jiang3
surname Jiang; refers to Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石

strokes 14
radical
strokes after radical 11
蒋公 蔣公 jiang3 gong1
honorific title for Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石

蒋桂战争 蔣桂戰爭 jiang3 gui4 zhan4 zheng1
confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction

蒋介石 蔣介石 jiang3 jie4 shi2
Chiang Kai-shek (1887-1975), military leader, head of the Nationalist government in China 1928-1949 and the government in exile on Taiwan 1950-1975

蒋经国 蔣經國 jiang3 jing1 guo2
Chiang Ching-kuo (1910-1988), son of Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石, Guomindang politician, president of ROC 1978-1988

蒋士铨 蔣士銓 jiang3 shi4 quan2
Jiang Shiquan (1725-1784), Qing poet, one of Three great poets of the Qianlong era 乾嘉三大家

蒋纬国 蔣緯國 jiang3 wei3 guo2
Chiang Wei-kuo (1916-1997), adopted son of Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石

蒋雯丽 蔣雯麗 jiang3 wen2 li4
Jiang Wenli (1969-), award-winning PRC film actress