yi4
feelings; opinion; thoughts

strokes 17
radical
strokes after radical 13
倾吐胸臆 傾吐胸臆 qing1 tu3 xiong1 yi4
to pour out one's heart

胸臆 胸臆 xiong1 yi4
inner feelings; what is deep in one's heart

臆测 臆測 yi4 ce4
assumption; guess

臆断 臆斷 yi4 duan4
to assume; assumption

臆见 臆見 yi4 jian4
subjective view

臆想狂 臆想狂 yi4 xian3 kuang2
mythomaniac

臆想 臆想 yi4 xiang3
subjective idea

臆想症 臆想症 yi4 xiang3 zheng4
mythomania

直抒胸臆 直抒胸臆 zhi2 shu1 xiong1 yi4
to speak one's mind