botany)

灰胸竹鸡 灰胸竹雞 hui1 xiong1 zhu2 ji1
(bird species of China) Chinese bamboo partridge (Bambusicola thoracicus)

夹竹桃 夾竹桃 jia1 zhu2 tao2
oleander (Nerium indicum); Taiwan pr.

箭竹 箭竹 jian4 zhu2
bamboo (genus Fargesia)

开运竹 開運竹 kai1 yun4 zhu2
lucky bamboo (Dracaena sanderiana)

空竹 空竹 kong1 zhu2
Chinese yo-yo

苦竹 苦竹 ku3 zhu2
bitter bamboo (Pleioblastus amarus)

芦竹 蘆竹 lu2 zhu2
Luzhu or Luchu township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

芦竹乡 蘆竹鄉 lu2 zhu2 xiang1
Luzhu or Luchu township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

路竹 路竹 lu4 zhu2
Luzhu or Luchu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

路竹乡 路竹鄉 lu4 zhu2 xiang1
Luzhu or Luchu township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

毛竹 毛竹 mao2 zhu2
moso bamboo (Phyllostachys edulis), used as timber etc

茅竹 茅竹 mao2 zhu2
variant of 毛竹

孟宗竹 孟宗竹 meng4 zong1 zhu2
see 毛竹

绵竹 綿竹 mian2 zhu2
Mianzhu county level city in Deyang 德陽|德阳, Sichuan

绵竹市 綿竹市 mian2 zhu2 shi4
Mianzhu county level city in Deyang 德陽|德阳, Sichuan

绵竹县 綿竹縣 mian2 zhu2 xian4
Mianzhu county in Deying 德阳 prefecture, Sichuan

墨竹工卡 墨竹工卡 mo4 zhu2 gong1 ka3
Maizhokunggar county, Tibetan: Mal gro gung dkar rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨, Tibet

墨竹工卡县 墨竹工卡縣 mo4 zhu2 gong1 ka3 xian4
Maizhokunggar county, Tibetan: Mal gro gung dkar rdzong in Lhasa 拉薩|拉萨, Tibet

楠竹 楠竹 nan2 zhu2
see 毛竹

南竹 南竹 nan2 zhu2
see 毛竹

炮竹 炮竹 pao4 zhu2
firecracker

破竹建瓴 破竹建瓴 po4 zhu2 jian4 ling2
lit. smash bamboo, overturn water tank (idiom); fig. irresistible force

破竹之势 破竹之勢 po4 zhu2 zhi1 shi4
lit. a force to smash bamboo (idiom); fig. irresistible force

敲竹杠 敲竹槓 qiao1 zhu2 gang4
extortion by taking advantage of sb's weakness

青梅竹马 青梅竹馬 qing1 mei2 zhu2 ma3
lit. green plums and hobby-horse (idiom); fig. innocent children's games; childhood sweethearts; a couple who grew up as childhood friends

罄竹难书 罄竹難書 qing4 zhu2 nan2 shu1
so many that the bamboo slats have been exhausted; innumerable crimes (idiom); see also 罄筆難書|罄笔难书

日本竹筷 日本竹筷 ri4 ben3 zhu2 kuai4
disposable chopsticks

山竹 山竹 shan1 zhu2
mangosteen

麝香石竹 麝香石竹 she4 xiang1 shi2 zhu2
grenadine; carnation; clove pink; Dianthus caryophyllus (botany)

狮头石竹 獅頭石竹 shi1 tou2 shi2 zhu2
grenadine; carnation; clove pink; Dianthus caryophyllus (botany)

石竹 石竹 shi2 zhu2
China pink; Dianthus chinensis (botany)

石竹科 石竹科 shi2 zhu2 ke1
Caryophyllaceae family (carnations and pinks)

石竹目 石竹目 shi2 zhu2 mu4
Class Magnoliopsida (biology)

石竹属 石竹屬 shi2 zhu2 shu3
Dianthus genus (carnations and pinks)

势如破竹 勢如破竹 shi4 ru2 po4 zhu2
like a hot knife through butter (idiom); with irresistible force

丝竹 絲竹 si1 zhu2
traditional Chinese musical instruments; music

文竹 文竹 wen2 zhu2
setose asparagus

新竹 新竹 xin1 zhu2
Xinzhu or Hsinchu city in northern Taiwan, noted for high tech industries; Xinzhu or Hsinchu county in northwest Taiwan

新竹市 新竹市 xin1 zhu2 shi4
Hsinchu, city in north Taiwan noted for its high tech industries

新竹县 新竹縣 xin1 zhu2 xian4
Xinzhu or Hsinchu County in northwest Taiwan

胸有成竹 胸有成竹 xiong1 you3 cheng2 zhu2
to plan in advance (idiom); a card up one's sleeve; forewarned is forearmed

义竹 義竹 yi4 zhu2
Yizhu or Ichu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

义竹乡 義竹鄉 yi4 zhu2 xiang1
Yizhu or Ichu township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

玉竹 玉竹 yu4 zhu2
angular Solomon's seal; Polygonatum odoratum

竹板 竹板 zhu2 ban3
bamboo clapper boards used in folk theater

竹北 竹北 zhu2 bei3
Zhubei or Chupei city in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

竹北市 竹北市 zhu2 bei3 shi4
Zhubei or Chupei City in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

