zheng4
Zheng state during the Warring States period; surname Zheng; abbr. for 鄭州|郑州

strokes 14
radical
strokes after radical 12
兰郑长成品油管道 蘭鄭長成品油管道 lan2 zheng4 chang2 cheng2 pin3 you2 guan3 dao4
Lanzhou-Zhengzhou-Changsha oil pipeline

兰郑长管道 蘭鄭長管道 lan2 zheng4 chang2 guan3 dao4
Lanzhou-Zhengzhou-Changsha oil pipeline

南郑 南鄭 nan2 zheng4
Nanzheng County in Hanzhong 漢中|汉中, Shaanxi

南郑县 南鄭縣 nan2 zheng4 xian4
Nanzheng County in Hanzhong 漢中|汉中, Shaanxi

新郑 新鄭 xin1 zheng4
Xinzheng county level city in Zhengzhou 鄭州|郑州, Henan

新郑市 新鄭市 xin1 zheng4 shi4
Xinzheng county level city in Zhengzhou 鄭州|郑州, Henan

雅郑 雅鄭 ya3 zheng4
ceremonial court music

郑成功 鄭成功 zheng4 cheng2 gong1
Koxinga (1624-1662), military leader

郑光祖 鄭光祖 zheng4 guang1 zu3
Zheng Guangzu, Yuan dynasty dramatist in the 雜劇|杂剧 tradition of musical comedy, one of the Four Great Yuan dramatists 元曲四大家

郑国渠 鄭國渠 zheng4 guo2 qu2
Zhengguo canal, a 150 km long irrigation canal in Shaanxi built in 264 BC

郑和 鄭和 zheng4 he2
Zheng He (1371-1433), famous early Ming dynasty admiral and explorer

郑码 鄭碼 zheng4 ma3
Zheng coding; original Chinese character coding based on component shapes, created by Zheng Yili 鄭易里|郑易里, underlying most stroke-based Chinese input methods; also called common coding 字根通用碼|字根通用码

郑梦准 鄭夢準 zheng4 meng4 zhun3
Chung Mongjoon (1951-), Korean magnate and the founder of Hyundai 現代

郑人争年 鄭人爭年 zheng4 ren2 zheng1 nian2
Men of Zheng fighting over their respective ages (idiom); a futile quarrel

郑幸娟 鄭幸娟 zheng4 xing4 juan1
Zheng Xingjuan (1989-), Chinese athlete, lady high jumper

郑玄 鄭玄 zheng4 xuan2
Zheng Xuan (127-200), late Han scholar

郑伊健 鄭伊健 zheng4 yi1 jian4
Ekin Cheng (1967-), Hong Kong actor and pop singer

郑易里 鄭易里 zheng4 yi4 li3
Zheng Yili (1906-2002), translator, editor and lexicographer, creator of the Zheng coding

郑裕玲 鄭裕玲 zheng4 yu4 ling2
Carol "Dodo" Cheng Yu-Ling (1957-), Hong Kong actress and TV host

郑重 鄭重 zheng4 zhong4
serious; solemn

郑重其事 鄭重其事 zheng4 zhong4 qi2 shi4
serious about the matter

郑州 鄭州 zheng4 zhou1
Zhengzhou prefecture level city and capital of Henan Province in central China

郑州大学 鄭州大學 zheng4 zhou1 da4 xue2
Zhengzhou University

郑州市 鄭州市 zheng4 zhou1 shi4
Zhengzhou prefecture level city and capital of Henan Province in central China