fang2
animal fat

strokes 8
radical
strokes after radical 4
饱和脂肪 飽和脂肪 bao3 he2 zhi1 fang2
saturated fat

饱和脂肪酸 飽和脂肪酸 bao3 he2 zhi1 fang2 suan1
saturated fatty acid (SFA)

不饱和脂肪酸 不飽和脂肪酸 bu4 bao3 he2 zhi1 fang2 suan1
unsaturated fatty acid

动物脂肪 動物脂肪 dong4 wu4 zhi1 fang2
animal fat

多元不饱和脂肪酸 多元不飽和脂肪酸 duo1 yuan2 bu4 bao3 he2 zhi1 fang2 suan1
polyunsaturated fatty acid

反式脂肪 反式脂肪 fan3 shi4 zhi1 fang2
trans fat; trans-isomer fatty acid

反式脂肪酸 反式脂肪酸 fan3 shi4 zhi1 fang2 suan1
see 反式脂肪

脂肪 脂肪 zhi1 fang2
fat (in the body, in a plant, or in food)

脂肪肝 脂肪肝 zhi1 fang2 gan1
fatty liver

脂肪酸 脂肪酸 zhi1 fang2 suan1
fatty acid

脂肪团 脂肪團 zhi1 fang2 tuan2
cellulite

植物脂肪 植物脂肪 zhi2 wu4 zhi1 fang2
vegetable fat