竹篦 竹篦 zhu2 bi4
bamboo comb

竹编 竹編 zhu2 bian1
wickerwork

竹帛 竹帛 zhu2 bo2
bamboo and silk writing materials (before paper)

竹布 竹布 zhu2 bu4
light cotton fabric

竹刀 竹刀 zhu2 dao1
shinai (bamboo sword for kendō)

竹岛 竹島 zhu2 dao3
Takeshima (Korean Dokdo 獨島|独岛), disputed islands in Sea of Japan

竹东 竹東 zhu2 dong1
Zhudong or Chutung town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

竹东镇 竹東鎮 zhu2 dong1 zhen4
Zhudong or Chutung town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

竹箍儿 竹箍兒 zhu2 gu1 er5
bamboo hoop; bamboo band

竹管 竹管 zhu2 guan3
bamboo pipe

竹简 竹簡 zhu2 jian3
bamboo writing slips in ancient times (joined together to form whole scrolls)

竹鲛 竹鮫 zhu2 jiao1
see 馬鮫魚|马鲛鱼

竹节 竹節 zhu2 jie2
bamboo joint

竹篮 竹籃 zhu2 lan2
wicker basket

竹篮打水 竹籃打水 zhu2 lan2 da3 shui3
using a wicker basket to draw water (idiom); wasted effort

竹篮打水,一场空 竹籃打水,一場空 zhu2 lan2 da3 shui3 - yi1 chang2 kong1
using a wicker basket to draw water (idiom); wasted effort

竹篱笆 竹籬笆 zhu2 li2 ba1
fence

竹林 竹林 zhu2 lin2
bamboo forest

竹马 竹馬 zhu2 ma3
bamboo stick used as a toy horse

竹马之交 竹馬之交 zhu2 ma3 zhi1 jiao1
childhood friend (idiom)

竹马之友 竹馬之友 zhu2 ma3 zhi1 you3
see 竹馬之交|竹马之交

竹篾 竹篾 zhu2 mie4
thin bamboo strips used for basket weaving

竹木 竹木 zhu2 mu4
bamboo and wood

竹南 竹南 zhu2 nan2
Zhunan or Chunan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

竹南镇 竹南鎮 zhu2 nan2 zhen4
Zhu'nan or Chu'nan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

竹内 竹內 zhu2 nei4
Takeuchi (Japanese surname)

竹排 竹排 zhu2 pai2
bamboo raft

竹崎 竹崎 zhu2 qi2
Zhuqi or Chuchi township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

竹崎乡 竹崎鄉 zhu2 qi2 xiang1
Zhuqi or Chuchi township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

竹器 竹器 zhu2 qi4
utensil made of bamboo

竹青 竹青 zhu2 qing1
bamboo bark; bamboo green (color)

竹茹 竹茹 zhu2 ru2
bamboo shavings (Bambusa tuldoides) used in Chinese medicine

竹山 竹山 zhu2 shan1
Zhushan county in Shiyan 十堰, Hubei; Zhushan or Chushan town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

竹山县 竹山縣 zhu2 shan1 xian4
Zhushan county in Shiyan 十堰, Hubei

竹山镇 竹山鎮 zhu2 shan1 zhen4
Zhushan or Chushan town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

竹笙 竹笙 zhu2 sheng1
bamboo fungus

竹书纪年 竹書紀年 zhu2 shu1 ji4 nian2
Bamboo Annals, early chronicle of Chinese ancient history, written c. 300 BC

竹丝鸡 竹絲雞 zhu2 si1 ji1
black-boned chicken; silky fowl; silkie; Gallus gallus domesticus Brisson; see also 烏骨雞|乌骨鸡

竹笋 竹筍 zhu2 sun3
bamboo shoot

竹塘 竹塘 zhu2 tang2
Chutang or Zhutang township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

竹塘乡 竹塘鄉 zhu2 tang2 xiang1
Chutang or Zhutang township in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

竹田 竹田 zhu2 tian2
Chutien township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

竹田乡 竹田鄉 zhu2 tian2 xiang1
Chutien township in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

竹筒 竹筒 zhu2 tong3
bamboo tube; bamboo pipe

竹筒倒豆子 竹筒倒豆子 zhu2 tong3 dao3 dou4 zi5
to pour beans out of a bamboo tube; to come clean; to make a clean breast of things

竹溪 竹溪 zhu2 xi1
Zhuxi county in Shiyan 十堰, Hubei

竹溪县 竹溪縣 zhu2 xi1 xian4
Zhuxi county in Shiyan 十堰, Hubei

竹叶青 竹葉青 zhu2 ye4 qing1
Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)

竹叶青蛇 竹葉青蛇 zhu2 ye4 qing1 she2
Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)

竹舆 竹輿 zhu2 yu2
a bamboo carriage; a palanquin

竹芋 竹芋 zhu2 yu4
Indian arrowroot (Maranta arundinacea)

竹园 竹園 zhu2 yuan2
Chuk Yuen (place in Hong Kong)

竹制 竹製 zhu2 zhi4
made of bamboo

竹啄木鸟 竹啄木鳥 zhu2 zhuo2 mu4 niao3
(bird species of China) pale-headed woodpecker (Gecinulus grantia)

竹子 竹子 zhu2 zi5
bamboo

紫竹 紫竹 zi3 zhu2
black bamboo (Phyllostachys nigra)

棕胸竹鸡 棕胸竹雞 zong1 xiong1 zhu2 ji1
(bird species of China) mountain bamboo partridge (Bambusicola fytchii)