zhi3
ester

strokes 13
radical
strokes after radical 6
氨基甲酸酯类化合物 氨基甲酸酯類化合物 an1 ji1 jia3 suan1 zhi3 lei4 hua4 he2 wu4
carbamate

丙烯酸酯 丙烯酸酯 bing3 xi1 suan1 zhi3
acrylic ester

醋酸乙酯 醋酸乙酯 cu4 suan1 yi3 zhi3
ethyl acetate; acetidin

胆碱酯酶 膽鹼酯酶 dan3 jian3 zhi3 mei2
choline esterase (ChE), hydrolyzing enzyme in blood plasma

丁内酯 丁內酯 ding1 nei4 zhi3
butyrolactone

多元酯 多元酯 duo1 yuan2 zhi3
polyester

甘油三酯 甘油三酯 gan1 you2 san1 zhi3
triglyceride

甲氰菊酯 甲氰菊酯 jia3 qing2 ju2 zhi3
fenpropathrin (insecticide)

聚氨酯 聚氨酯 ju4 an1 zhi3
polyurethane

聚酯 聚酯 ju4 zhi3
polyester

聚酯树脂 聚酯樹脂 ju4 zhi3 shu4 zhi1
polyester resin

聚酯纤维 聚酯纖維 ju4 zhi3 xian1 wei2
polyester fiber

茉莉菊酯 茉莉菊酯 mo4 li4 ju2 zhi3
jasmolin

内酯 內酯 nei4 zhi3
lactone

三尖杉酯碱 三尖杉酯鹼 san1 jian1 shan1 zhi3 jian3
harringtonine (chemistry)

三酸甘油酯 三酸甘油酯 san1 suan1 gan1 you2 zhi3
triglyceride

糖酯 糖酯 tang2 zhi3
glycolipid

天冬苯丙二肽酯 天冬苯丙二肽酯 tian1 dong1 ben3 bing3 er4 tai4 zhi3
aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)

雄酯酮 雄酯酮 xiong2 zhi3 tong2
male hormone; testosterone

亚硝酸异戊酯 亞硝酸異戊酯 ya4 xiao1 suan1 yi4 wu4 zhi3
amyl nitrite

有机磷酸酯类 有機磷酸酯類 you3 ji1 lin2 suan1 zhi3 lei4
organophosphate

酯化 酯化 zhi3 hua4
esterification

酯酶 酯酶 zhi3 mei2
esterase, enzyme that breaks up esters by hydrolysis