zhi1
fat; rouge (cosmetics); resin

strokes 10
radical
strokes after radical 6
安息香脂 安息香脂 an1 xi1 xiang1 zhi1
benzoinum; benzoin resin (used in TCM)

饱和脂肪 飽和脂肪 bao3 he2 zhi1 fang2
saturated fat

饱和脂肪酸 飽和脂肪酸 bao3 he2 zhi1 fang2 suan1
saturated fatty acid (SFA)

不饱和脂肪酸 不飽和脂肪酸 bu4 bao3 he2 zhi1 fang2 suan1
unsaturated fatty acid

采脂 採脂 cai3 zhi1
tree tapping

抽脂 抽脂 chou1 zhi1
liposuction

醇酸树脂 醇酸樹脂 chun2 suan1 shu4 zhi1
alkyd resin

低脂 低脂 di1 zhi1
low fat

动物脂肪 動物脂肪 dong4 wu4 zhi1 fang2
animal fat

多元不饱和脂肪酸 多元不飽和脂肪酸 duo1 yuan2 bu4 bao3 he2 zhi1 fang2 suan1
polyunsaturated fatty acid

反式脂肪 反式脂肪 fan3 shi4 zhi1 fang2
trans fat; trans-isomer fatty acid

反式脂肪酸 反式脂肪酸 fan3 shi4 zhi1 fang2 suan1
see 反式脂肪

甘油三脂 甘油三脂 gan1 you2 san1 zhi1
triglyceride

高脂血症 高脂血症 gao1 zhi1 xue4 zheng4
high blood fat disease; hyperlipidemia; hypertriglyceridemia

环氧树脂 環氧樹脂 huan2 yang3 shu4 zhi1
epoxy resin (chemistry)

聚脂 聚脂 ju4 zhi1
polyester; also written 聚酯

聚酯树脂 聚酯樹脂 ju4 zhi3 shu4 zhi1
polyester resin

矿脂 礦脂 kuang4 zhi1
vaseline; same as 凡士林

磷脂 磷脂 lin2 zhi1
phospholipid

卵磷脂 卵磷脂 luan3 lin2 zhi1
lecithin (phospholipid found in egg yolk)

米脂 米脂 mi3 zhi1
Mizhi County in Yulin 榆林, Shaanxi

米脂县 米脂縣 mi3 zhi1 xian4
Mizhi County in Yulin 榆林, Shaanxi

民脂民膏 民脂民膏 min2 zhi1 min2 gao1
lit. the fat and wealth of the people (idiom); the nation's hard-won wealth (esp. as an object of unscrupulous exploitation); the people's blood, sweat and tears

皮脂腺 皮脂腺 pi2 zhi1 xian4
epidermal sebaceous glands; skin oil gland

鞘脂 鞘脂 qiao4 zhi1
sphingolipid

琼脂 瓊脂 qiong2 zhi1
agar

乳脂 乳脂 ru3 zhi1
cream; milk fat

软脂酸 軟脂酸 ruan3 zhi1 suan1
palmitic acid (chemistry)

树脂 樹脂 shu4 zhi1
resin

酥松油脂 酥鬆油脂 su1 song1 you2 zhi1
shortening (fat used in cooking cakes)

糖脂 糖脂 tang2 zhi1
glycolipid

涂脂抹粉 塗脂抹粉 tu2 zhi1 mo3 fen3
to put on makeup; to prettify

脱脂 脫脂 tuo1 zhi1
to remove fat; to skim (milk)

脱脂棉 脫脂棉 tuo1 zhi1 mian2
absorbent cotton

香脂 香脂 xiang1 zhi1
balsam; face cream

血脂 血脂 xue4 zhi1
blood lipid

胭脂 胭脂 yan1 zhi1
rouge

胭脂虫 胭脂蟲 yan1 zhi1 chong2
cochineal insect

胭脂鱼 胭脂魚 yan1 zhi1 yu2
mullet

羊毛脂 羊毛脂 yang2 mao2 zhi1
lanolin; wool oil

羊脂白玉 羊脂白玉 yang2 zhi1 bai2 yu4
sheep-fat white jade, a type of jade

硬脂酸 硬脂酸 ying4 zhi1 suan1
stearic acid; stearate

硬脂酸钙 硬脂酸鈣 ying4 zhi1 suan1 gai4
calcium stearate

油脂 油脂 you2 zhi1
grease; oil; fat

脂蛋白 脂蛋白 zhi1 dan4 bai2
lipoprotein

脂肪 脂肪 zhi1 fang2
fat (in the body, in a plant, or in food)

脂肪肝 脂肪肝 zhi1 fang2 gan1
fatty liver

脂肪酸 脂肪酸 zhi1 fang2 suan1
fatty acid

脂肪团 脂肪團 zhi1 fang2 tuan2
cellulite

脂粉 脂粉 zhi1 fen3
cosmetics

脂粉气 脂粉氣 zhi1 fen3 qi4
feminine quality; effeminate

脂膏 脂膏 zhi1 gao1
fat; grease; riches; fortune; fruits of one's labor

脂环烃 脂環烴 zhi1 huan2 ting1
alicyclic hydrocarbon (i.e. involving ring other than benzene ring)

脂麻 脂麻 zhi1 ma5
variant of 芝麻

脂酸 脂酸 zhi1 suan1
see 脂肪酸

脂质体 脂質體 zhi1 zhi4 ti3
liposome (bilayer lipid vesicle)

植物脂肪 植物脂肪 zhi2 wu4 zhi1 fang2
vegetable fat

植脂末 植脂末 zhi2 zhi1 mo4
non-dairy creamer powder