zhong3
to swell; swelling; swollen

strokes 8
radical
strokes after radical 4
鼻青脸肿 鼻青臉腫 bi2 qing1 lian3 zhong3
a bloody nose and a swollen face; badly battered

鼻青眼肿 鼻青眼腫 bi2 qing1 yan3 zhong3
a black eye (idiom); serious injury to the face; fig. a setback; a defeat

打肿脸充胖子 打腫臉充胖子 da3 zhong3 lian3 chong1 pang4 zi5
lit. to swell one's face up by slapping it to look imposing (idiom); to seek to impress by feigning more than one's abilities

恶性肿瘤 惡性腫瘤 e4 xing4 zhong3 liu2
malignant tumor

肺气肿 肺氣腫 fei4 qi4 zhong3
emphysema

肺水肿 肺水腫 fei4 shui3 zhong3
pulmonary edema

浮肿 浮腫 fu2 zhong3
swollen; bloated; edema; dropsy

浮肿病 浮腫病 fu2 zhong3 bing4
edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy

国际肿瘤研究机构 國際腫瘤研究機構 guo2 ji4 zhong1 liu2 yan2 jiu1 ji1 gou4
International Agency for Research on Cancer (IARC)

腘窝囊肿 膕窩囊腫 guo2 wo1 nang2 zhong3
Baker's cyst or popliteal cyst (medicine)

红肿 紅腫 hong2 zhong3
inflamed; red and swollen

甲状腺肿 甲狀腺腫 jia3 zhuang4 xian4 zhong3
goiter (enlargement of thyroid gland)

良性肿瘤 良性腫瘤 liang2 xing4 zhong3 liu2
benign tumor

麦粒肿 麥粒腫 mai4 li4 zhong3
sty (eyelid swelling)

囊肿 囊腫 nang2 zhong3
cyst (med.)

脑水肿 腦水腫 nao3 shui3 zhong3
cerebral edema

脑肿瘤 腦腫瘤 nao3 zhong3 liu2
brain tumor

脓肿 膿腫 nong2 zhong3
abscess

青肿 青腫 qing1 zhong3
bruise

摄护腺肿大 攝護腺腫大 she4 hu4 xian4 zhong3 da4
benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate

水肿 水腫 shui3 zhong3
(med.) edema; dropsy

霰粒肿 霰粒腫 xian4 li4 zhong3
chalazion

消肿 消腫 xiao1 zhong3
to reduce swelling; detumescence; (fig.) to streamline (a bloated bureaucracy etc)

血肿 血腫 xue4 zhong3
hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrhage

眼皮哭肿 眼皮哭腫 yan3 pi2 ku1 zhong3
to have eyelids swollen from crying; very unhappy (idiom)

龈脓肿 齦膿腫 yin2 nong2 zhong3
gumboil

臃肿 臃腫 yong1 zhong3
obese; bloated; swollen (style); (fig.) (of an organization) oversized or overstaffed

又红又肿 又紅又腫 you4 hong2 you4 zhong3
to be red and swollen (idiom)

中度性肺水肿 中度性肺水腫 zhong1 du4 xing4 fei4 shui3 zhong3
toxic pulmonary edema

肿大 腫大 zhong3 da4
swelling; enlargement; hypertrophy

肿块 腫塊 zhong3 kuai4
swelling; growth; tumor; lump

肿瘤 腫瘤 zhong3 liu2
tumor

肿瘤病医生 腫瘤病醫生 zhong3 liu2 bing4 yi1 sheng1
oncologist (medicine)

肿瘤切除术 腫瘤切除術 zhong3 liu2 qie4 chu2 shu4
lumpectomy

肿瘤学 腫瘤學 zhong3 liu2 xue2
oncology; study of tumors

肿么 腫麼 zhong3 me5
Internet slang for 怎麼|怎么

肿胀 腫脹 zhong3 zhang4
swelling; oedema; internal bruising