xian4
gland

strokes 13
radical
strokes after radical 9
扁桃腺 扁桃腺 bian3 tao2 xian4
tonsil

扁桃腺炎 扁桃腺炎 bian3 tao2 xian4 yan2
tonsillitis

毒腺 毒腺 du2 xian4
poison gland

杜氏腺 杜氏腺 du4 shi4 xian4
Dufour gland (produces female sex hormone in bees)

杜氏腺体 杜氏腺體 du4 shi4 xian4 ti3
Dufour gland (produces female sex hormone in bees)

多腺染色体 多腺染色體 duo1 xian4 ran3 se4 ti3
polytene chromosome

耳下腺 耳下腺 er3 xia4 xian4
subauricular gland; parotid gland (salivary gland in the cheek)

二磷酸腺苷 二磷酸腺苷 er4 lin2 suan1 xian4 gan1
adenosine diphosphate (ADP)

副甲状腺 副甲狀腺 fu4 jia3 zhuang4 xian4
parathyroid (Tw)

副甲状腺素 副甲狀腺素 fu4 jia3 zhuang4 xian4 su4
parathyroid hormone (Tw)

附属腺 附屬腺 fu4 shu3 xian4
subordinate gland

颔下腺 頷下腺 han4 xia4 xian4
submaxillary glands (biology)

汗腺 汗腺 han4 xian4
sweat gland

甲状旁腺 甲狀旁腺 jia3 zhuang4 pang2 xian4
parathyroid

甲状腺 甲狀腺 jia3 zhuang4 xian4
thyroid gland

甲状腺功能亢进 甲狀腺功能亢進 jia3 zhuang4 xian4 gong1 neng2 kang4 jin4
hyperthyroidism; abbr. to 甲亢

甲状腺素 甲狀腺素 jia3 zhuang4 xian4 su4
thyroid hormone; thyroxine (used to treat underactive thyroid)

甲状腺肿 甲狀腺腫 jia3 zhuang4 xian4 zhong3
goiter (enlargement of thyroid gland)

碱腺 鹼腺 jian3 xian4
alkali gland

睑腺炎 瞼腺炎 jian3 xian4 yan2
sty (eyelid swelling)

降肾上腺素 降腎上腺素 jiang4 shen4 shang4 xian4 su4
noradrenalin

泪腺 淚腺 lei4 xian4
Lacrimal gland

淋巴腺 淋巴腺 lin2 ba1 xian4
lymph node; lymphatic gland

卵黄腺 卵黃腺 luan3 huang2 xian4
vitelline glands; vitellaria (in biology)

梅氏腺 梅氏腺 mei2 shi4 xian4
Mehlis gland

内分泌腺 內分泌腺 nei4 fen1 mi4 xian4
endocrine gland; gland producing internal secretion, e.g. hormone

皮脂腺 皮脂腺 pi2 zhi1 xian4
epidermal sebaceous glands; skin oil gland

前列腺 前列腺 qian2 lie4 xian4
prostate

前列腺素 前列腺素 qian2 lie4 xian4 su4
prostaglandin

前列腺炎 前列腺炎 qian2 lie4 xian4 yan2
prostatitis

绒毛性腺激素 絨毛性腺激素 rong2 mao2 xing4 xian4 ji1 su4
human chrionic gonodocophin (HCG)

乳腺 乳腺 ru3 xian4
mammary gland

乳腺癌 乳腺癌 ru3 xian4 ai2
breast cancer

乳腺炎 乳腺炎 ru3 xian4 yan2
mastitis

腮腺 腮腺 sai1 xian4
parotid gland; saliva gland in cheek

腮腺炎 腮腺炎 sai1 xian4 yan2
mumps

三磷酸腺苷 三磷酸腺苷 san1 lin2 suan1 xian4 gan1
adenosine triphosphate (ATP)

舌下腺 舌下腺 she2 xia4 xian4
sublingual gland; saliva gland under tongue

摄护腺 攝護腺 she4 hu4 xian4
prostate; also written 前列腺

摄护腺肿大 攝護腺腫大 she4 hu4 xian4 zhong3 da4
benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate

肾上腺 腎上腺 shen4 shang4 xian4
adrenal glands

肾上腺皮质 腎上腺皮質 shen4 shang4 xian4 pi2 zhi4
adrenal cortex

肾上腺素 腎上腺素 shen4 shang4 xian4 su4
adrenaline

肾上腺髓质 腎上腺髓質 shen4 shang4 xian4 sui3 zhi4
adrenal medulla

生殖腺 生殖腺 sheng1 zhi2 xian4
reproductive gland; gonad; sex organ

松果腺 松果腺 song1 guo3 xian4
pineal body

唾液腺 唾液腺 tuo4 ye4 xian4
salivary gland

外分泌腺 外分泌腺 wai4 fen1 mi4 xian4
exocrine gland; gland producing external secretion (e.g. saliva)

下颌下腺 下頜下腺 xia4 he2 xia4 xian4
submandibular gland; submaxillary saliva gland

腺癌 腺癌 xian4 ai2
Adenocarcinoma

腺病 腺病 xian4 bing4
adenosis (glandular disease)

腺病毒 腺病毒 xian4 bing4 du2
adenovirus

腺垂体 腺垂體 xian4 chui2 ti3
pituitary gland

腺苷 腺苷 xian4 gan1
adenosine

腺毛 腺毛 xian4 mao2
glandular hair; trichome

腺嘌呤 腺嘌呤 xian4 piao4 ling4
adenine nucleotide (A, pairs with thymine T 胸腺嘧啶 in DNA and with uracil U 尿嘧啶 in RNA)

腺嘌呤核苷三磷酸 腺嘌呤核苷三磷酸 xian4 piao4 ling4 he2 gan1 san1 lin2 suan1
adenosine triphosphate (ATP)

腺体 腺體 xian4 ti3
gland

腺样 腺樣 xian4 yang4
adenoid gland; pharyngeal tonsil

香腺 香腺 xiang1 xian4
perfume gland; musk gland

消化腺 消化腺 xiao1 hua4 xian4
digestive glands

性腺 性腺 xing4 xian4
gonad; sex gland

胸腺 胸腺 xiong1 xian4
thymus

胸腺嘧啶 胸腺嘧啶 xiong1 xian4 mi4 ding4
thymine nucleotide (T, pairs with adenine A 腺嘌呤 in DNA)

胰腺 胰腺 yi2 xian4
pancreas

胰腺炎 胰腺炎 yi2 xian4 yan2
pancreatitis