xian1
acid radical; -acyl (chemistry)

strokes 13
radical
strokes after radical 6
苯甲酰氯 苯甲酰氯 ben3 jia3 xian1 lv4
benzoil chloride C6H5COCl

对乙酰氨基酚 對乙酰氨基酚 dui4 yi3 xian1 an1 ji1 fen1
paracetamol; acetaminophen

谷氨酰胺 谷氨酰胺 gu3 an1 xian1 an4
glutamine (Gln), an amino acid

过氧苯甲酰 過氧苯甲酰 guo4 yang3 ben3 jia3 xian1
benzoil peroxide

过氧化苯甲酰 過氧化苯甲酰 guo4 yang3 hua4 ben3 jia3 xian1
benzoil peroxide

聚酰胺 聚酰胺 ju4 xian1 an4
polyamide

聚酰亚胺 聚酰亞胺 ju4 xian1 ya4 an4
polyimide

内酰胺酶 內酰胺酶 nei4 xian1 an4 mei2
beta-lactamase (a bacterial inhibitor)

碳酰氯 碳酰氯 tan4 xian1 lv4
carbonyl chloride COCl2; phosgene, a poisonous gas

天冬酰胺 天冬酰胺 tian1 dong1 xian1 an4
asparagine (Asn), an amino acid

酰胺 酰胺 xian1 an4
amide; acidamide (chemistry)

乙酰 乙酰 yi3 xian1
acetyl (chemistry)

乙酰胺吡咯烷酮 乙酰胺吡咯烷酮 yi3 xian1 an4 bi3 luo4 wan2 tong2
piracetam (C6H10N2O2)

乙酰胆碱 乙酰膽鹼 yi3 xian1 dan3 jian3
acetylcholine ACh (amine related to vitamin B complex)