kou1
hollow; scallion stalk

strokes 7
radical
strokes after radical 4