qiang1
Qiang ethnic group of northwestern Sichuan; surname Qiang

qiang1
muntjac; grammar particle indicating nonsense (classical)

qiang1
variant of 羌

strokes 7
radical
strokes after radical 2
阿坝藏族羌族自治州 阿壩藏族羌族自治州 a1 ba4 zang4 zu2 qiang1 zu2 zi4 zhi4 zhou1
Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture (Tibetan: rnga ba bod rigs cha'ng rigs rang skyong khul, formerly in Kham province of Tibet), northwest Sichuan, capital Barkam 馬爾康鎮|马尔康镇

北川羌族自治县 北川羌族自治縣 bei3 chuan1 qiang1 zu2 zi4 zhi4 xian4
Beichuan Qiang autonomous county in Mianyang 綿陽|绵阳, north Sichuan

羌笛 羌笛 qiang1 di2
Qiang flute

羌活 羌活 qiang1 huo2
Notopterygium root (root of Notopterygium incisum)

羌鹫 羌鷲 qiang1 jiu4
sea eagle

羌无故实 羌無故實 qiang1 wu2 gu4 shi2
to have no basis in fact (idiom)

羌族 羌族 qiang1 zu2
Qiang ethnic group, nowadays esp. in north Sichuan

若羌 若羌 ruo4 qiang1
Chaqiliq nahiyisi or Ruoqiang county in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang

若羌县 若羌縣 ruo4 qiang1 xian4
Chaqiliq nahiyisi or Ruoqiang county in Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture, Xinjiang 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang

山羌 山羌 shan1 qiang1
Reeves's Muntjac; Muntiacus reevesi (zoology)

叶尔羌河 葉爾羌河 ye4 er3 qiang1 he2
Yarkant River in Xinjiang