jiao1
to glue; glue; gum; rubber

strokes 10
radical
strokes after radical 6
阿拉伯胶 阿拉伯膠 a1 la1 bo2 jiao1
gum arabic; acacia gum

白乳胶 白乳膠 bai2 ru3 jiao1
white glue

鳔胶 鰾膠 biao4 jiao1
isinglass; fish glue

黐胶 黐膠 chi1 jiao1
birdlime

打胶枪 打膠槍 da3 jiao1 qiang1
sealant gun; glue gun

冻胶 凍膠 dong4 jiao1
gel

阿胶 阿膠 e1 jiao1
donkey hide glue (used in TCM); Colla Corii Asini

发泡胶 發泡膠 fa1 pao4 jiao1
expanded polystyrene (EPS); styrofoam

发胶 髮膠 fa4 jiao1
hair gel

酚醛胶 酚醛膠 fen1 quan2 jiao1
phenolic resin (used to manufacture bakelite)

蜂胶 蜂膠 feng1 jiao1
propolis

骨胶原 骨膠原 gu3 jiao1 yuan2
collagen (protein)

光刻胶 光刻膠 guang1 ke4 jiao1
photoresist (laser etching used in microelectronics)

硅胶 硅膠 gui1 jiao1
silica gel

硅橡胶 硅橡膠 gui1 xiang4 jiao1
silicone

果胶 果膠 guo3 jiao1
pectin

果味胶糖 果味膠糖 guo3 wei4 jiao1 tang2
jujube

过胶 過膠 guo4 jiao1
(stationery) to laminate

合成橡胶 合成橡膠 he2 cheng2 xiang4 jiao1
synthetic rubber

黑胶 黑膠 hei1 jiao1
vinyl

护贝胶膜 護貝膠膜 hu4 bei4 jiao1 mo2
(Tw) laminating film; laminating pouch

黄胶 黃膠 huang2 jiao1
yellow gum; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)

黄原胶 黃原膠 huang2 yuan2 jiao1
xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener)

胶氨芹 膠氨芹 jiao1 an1 qin2
ammoniacum or gum ammoniac (Dorema ammoniacum), resin has medical uses

胶版印刷 膠版印刷 jiao1 ban3 yin4 shua1
offset printing

胶布 膠布 jiao1 bu4
adhesive plaster; band-aid; rubber tape; rubberized fabric

胶带 膠帶 jiao1 dai4
adhesive tape; rubber belt; recording tape

胶合 膠合 jiao1 he2
to join with glue

胶合板 膠合板 jiao1 he2 ban3
plywood

胶济铁路 膠濟鐵路 jiao1 ji4 tie3 lu4
Jiaonan-Jinan railway

胶接 膠接 jiao1 jie1
to splice; a glued joint; a bond

胶结 膠結 jiao1 jie2
to glue; to cement; a bond

胶卷 膠卷 jiao1 juan3
film; roll of film; also written 膠捲|胶卷

胶卷 膠捲 jiao1 juan3
film; roll of film

胶粒 膠粒 jiao1 li4
colloid; colloidal particles

胶轮 膠輪 jiao1 lun2
pneumatic tire; rubber tire

胶木 膠木 jiao1 mu4
bakelite

胶南 膠南 jiao1 nan2
Jiaonan county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong

胶南市 膠南市 jiao1 nan2 shi4
Jiaonan county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong

胶囊 膠囊 jiao1 nang2
capsule (pharm.); caplet

胶泥 膠泥 jiao1 ni2
clay

胶粘 膠粘 jiao1 nian2
sticky; viscid; adhesive

胶粘剂 膠粘劑 jiao1 nian2 ji4
adhesive

胶片 膠片 jiao1 pian4
(photographic) film

胶片佩章 膠片佩章 jiao1 pian4 pei4 zhang1
film badge

胶圈 膠圈 jiao1 quan1
rubber ring; gasket

胶乳 膠乳 jiao1 ru3
latex

胶水 膠水 jiao1 shui3
glue

胶体 膠體 jiao1 ti3
colloid

胶印 膠印 jiao1 yin4
offset printing

胶原 膠原 jiao1 yuan2
collagen (protein)

胶原蛋白 膠原蛋白 jiao1 yuan2 dan4 bai2
collagen

胶原质 膠原質 jiao1 yuan2 zhi4
collagen (protein)

胶质 膠質 jiao1 zhi4
colloid; gelatinous matter

胶州 膠州 jiao1 zhou1
Jiaozhou county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong

