shu3
potato; yam

shu3
variant of 薯

strokes 16
radical
strokes after radical 14
白薯 白薯 bai2 shu3
sweet potato

豆薯 豆薯 dou4 shu3
yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root

豆薯属 豆薯屬 dou4 shu3 shu3
yam bean; Pachyrhizus genus

番薯 番薯 fan1 shu3
(dialect) sweet potato; yam

甘薯 甘薯 gan1 shu3
sweet potato; Ipomoea batatas

红薯 紅薯 hong2 shu3
sweet potato

马铃薯 馬鈴薯 ma3 ling2 shu3
potato

马铃薯泥 馬鈴薯泥 ma3 ling2 shu3 ni2
mashed potato

木薯 木薯 mu4 shu3
cassava, a tropical tuber plant

木薯淀粉 木薯澱粉 mu4 shu3 dian4 fen3
tapioca

参薯 參薯 shen1 shu3
Dioscorea alata (Kinampay or aromatic purple yam, a sweet root crop)

薯饼 薯餅 shu3 bing3
hash browns; croquette

薯片 薯片 shu3 pian4
fried potato chips

薯条 薯條 shu3 tiao2
french fries; french fried potatoes; chips

薯蓣 薯蕷 shu3 yu4
Chinese yam (Dioscorea opposita)

炸薯片 炸薯片 zha2 shu3 pian4
potato chip

炸薯条 炸薯條 zha2 shu3 tiao2
french fries

种薯 種薯 zhong3 shu3
seed tuber