xian1
fine; delicate; minute

strokes 23
radical
strokes after radical 17
玻璃纤维 玻璃纖維 bo1 li2 xian1 wei2
fiberglass; glass fiber

醋酸纤维 醋酸纖維 cu4 suan1 xian1 wei2
cellulose acetate (used for film and fiber)

单模光纤 單模光纖 dan1 mo2 guang1 xian1
single mode fiber

多模光纤 多模光纖 duo1 mo2 guang1 xian1
multimode fiber

高纤维 高纖維 gao1 xian1 wei2
high fiber

光导纤维 光導纖維 guang1 dao3 xian1 wei2
optical fiber

光纤 光纖 guang1 xian1
optical fiber; fiber optics

光纤电缆 光纖電纜 guang1 xian1 dian4 lan3
optical fiber; optical cable

光纤分布式数据接口 光纖分布式數據接口 guang1 xian1 fen1 bu4 shi4 shu4 ju4 jie1 kou3
Fiber Distributed Data Interface; FDDI

光纤分布数据接口 光纖分佈數據接口 guang1 xian1 fen1 bu4 shu4 ju4 jie1 kou3
FDDI; Fiber Distributed Data Interface

光纤分散式资料介面 光纖分散式資料介面 guang1 xian1 fen1 san4 shi4 zi1 liao4 jie4 mian4
fiber distributed data interface; FDDI

光纤接口 光纖接口 guang1 xian1 jie1 kou3
optical interface

光纤衰减 光纖衰減 guang1 xian1 shuai1 jian3
optical attenuation

合成纤维 合成纖維 he2 cheng2 xian1 wei2
synthetic fiber

化纤 化纖 hua4 xian1
synthetic fiber

化学纤维 化學纖維 hua4 xue2 xian1 wei2
synthetic fiber; chemical fiber

肌纤蛋白 肌纖蛋白 ji1 xian1 dan4 bai2
myocilin; muscle fibrin

肌纤维 肌纖維 ji1 xian1 wei2
muscle fiber

肌原纤维 肌原纖維 ji1 yuan2 xian1 wei2
myofibril

聚酯纤维 聚酯纖維 ju4 zhi3 xian1 wei2
polyester fiber

人造纤维 人造纖維 ren2 zao4 xian1 wei2
synthetic fiber

神经纤维 神經纖維 shen2 jing1 xian1 wei2
neurofibril

神经纤维瘤 神經纖維瘤 shen2 jing1 xian1 wei2 liu2
neurofibroma

碳链纤维 碳鏈纖維 tan4 lian4 xian1 wei2
carbon chain fiber

天然纤维 天然纖維 tian1 ran2 xian1 wei2
natural fiber

纤尘 纖塵 xian1 chen2
speck of dust; fine dust

纤尘不染 纖塵不染 xian1 chen2 bu4 ran3
see 一塵不染|一尘不染

纤度 纖度 xian1 du4
size

纤毛 纖毛 xian1 mao2
cilium

纤毛动力蛋白 纖毛動力蛋白 xian1 mao2 dong4 li4 dan4 bai2
ciliary dynein protein

纤美 纖美 xian1 mei3
exquisite; delicate and beautiful

纤密 纖密 xian1 mi4
close; fine; intricate

纤巧 纖巧 xian1 qiao3
delicate; dainty

纤柔 纖柔 xian1 rou2
delicate; fine

纤弱 纖弱 xian1 ruo4
fragile; delicate

纤手 纖手 xian1 shou3
delicate hands; woman's tender and soft hands

纤瘦 纖瘦 xian1 shou4
slender; slim as a thread

纤体 纖體 xian1 ti3
to get a slender figure; slimming

纤微 纖微 xian1 wei1
slight; slim

纤维 纖維 xian1 wei2
fiber

纤维丛 纖維叢 xian1 wei2 cong2
fiber bundle (math.)

纤维蛋白 纖維蛋白 xian1 wei2 dan4 bai2
fibrous protein

纤维肌痛 纖維肌痛 xian1 wei2 ji1 tong4
fibromyalgia

纤维胶 纖維膠 xian1 wei2 jiao1
viscose

纤维囊泡症 纖維囊泡症 xian1 wei2 nang2 pao4 zheng4
cystic fibrosis

纤维素 纖維素 xian1 wei2 su4
cellulose

纤维状 纖維狀 xian1 wei2 zhuang4
fibrous

纤悉 纖悉 xian1 xi1
detailed; fine and meticulous

纤悉无遗 纖悉無遺 xian1 xi1 wu2 yi2
detailed and nothing left out (idiom); meticulous and comprehensive; not missing an iota

纤细 纖細 xian1 xi4
fine; slim; tender

纤纤 纖纖 xian1 xian1
slim; slender

纤小 纖小 xian1 xiao3
fine; delicate

纤屑 纖屑 xian1 xie4
fine detail

纤芯 纖芯 xian1 xin1
core (of a fiber)

纤芯直径 纖芯直徑 xian1 xin1 zhi2 jing4
core diameter (of a fiber)

纤腰 纖腰 xian1 yao1
slender waistline

椰壳纤维 椰殼纖維 ye1 ke2 xian1 wei2
coconut fiber; coir

原纤维 原纖維 yuan2 xian1 wei2
fibril; protofilament

中间纤维 中間纖維 zhong1 jian1 xian1 wei2
intermediate filament

中密度纤维板 中密度纖維板 zhong1 mi4 du4 xian1 wei2 ban3
medium-density fiberboard (MDF); abbr. to 中纖板|中纤板