胶州市 膠州市 jiao1 zhou1 shi4
Jiaozhou county level city in Qingdao 青島|青岛, Shandong

胶州湾 膠州灣 jiao1 zhou1 wan1
Gulf of Jiaozhou (Shandong province)

胶状 膠狀 jiao1 zhuang4
gluey; gelatinous; colloid (chemistry)

胶着 膠著 jiao1 zhuo2
to stick onto; stalemate; gridlock; to agglutinate

胶子 膠子 jiao1 zi3
gluon (particle physics)

金葱胶 金蔥膠 jin1 cong1 jiao1
glitter glue

菌胶团 菌膠團 jun1 jiao1 tuan2
zoogloea

卡拉胶 卡拉膠 ka3 la1 jiao1
carageenan (chemistry)

开胶 開膠 kai1 jiao1
to come unglued; to come apart

栲胶 栲膠 kao3 jiao1
tannin

宽胶带 寬膠帶 kuan1 jiao1 dai4
duct tape

蓝丁胶 藍丁膠 lan2 ding1 jiao1
Blu-tack (brand)

氯丁橡胶 氯丁橡膠 lv4 ding1 xiang4 jiao1
neoprene

密封胶 密封膠 mi4 feng1 jiao1
sealant; sealing glue

明胶 明膠 ming2 jiao1
gelatin

南胶河 南膠河 nan2 jiao1 he2
Nanjiao River (Shandong province, flows into Qingdao harbor)

粘胶 粘膠 nian2 jiao1
viscose

黏胶 黏膠 nian2 jiao1
viscose; also written 粘膠|粘胶

粘胶液 粘膠液 nian2 jiao1 ye4
viscose

凝胶 凝膠 ning2 jiao1
gel

凝胶体 凝膠體 ning2 jiao1 ti3
gel

气胶 氣膠 qi4 jiao1
aerosol

气凝胶 氣凝膠 qi4 ning2 jiao1
aerogel

气溶胶 氣溶膠 qi4 rong2 jiao1
aerosol

气溶胶侦察仪 氣溶膠偵察儀 qi4 rong2 jiao1 zhen1 cha2 yi2
aerosol detector

强力胶 強力膠 qiang2 li4 jiao1
superglue

如胶似漆 如膠似漆 ru2 jiao1 si4 qi1
stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip

乳胶 乳膠 ru3 jiao1
latex

乳胶漆 乳膠漆 ru3 jiao1 qi1
latex paint; emulsion paint

三秒胶 三秒膠 san1 miao3 jiao1
superglue

闪光胶 閃光膠 shan3 guang1 jiao1
glitter glue

少突胶质 少突膠質 shao3 tu1 jiao1 zhi4
oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia

神经胶质 神經膠質 shen2 jing1 jiao1 zhi4
glial cell; neuroglia

神经胶质细胞 神經膠質細胞 shen2 jing1 jiao1 zhi4 xi4 bao1
glial cell (provide support to neuron); neuroglia

时空胶囊 時空膠囊 shi2 kong1 jiao1 nang2
time capsule (Tw)

树胶 樹膠 shu4 jiao1
tree resin; gum

塑胶 塑膠 su4 jiao1
plastic; synthetic resin; plastic cement

塑胶爆炸物 塑膠爆炸物 su4 jiao1 bao4 zha4 wu4
plastic explosive

塑胶车 塑膠車 su4 jiao1 che1
scooter (Tw)

塑胶跑道 塑膠跑道 su4 jiao1 pao3 dao4
synthetic athletics track; tartan track

塑胶炸药 塑膠炸藥 su4 jiao1 zha4 yao4
plastic explosive

天然橡胶 天然橡膠 tian1 ran2 xiang4 jiao1
natural rubber

透明胶 透明膠 tou4 ming2 jiao1
Scotch tape

微胶囊技术 微膠囊技術 wei1 jiao1 nang2 ji4 shu4
microencapsulation

微缩胶卷 微縮膠捲 wei1 suo1 jiao1 juan3
microfilm

矽胶 矽膠 xi1 jiao1
silica gel (Tw)

纤维胶 纖維膠 xian1 wei2 jiao1
viscose

香口胶 香口膠 xiang1 kou3 jiao1
chewing gum

橡胶 橡膠 xiang4 jiao1
rubber; caoutchouc

橡胶树 橡膠樹 xiang4 jiao1 shu4
rubber tree

异戊橡胶 異戊橡膠 yi4 wu4 xiang4 jiao1
isoprene rubber

银胶菊 銀膠菊 yin2 jiao1 ju2
guayule (Parthenium argentatum); congress weed (Parthenium hysterophorus)